(Π.Κ. 32 / 8-4-2005) 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΙΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών).
Στην Αθήνα σήμερα 30 Μαρτίου 2005, οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός οι: κος Πέτρος Κωστόπουλος, Πρόεδρος και κος Παναγιώτης Κωστάκης, γενικός Γραμματέας, της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών» (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α) και αφετέρου οι: κος Δημήτριος Καμαρινόπουλος, Πρόεδρος και κος Δημήτριος Σιώτος, Γενικός Γραμματέας, της «Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας» (Ε.Τ.Ε.Ρ.), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Στις διατάξεις της παρούσης Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας με τις ειδικότητες:
α) Του ηλεκτρονικού. Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος σε οποιανδήποτε μορφή και σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών μεταδόσεων του Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ και
β) Του ηχολήπτη. Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος, και ο μόνος που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό σταθμό και η εργασία του πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.
Οι εργαζόμενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ πρέπει α) να έχουν πτυχίο ΙΕΚ – ΤΕΕ – ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α,Β – ΤΕΣ – ΚΕΤΕ – ΚΕΚ – ΚΕΤΕΣ – ΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου ή ραδιοτεχνίτου ή Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται αντίστοιχες. β) Ως εμπειρικοί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία προσλαμβάνονται.
Όσοι Τεχνικοί Ρ/Σ εργάζονταν κατά την 2 α Μαρτίου 2004 απασχολούμενοι σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες, ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των τυπικών προσόντων που ορίζονται για την κάθε ειδικότητα (πτυχία ή εμπειρικότητα ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευμένοι στην ειδικότητα που απασχολούνται και μπορούν να την ασκούν, ακολουθώντας, βάσει προϋπηρεσίας τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα ΣΣΕ.
Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού μετά την 2 α Μαρτίου 2004 πρέπει να γίνονται με βάση τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα (α) πτυχία ή β) εμπειρικότητα) που περιγράφονται παραπάνω αναλυτικά για κάθε ειδικότητα. Η ειδικότητα που μπορούν να ασκούν είναι αυτή που έχουν (ασκούν) κατά την στιγμή που υπεγράφη η ΣΣΕ μεταξύ Ε.Τ.Ε.Ρ. και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της 2ας Μαρτίου 2004. Τυχόν μετάβαση του Τεχνικού από την μια ειδικότητα στην άλλη, θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης και ουδόλως τον επηρεάζει στον βασικό μισθό ή στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου σε ολόκληρο το κείμενο της παρούσης αναφέρεται η λέξη «Τεχνικός» σε όλες τις πτώσεις σημαίνει «Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός ραδιοσταθμού».
Άρθρο 2
Από 1 ης Ιανουαρίου 2005, τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξης:
Άρθρο 3
Για τον υπολογισμό των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερών της κανονικής άδειας ανάπαυσης που δικαιούται ο Τεχνικός (Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός) αλλά και για κάθε άλλη συνέπεια εξαιρούμενης αποζημίωσης του Ν. 2112/20, λαμβάνεται υπ΄ όψιν και προσμετράται στο χρόνο της υπηρεσίας του στο Ραδιοφωνικό σταθμό και η προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλο Ραδιοφωνικό σταθμό.
Στην ατομική Σύμβαση εργασίας του Τεχνικού Ρ/Σ θα πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός στον οποίο και μόνο θα εργάζεται.
Αποδεικτικά (π.χ. ένσημα) προϋπηρεσίας υποβάλλονται στο λογιστήριο ή στη διεύθυνση προσωπικού κάθε σταθμού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πρόσληψη του Τεχνικού, η δε εκπρόθεσμη υποβολή τους έχει ως συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.
Άρθρο 4
Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:
α) Γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού ανεξάρτητα από το αν ο/η σύζυγος εργάζεται.
β) Τέκνου σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και δεν εργάζεται. Προκειμένου περί τέκνων ανικάνων για εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., το επίδομα αυτό εξακολουθεί όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
Το επίδομα αυτό, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλεται στους μισθωτούς και των δύο φύλων.
γ) Σπουδών σε ποσοστό 1) 8% για τους πτυχιούχους αντίστοιχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης ή Τ.Ε.Ι. και 2) 11% για τους απόφοιτους αντίστοιχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών Α.Ε.Ι.
Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών, και Μουσικής για εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων θεωρούνται αντίστοιχες.
δ) Πρόσθετης εργασίας στους εργαζόμενους, στους οποίους η διεύθυνση του Ραδιοσταθμού με έγγραφη εντολή της αναθέτει καθήκοντα οδηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της εργασίας του, οριζόμενο σε ποσοστό 10% και υπολογιζόμενο στο μισθό του κατεχόμενου βασικού μισθού.
ε) Ανθυγιεινό που ανέρχεται σε 25% επί των καταβαλλομένων στους Τεχνικούς που εργάζονται πλησίον κεραιοσυστημάτων (συστημάτων εκπομπής), οιασδήποτε μορφής, του ραδιοφωνικού σταθμού.
