(ΑΠΟΦ. 11782 / 2006) 
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 923 17 Ιουλίου 2006 Αριθμ. 11782 Καθορισμός αποδοχών και όρων εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών, εκφωνητών και χειριστών των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 435/1968 (ΦEK 124/A/4.6.1968).
3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
4. Την από 12.4.2006 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 14/13-4-2006).
5. Το από 17.2.2006 υπόμνημα – αίτηση του σωματείου Ραδιοτηλεφωνητών – Εκφωνητών – Χειριστών Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδος.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 17.4.2006.
7. Το Π.Δ. υπ΄ αριθμ. 91/94 (ΦΕΚ 68/Α/6.5.1994) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας».
8. Το Π.Δ. αριθμ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
9. Την υπ΄ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
10. Την υπ΄ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις αποδοχές σε ΕΥΡΩ των Ραδιοτηλεφωνητών, Εκφωνητών και Χειριστών των απασχολουμένων με σχέση εξηρτημένης εργασίας στους Σταθμούς Βάσεως των Ραδιοταξί Ελλάδος ως ακολούθως: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Στους ανωτέρω βασικούς μισθούς χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα:
α) Γάμου εκ ποσοστού 10% ανεξαρτήτως φύλου σε όλους τους εγγάμους μισθωτούς. Το επίδομα αυτό χο­ρηγείται και στους αγάμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως ( άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989 ).
β) Ειδικών συνθηκών εκ ποσοστού 18%.
3. Οι ώρες εργασίας ορίζονται από τη δημοσίευση της παρούσας, σε 36 την εβδομάδα, χωρίς αντίστοιχη μείωση αποδοχών.
4. Διάλειμμα: Το υπό του άρθρου 4 π.δ/τος 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α/1999) προβλεπόμενο 15λεπτο διάλειμμα για όλους τους εργαζόμενους, χορηγείται στους μισθωτούς της παρούσας καθ εκάστη ημέρα εργασίας μετά τη συμπλήρωση 3 ωρών συνεχούς απασχόλησης.
5. Χορηγείται άδεια γάμου έξι (6) εργασίμων ημερών στους εργαζόμενους που συνάπτουν γάμο, μη συμψηφιζόμενη με αυτή του Α.Ν. 539/1945.
6. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί μετά των χορηγουμένων επιδομάτων καθώς και λοιποί όροι εργασίας δεν μπορούν να υπολείπονται των κατωτάτων μηνιαίων αποδοχών και των λοιπών όρων εργασίας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (άρθρα 3 και 8 του Ν.1876/90).
7. Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε στην ειδικότητα που κατέχει ο εργαζόμενος καθώς και κάθε συναφής και ομότιμη προς αυτή σ΄ οποιονδήποτε εργοδότη, εφόσον αυτό προκύπτει από έγγραφη βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ κ.λ.π. εφόσον τούτο είναι ευκρινές.
8. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.
9. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προσδιορίζονται με την απόφαση αυτή, δεν μειώνονται.
10. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας καταργείται.
11. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2006, εκτός εάν σ΄ αυτή ορίζεται διαφορετικά.
12. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
13. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.