(ΑΠΟΦ. 12503 / 2004)
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Αρ. Φύλλου 1223 10 Αυγούστου 2004 Αριθ. 12503
Καθορισμός αποδοχών και όρων εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών, εκφωνητών και χειριστών των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 και του άρθρου 29 Α του ιδίου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154/1) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (38/Α) και του άρθρου 5 του Π.Δ. 368/1989 (163/Α).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Ν 4.6.1968).
3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματι­κή οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίστα­ται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
4. Την από 24.5.2004 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (Πράξη κατάθεσης Υπουρ­γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασία).
5. Τα από 22.12.2003 και 23.2.2004 υπομνήματα – αιτή­σεις του σωματείου Ραδιοτηλεφωνητών – Εκφωνητών ­Χειριστών Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδος.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 25-6-2004.
7. Το Π.Δ. υπ΄ αριθ. 81/2002 (ΦΕΚ57/Ν21.3.2002) «Συγ­χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ΄ αριθ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004), αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις αποδοχές σε ΕΥΡΩ των Ραδιοτηλε­φωνητών, Εκφωνητών και Χειριστών των απασχολουμέ­νων με σχέση εξηρτημένης εργασίας στους Σταθμούς Βάσεως των Ραδιοταξί Ελλάδος ως ακολούθως:
2. Στους ανωτέρω βασικούς μισθούς χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα:
α) Γάμου εκ ποσοστού 10% ανεξαρτήτως φύλου σε όλους τους εγγάμους. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους αγάμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως ( άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989 ).
β) Ειδικών συνθηκών εκ ποσοστού 15% το οποίο από 1.7.2004 χορηγείται σε ποσοστό 17%.
3. Οι ώρες εργασίας την εβδομάδα ορίζονται σε 37 χω­ρίς αντίστοιχη μείωση αποδοχών.
4. Χορηγείται άδεια γάμου έξι (6) εργασίμων ημερών στους εργαζόμενους που συνάπτουν γάμο, μη συμψηφι­ζόμενη με αυτή του Α.Ν. 539/45.
5. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί μετά των χορηγουμένων επιδομάτων καθώς και λοιποί όροι εργασίας δεν μπορούν να υπολείπονται των κατωτάτων μηνιαίων αποδοχών και των λοιπών όρων εργασίας της Εθνικής Γενικής Συλλογι­κής Σύμβασης Εργασίας
6. Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Αναγνωρίζεται κάθε υπη­ρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε στην ειδικότητα που κατέχει ο εργαζόμενος καθώς και κάθε συναφής και ομότι­μη προς αυτή σ΄ οποιονδήποτε εργοδότη, αρκεί τούτο να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από τα βι­βλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ κλπ. εφόσον τούτο είναι ευκρινές.
7. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλ­λογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζο­νται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.
8. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυ­τές που προσδιορίζονται με την απόφαση αυτή, δεν μειώ­νονται
9. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας καταργείται.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1-1-2004. 11. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα­λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.