στ) Θέσεως που ανέρχεται σε 20% για τους Τεχνικούς Διευθυντές και 10% για τους Προϊσταμένους τμημάτων.
στ) Οι τεχνικοί (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικοί) δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές, η οποία ανέρχεται σε 15 (δεκαπέντε) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.
ζ) Η άδεια τοκετού καθορίζεται κατά 2 εβδομάδες μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπει η εκάστοτε κείμενη εργατική νομοθεσία. Ο χρόνος κύησης και λοχείας συνυπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας, εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση. Η επιχείρηση οφείλει να απαλλάσσει την εργαζόμενη από νυχτερινές βάρδιες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.
η) Στον εργαζόμενο, του οποίου η εργασιακή σχέση λύεται λόγω συνταξιοδότησης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσοστό 60% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας του Ν. 2112/1920 και ανεξάρτητα από την υπαγωγή του σε ασφαλιστικό φορέα επικουρικής ασφάλισης. Το άνωθεν ποσοστό από 1 ης Ιανουαρίου 2006 γίνεται 70%.
θ) Σε περίπτωση θανάτου του τεχνικού πριν αυτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο ή η επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από τον ραδιοφωνικό σταθμό που εργαζόταν το 60% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας του Ν. 2112/1920.
ι) Ο Ραδιοσταθμός υποχρεούται στην εγκατάσταση οθονών μηδενικής ακτινοβολίας (TFT) σε όλα τα στούντιο καθώς και όπου αλλού χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής από το τεχνικό προσωπικό.
ια) Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση της εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού ανά ειδικότητα, ώστε αυτό να χειρίζεται τον εκάστοτε τεχνολογικό εξοπλισμό.
ιβ) Ο Ραδιοσταθμός υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε ηχολήπτη ένα ζευγάρι ακουστικά για χρήση μόνο στο Ρ/Σ τα οποία θα χρεώνονται στον ίδιο και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο.
Άρθρο 5
Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που ανέρχεται σε 5% επί του μισθολογικού κλιμακίου, για κάθε πενταετία συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη και μέχρις ότου συμπληρωθούν τρεις πενταετίες.
Άρθρο 6
Οι καθοριζόμενες με την παρούσα αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχούς ωραρίου, επτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία 35 (τριάντα πέντε) ωρών. Η επιχείρηση (Ρ/Σ) θα καταβάλλει προσπάθεια να κατανέμει τις νυχτερινές, Κυριακές και αργίες βάρδιες ισομερώς για όλους τους τεχνικούς της ίδιας ειδικότητας.
Η καταβολή των δεδουλευμένων τακτικών αποδοχών γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Τις πάσης φύσεως οικονομικές διαφορές (αναδρομικά) που προκύπτουν από την παρούσα ΣΣΕ για κάθε Τεχνικό (Ηχολήπτη και Ηλεκτρονικό), από 1 ης Ιανουαρίου 2005 μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ο κάθε Ραδιοσταθμός υποχρεούται να τις καταβάλλει μέχρι και την 30 η Ιουνίου 2005, σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις (30 Απριλίου 2005, 31 Μαΐου 2005 και 30 Ιουνίου 2005).
Άρθρο 7
Σε περίπτωση υπερωριακής, νυχτερινής απασχόλησης ή απασχόλησης σε αργίες ή απασχόλησης σε Κυριακές ή εκτός έδρας απασχόλησης, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου. Σε περίπτωση μεταβίβασης, συγχώνευσης ή απόσχισης της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή αλλαγής προσώπου του εργοδότη, η οποία αλλαγή δεν έχει καμιά βλαπτική ή δυσμενή συνέπεια για κάθε φύσης εργασιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό ή εθιμικό δικαίωμα του εργαζομένου Τεχνικού (ηχολήπτη ή ηλεκτρονικού), αναγνωρίζεται δε ως προϋπηρεσία του το σύνολο της διανυθείσας στον προηγούμενο εργοδότη προϋπηρεσίας η δε σύμβαση εργασίας του θεωρείται ως ενιαία και μηδέποτε διακοπείσα.
Άρθρο 8
Οι μισθωτοί στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται από το ραδιοφωνικό σταθμό ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν γραπτής εντολής της επιχείρησης ευρισκόμενοι σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το 1/50 του μηνιαίου βασικού μισθού για κάθε βάρδια.
Άρθρο 9
Προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς μικτού ή ειδησεογραφικού προγράμματος, οι εργαζόμενοι στα στούντιο συγχρόνου εκπομπής του Ρ/Σ, σε καμιά περίπτωση δεν εργάζονται στο στούντιο αυτό περισσότερες από τέσσερις ώρες ανά βάρδια, ενώ το υπόλοιπο της βάρδιας αναπληρώνεται με εργασία ηχολήπτη Ρ/Σ σε στούντιο παραγωγής προγράμματος μέσα στην κύρια κτιριακή εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ώρες 22.00 έως 06.00 στην περίπτωση κατά την οποία στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα του Ρ/Σ είναι ηχογραφημένο κατά το ήμισυ τουλάχιστον ή συμφωνεί η πλειοψηφία των εργαζομένων στα στούντιο, ηχοληπτών.
