(Π.Κ.Υ.Ε. 7 / 29-1-2008)
ΡΥΜΟΥΛΚΑ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας τού πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία όλης της χώρας – Π.Κ.: 7/29.1.2008
Σήμερα στις 3.12.2007 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του «Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ), Ακτή Μιαούλη 17-19, Πειραιάς, οι υπογεγραμμένοι:
Α. εκ μέρους των εργοδοτών:
– Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων «Αγιος Νικόλαος», Σταύρος Καραπιπέρης, πρόεδρος και Τάκης Κουζούνης, γενικός γραμματέας,
– Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων, Κωνσταντίνος Λυμπουσάκης, πρόεδρος και Αναστάσιος Μιχαλάρος, γενικός γραμματέας, και
Β. εκ μέρους των εργαζομένων:
– Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ), Θάνος Βασιλόπουλος, πρόεδρος και Κωνσταντίνος Κοντογιάννης, γενικός γραμματέας,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό, που απασχολείται, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στα γραφεία των επιχειρήσεων ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε., τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του άρθρου 1 καθορίζονται, ανεξαρτήτως φύλου, ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
1. Στους βασικούς μισθούς της κλίμακας προστίθενται όλα τα καταβαλλόμενα επιδόματα.
2. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί της κλίμακας διαμορφώθηκαν μετά από τη συμφωνηθείσα αύξηση κατά 3% από 1.1.2007 έως 30.9.2007 στους ισχύοντες βασικούς μισθούς της 31.12.2006. Η αυτή αύξηση παρέχεται και στα πάσης φύσεως επιδόματα.
3. Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.9.2007 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.10.2007 κατά 3%.
4. Κατά τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημεροχρονολογίες αυξάνονται και τα προβλεπόμενα, από τις ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις, σε ευρώ (δραχμικά) επιδόματα.
5. Ο καθορισμός του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που εργάζονται, προσαυξανόμενος και κατά την πραγματική προϋπηρεσία σε ομότιμα καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ.
Η προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσμετρηθεί για την απονομή σύνταξης, δεν υπολογίζεται.
Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους, με την υποχρέωση μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσληψη να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση, το δικαίωμα για την απόληψη υψηλότερων αποδοχών βάσει της προϋπηρεσίας αυτής γεννάται από τη στιγμή της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, λυομένης της σύμβασης, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό.
6. Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου από τον νόμο ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιμάκια της 1.1.2007 προσαυξάνονται για κάθε χρόνο υπηρεσίας μέχρι τη συνταξιοδότησή τους:
α) από 1.1.2007 αυξάνονται κατά 4,64 ευρώ και
β) από 1.8.2007 αυξάνονται κατά 4,75 ευρώ.
7. Σε περίπτωση μετάταξης του υπηρετικού προσωπικού στο υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ημέρα ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας.
Κατ� εξαίρεση, ο εργοδότης από τον οποίο έγινε η μετάταξη, υποχρεούται να προσμετρήσει την προϋπηρεσία που διανύθηκε σε αυτόν στην κατηγορία του υπηρετικού προσωπικού τού μεταταγέντος στο υπαλληλικό προσωπικό μισθωτού, για τον προσδιορισμό της μισθοδοσίας του.
Αρθρο 3
Επιδόματα
Επί των βασικών μισθών του άρθρου 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε. θα χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα:
1. Επίδομα γάμου
Στους έγγαμους της παρούσας Σ.Σ.Ε., ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα εάν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται επίδομα γάμου 10%.
2. Επίδομα τέκνων
Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί.
Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες.
Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Το με βάση τις ρυθμίσεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. του κλάδου ήδη χορηγούμενο επίδομα για θήλεα άγαμα τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, εξακολουθεί να καταβάλλεται.
Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια όσα είναι και τα κατά τον νόμο απαιτούμενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής.
Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, η επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.
3. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
Στους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και μέχρι συμπλήρωσης πέντε (5) τριετιών.
Μετά από τη συμπλήρωση των πέντε (5) τριετιών θα δίνεται από την 1.7.1997:
α) τον 16ο χρόνο, αύξηση 1,5%,
β) τον 17ο χρόνο, αύξηση 1,5% και
γ) τον 18ο χρόνο, αύξηση 2%.
4. Επιστημονικό επίδομα
α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανωτάτης σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.
β) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανωτέρας σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.
5. Διαχειριστικό επίδομα
Στους ταμίες και τους απασχολούμενους γενικά με τη διαχείριση χρημάτων από τους ανωτέρω μισθωτούς, χορηγείται διαχειριστικό επίδομα 6%, που υπολογίζεται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
6. Επίδομα ισολογισμού
Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές, τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού, χορηγείται, μία φορά τον χρόνο και μέσα σε ένα (1) μήνα από την περάτωση της σύνταξης του ισολογισμού, επίδομα ίσο με το μισό (1/2) ενός βασικού μηνιαίου μισθού, προσαυξημένου με τα τυχόν καταβαλλόμενα, με βάση τις διατάξεις τής κάθε φορά ισχύουσας Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., επιδόματα, όπως αυτά ισχύουν κατά τον χρόνο της καταβολής του επιδόματος αυτού.
Ειδικότερα σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λπ., στις οποίες το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λπ., υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα, το πιο πάνω επίδομα καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.
7. Επίδομα οθόνης
1) Στους αναλυτές – προγραμματιστές κομπιούτερ και λογιστές, βοηθούς λογιστές, χορηγείται επίδομα οθόνης (Η/Υ) σε ποσοστό 5% επί του βασικού μηνιαίου μισθού του 12ου μισθολογικού τους κλιμακίου.
2) Όσοι εργαζόμενοι των πιο πάνω ειδικοτήτων λαμβάνουν ήδη επίδομα Η/Υ μεγαλύτερο του ως άνω οριζόμενου, εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα αυτό.
3) Όσοι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, λαμβάνουν ήδη επίδομα οθόνης, αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει.
8. Επίδομα αναπροσαρμογής
Το ποσοστό αύξησης που συμφωνήθηκε επί των βασικών μισθών, θα δίδεται και επί των σε ευρώ (δραχμικών) επιδομάτων και διαφόρων παροχών και διατάξεων που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις
1. Δώρο και άδεια γάμου
Στους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε., σε περίπτωση γάμου τους, χορηγείται:
Α. Δώρο το ποσό των:
1) 46,46 ευρώ από την 1.1.2007.
2) 47,52 ευρώ από την 1.8.2007.
Β. Αδεια, με τις αποδοχές, δέκα (10) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του Α.Ν.539/1945.
2. Εξασφάλιση κατώτερων ορίων αμοιβών και εργασίας
α) Στους αμειβόμενους με ποσοστό μόνο ή τους αμειβόμενους με μισθό και ποσοστά, ο εργοδότης υποχρεούται κατά μήνα να εξασφαλίσει, κατά ελάχιστο όριο, τους από τη σύμβαση αυτή προβλεπόμενους βασικούς μηνιαίους μισθούς, προσαυξημένους με τα σχετικά επιδόματα.
β) Στους απασχολούμενους ημερησίως για χρονικό διάστημα μικρότερο του νόμιμου ωραρίου εργασίας, ισχύουν, κατ� αναλογία του χρόνου απασχόλησης, όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.
3. Παρακράτηση ποσοστού εργαζομένων
Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από τον μισθό των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση και αποδίδεται στον ΠΑΣΕΝΤ.
4. Ρυθμίσεις τοκετού – γονικής παροχής – γονικής άδειας
α) Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού και επί χρονικό διάστημα δυόμισι (2,5) ετών (30 μήνες) από τη λήξη της άδειας λοχείας, να προσέρχονται στην εργασία τους δύο (2) ώρες αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο ή, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να απέρχονται δύο (2) ώρες νωρίτερα.
Για τον υπόλοιπο ενάμισι (1,5) χρόνο (18 μήνες) να προσέρχονται μιάμιση (1,5) ώρα αργότερα στην εργασία τους ή, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να απέρχονται από την εργασία τους μιάμιση (1,5) ώρα νωρίτερα.
Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια, με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Την παραπάνω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει, στην επιχείρηση που απασχολείται, βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
β) Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.
γ) Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
δ) Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: (α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασία στον ίδιο εργοδότη και (β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά από τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, μέχρι να καλυφτεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.
5. Μονογονεϊκές οικογένειες
α) Στους/στις εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν από αυτές που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
β) Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα, και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
6. Ετήσια κανονική άδεια εργαζομένων
α) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
β) Ο εργαζόμενος δικαιούται, κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη, να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας, με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας), εφόσον αυτός το επιλέξει.
7. Αδεια λόγω θανάτου συγγενή
Στους/στις εργαζόμενους-ες χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
8. Συνδικαλιστική άδεια
Στα μέλη του Δ.Σ. των παραπάνω αναφερόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) ημερών κάθε μήνα, με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα.
9. Εορταστική άδεια
α) Η εορτή του Αγίου Νικολάου, σαν γιορτή του ναυτικού γενικά επαγγέλματος, καθιερώνεται ως ημέρα αργίας, με όλες τις συνέπειες των ημερών υποχρεωτικής αργίας. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την ημέρα αυτή, αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος για τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας.
β) Η εορτή του Αγίου Πνεύματος καθιερώνεται ως ημέρα αργίας, με όλες τις συνέπειες των ημερών υποχρεωτικής αργίας. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την ημέρα αυτή, αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος για τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας.
γ) Η Μεγάλη Παρασκευή καθιερώνεται ως ημέρα αργίας, με όλες τις συνέπειες των ημερών υποχρεωτικής αργίας. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την ημέρα αυτή, αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος για τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας.
10. Αδεια ονομαστικής εορτής
Στους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. χορηγείται άδεια, με αποδοχές, κατά την ημέρα της ονομαστικής τους εορτής. Η άδεια αυτή της μίας (1) ημέρας δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του Α.Ν.539/1945.
11. Αδεια αιμοδοσίας – Μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
α) Εργαζόμενοι που είναι εθελοντές αιμοδότες στην Τράπεζα Αίματος του ΠΑΣΕΝΤ, δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών, προκειμένου να δώσουν αίμα, κατά τη διάρκεια της ημέρας που γίνεται η αιμοδοσία.
β) Εργαζόμενοι που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες άδεια επιπλέον τον χρόνο, με αποδοχές.
γ) Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού έως 16 ετών συμπληρωμένα, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
12. Αδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
13. Ρυθμίσεις ωραρίου εργασίας εργαζομένων
Για τους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. καθιερώνεται και ισχύει η εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, και συνεχές ωράριο σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) ωρών ημερησίως.
14. Εφαρμογή θεσμικών Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. αποτελούν μέρος της παρούσας και ισχύουν για τους μισθωτούς που υπάγονται σε αυτή.
15. Γενικές διατάξεις
α) Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Δ.Α., Σ.Σ.Ε., εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται από αυτή τη σύμβαση και εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις όλων των προηγούμενων Δ.Α., καθώς και όλες οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις (Σ.Σ.Ε.) που έχουν υπογραφεί από τα δύο μέρη, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
γ) Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την παρούσα Σ.Σ.Ε., δίνονται στον καταβαλλόμενο μισθό.
Αρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. είναι μονοετής και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.