(Π.Κ. 162 / 19-12-2008) 
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙΣυλλογική σύμβαση εργασίας που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των ραδιοτηλεφωνητών-τριών, εκφωνητών-τριών και χειριστών-τριών σταθμών βάσεως ραδιοταξί όλης της χώρας. (Π.Κ. 162/19-12-2008)
Στην Αθήνα σήμερα 19/12/2008 οι υπογράφοντες αφενός, Δήμος Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί & Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α), 2) αφετέρου οι Μετάξια Στεκουλέα, Θάνος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός γραμματέας αντίστοιχα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος καθώς και οι Κασαπάκη Μαριάννα και Βασιλική Γιαννουλίδου, Πρόεδρος και Α’ Γραμματέας αντίστοιχα του Σωματείου ραδιοτηλεφωνητριών, εκφωνητών και χειριστών σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδος, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφής αυτής της ΣΣΕ συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Η παρούσα ΣΣΕ αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των ραδιοτηλεφωνητών-τριων, εκφωνητών-τριων και χειριστών-τριων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στους Σταθμούς Βάσεως των Ραδιοταξί όλης της χώρας.
2. Αυτή η ΣΣΕ ισχύει αποκλειστικά για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ). Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση στον εργοδότη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις για λογαριασμό της ΟΙΥΕ.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, διαμορφώνονται για τα έτη 2008 και 2009 ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 3
Επίδομα Γάμου
Επί των ανωτέρω βασικών μισθών χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% ανεξαρτήτως φύλου σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1849/89).
Αρθρο 4
Επίδομα Ειδικών Συνθηκών
Επί των ανωτέρω βασικών μισθών χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 19%.
Αρθρο 5
Ώρες εργασίας
Οι ώρες εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα ορίζονται σε 36 την εβδομάδα, χωρίς αντίστοιχη μείωση των αποδοχών.
Αρθρο 6
Διάλειμμα
Το υπό του άρθρου 4 Π/Δτος 88/99 (ΦΕΚ 94/Α/99) προβλεπόμενο 15λεπτο διάλειμμα για όλους τους εργαζόμενους χορηγείται στους μισθωτούς της παρούσας καθ’ εκάστη ημέρα εργασίας μετά τη συμπλήρωση 3 ωρών συνεχούς απασχόλησης.
Αρθρο 7
Αποζημίωση για εργασία σε ημέρες αργίας
Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ και οι οποίοι απασχολούνται κατά τις ακόλουθες κατ’ έθιμον αργίες ήτοι: δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια και Καθαρά Δευτέρα λαμβάνουν κανονικά το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου ημερομισθίου τους προσαυξημένο κατά 75%.
Αρθρο 8
Αδεια Γάμου
Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς που συνάπτουν γάμο, χορηγείται άδεια γάμου έξι (6) εργάσιμων ημερών, μη συμψηφιζομένων με αυτές του Α.Ν. 539/45.
Αρθρο 9
Υπηρεσία και Προϋπηρεσία
Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε στην ειδικότητα που κατέχει ο εργαζόμενος καθώς και κάθε συναφής και ομότιμη προς σ’ αυτήν, σε οποιονδήποτε εργοδότη, εφόσον αυτό προκύπτει από έγγραφη βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ κλπ εφόσον τούτο είναι ευκρινές.
Αρθρο 10
Εφαρμογή όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΕΓΣΕΕ), όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς.
Αρθρο 11
Τελικές Διατάξεις
1. Οι διατάξεις της ΚΥΑ 11782/23-6-2006 – ΦΕΚ 923/Β΄ 17-7-2006 καθώς και οι προγενέστερες όμοιες αυτής, που δεν τροποποιούνται ρητά με τη Σ.Σ.Ε. αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κλπ δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από την 1/1/2008 και έχει διετή ισχύ.