Καθ΄ όλο το 24ωρο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του Ηχολήπτη που ρυθμίζει τον ήχο τουλάχιστον μια φορά την ώρα.
Άρθρο 10
Για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δε μπορεί να είναι κατώτερη από 12 ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00.01΄ και λήγει την 24.00΄ ώρα.
Άρθρο 11
Ως ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται:
α. Η 1 η του έτους. β. Τα Θεοφάνια. γ. Η Καθαρή Δευτέρα. δ. Η 25 η Μαρτίου. ε. Η Μεγάλη Παρασκευή. στ. Το μεγάλο Σάββατο. ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα. η. Η 1 η Μαΐου. θ. Του Αγίου Πνεύματος. ι. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. ια. Η 28 η Οκτωβρίου. ιβ. Τα Χριστούγεννα. ιγ. Η 26 η Δεκεμβρίου. ιδ. Όλες οι Κυριακές.
Όταν ο εργαζόμενος, απασχοληθεί κατά τις προαναφερόμενες αργίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.
Άρθρο 12
Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Όλες οι προηγούμενες Σ.Σ.Ε. και διαιτητικές αποφάσεις με οποιοδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν σε όσα θέματα δεν τροποποιούνται από αυτήν.
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα (π.χ. υπερωριακή, νυχτερινή και εκτός έδρας απασχόληση κ.α.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.
Άρθρο 13
Στους τεχνικούς που πληρώνονται με υπέρτερους βασικούς μισθούς (μισθολογικά κλιμάκια) από τους προβλεπόμενους ανά κλιμάκιο από το άρθρο 2 της παρούσας ΣΣΕ κατώτατους βασικούς μισθούς της ίδιας προϋπηρεσίας, καταβάλλονται οι ακόλουθες αυξήσεις:
α) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) ανέρχεται μέχρι και το ποσό των 2000 ευρώ και υπερβαίνει έως και πενήντα (50) ευρώ τον αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 45 ευρώ.
β) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) ανέρχεται μέχρι και το ποσό των 2000 ευρώ και υπερβαίνει κατά πενήντα ένα (51) και άνω ευρώ τον αντίστοιχο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 35 ευρώ.
γ) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) υπερβαίνει τα 2001 ευρώ και υπερβαίνει τον αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 30 ευρώ.
δ) Τυχόν αύξηση που έχει δοθεί από 1 ης 1 ου 2005, χωρίς αυτή να προκύπτει από την παρούσα ΣΣΕ, σε τεχνικό που πληρώνεται με υπέρτερο βασικό μισθό (κλιμάκιο) από τους προβλεπόμενους ανά κλιμάκιο από το άρθρο 2 της παρούσας ΣΣΕ κατώτατους βασικούς μισθούς (κλιμάκια) της ίδιας προϋπηρεσίας, αυτή συμψηφίζεται με το ποσό που προκύπτει για αυτόν από τα α), β) και γ) του άρθρου 13.
Άρθρο 14
α) Στον ή στην Πρόεδρο και τον ή την Αντιπρόεδρο της δεύτερης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, 8 (οκτώ) εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Στον ή στην Γενικό Γραμματέα και τον ή την Ταμία της δεύτερης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δύο (2) εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του.
Από 1 ης Ιανουαρίου 2006 στον ή στην Πρόεδρο και τον ή την Αντιπρόεδρο της δεύτερης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δέκα (10) εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Στον ή στην Γενικό Γραμματέα και τον ή την Ταμία της δεύτερης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, οκτώ (8) εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται άδεια χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δύο (2) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του.
β) Οι ειδικές άδειες χορηγούνται επιπλέον της κανονικής και σε καμία περίπτωση δεν αφαιρούνται απ΄ αυτήν.
γ) Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. ιδιοκτήτες των ραδιοφωνικών σταθμών, υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων – μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση (Ρ/Σ). Με την ίδια δήλωση πρέπει το σωματείο να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε., καθώς και τον κατάλογο των μελών της Ένωσης στον κάθε ραδιοφωνικό σταθμό. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Κάθε ραδιοσταθμός υποχρεούται να αποστέλλει στην εκάστοτε έδρα της Ε.Τ.Ε.Ρ. απόδειξη καταβολής και κατάλογο των εργαζομένων για τους οποίους έχει καταβληθεί η παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής 1 (μια) εβδομάδα το αργότερο μετά την καταβολή.
δ) Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση της διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης με την ανάρτηση ανακοινώσεων, συγκεντρώσεων εντός του χώρου εργασίας ή άλλου κοντινού χώρου που παρέχεται με δαπάνη της εταιρίας, απροσκόπτου επισκέψεως από τα μέλη του Δ.Σ. κατά το χρόνο λειτουργίας του σταθμού, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Ρ/Σ, καθώς επίσης και της μετάδοσης των ανακοινώσεων της Ε.Τ.Ε.Ρ.
Άρθρο 15
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε.