(Π.Κ. 18 / 13-4-2009) 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΙΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) (Π.Κ.: 18/13.4.2009)
Στην Αθήνα σήμερα 13.4.2009, οι παρακάτω υπογράφοντες, αφενός οι: Πέτρος Κωστόπουλος, πρόεδρος και Παναγιώτης Κωστάκης, γενικός γραμματέας, της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ)» και αφετέρου οι: Δημήτρης Καμαρινόπουλος, πρόεδρος και Δημήτρης Καραπανάγος, γενικός γραμματέας, της «Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ)», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας, που εργάζονται σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της ΕΙΙΡΑ της χώρας, με τις ειδικότητες:
α) του ηλεκτρονικού: ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών) που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος σε οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών μεταδόσεων του Ρ/Σ, όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ και
β) του ηχολήπτη: ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος και ο μόνος που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτόχρονα είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή Η/Υ και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε οποιονδήποτε χρόνο από τον Ρ/Σ και η εργασία του πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.
Οι εργαζόμενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ πρέπει:
α) Να έχουν πτυχίο ΙΕΚ – ΤΕΕ – Ραδιοηλεκτρολόγου ΑΆ, ΒΆ – ΤΕΣ – ΚΕΤΕ – ΚΕΚ – ΚΕΤΕΣ – ΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οποιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτη ή ραδιοτεχνίτη ή ΤΕΙ των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή τεχνικών κλάδων, όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών ηχοληπτών, ηλεκτρονικών, εικονοληπτών και μουσικής, για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσας, θεωρούνται αντίστοιχες.
β) Ως εμπειρικοί, να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ, ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία προσλαμβάνονται.
Όσοι τεχνικοί Ρ/Σ εργάζονταν κατά την 2.3.2004 απασχολούμενοι σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες, ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των τυπικών προσόντων που ορίζονται για την κάθε ειδικότητα (πτυχία ή εμπειρικότητα ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευμένοι στην ειδικότητα που απασχολούνται και μπορούν να την ασκούν, ακολουθώντας, βάσει προϋπηρεσίας, τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε.
Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού μετά την 2.3.2004 πρέπει να γίνονται με βάση τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα [α) πτυχία ή β) εμπειρικότητα] που περιγράφονται παραπάνω αναλυτικά για κάθε ειδικότητα. Η ειδικότητα που μπορούν να ασκούν, είναι αυτή που έχουν (ασκούν) κατά τη στιγμή που υπογράφηκε η Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΕΤΕΡ και ΕΙΙΡΑ της 2.3.2004. Τυχόν μετάβαση του τεχνικού από τη μία ειδικότητα στην άλλη θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης και ουδόλως τον επηρεάζει στον βασικό μισθό ή στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.
Σημείωση: Όπου σε ολόκληρο το κείμενο της παρούσας αναφέρεται η λέξη «τεχνικός» σε όλες τις πτώσεις, σημαίνει «ηχολήπτης ή ηλεκτρονικός ραδιοσταθμού».
Αρθρο 2
Από 1.1.2009 τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους τεχνικούς (ηχολήπτες και ηλεκτρονικούς) σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 3
Για τον υπολογισμό των βασικών μηνιαίων μισθών, καθώς και των ημερών της κανονικής άδειας ανάπαυσης που δικαιούται ο τεχνικός (ηχολήπτης ή ηλεκτρονικός), αλλά και για κάθε άλλη συνέπεια, εξαιρουμένης της αποζημίωσης του Ν.2112/1920, λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται στον χρόνο της υπηρεσίας του στον Ρ/Σ και η προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον Ρ/Σ. Στην ατομική σύμβαση εργασίας του τεχνικού Ρ/Σ θα πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζεται η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και ο Ρ/Σ στον οποίο και μόνο θα εργάζεται.
Αποδεικτικά (π.χ. ένσημα) προϋπηρεσίας υποβάλλονται στο λογιστήριο ή στη διεύθυνση προσωπικού κάθε σταθμού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πρόσληψη του τεχνικού, η δε εκπρόθεσμη υποβολή τους έχει ως συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν, λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.
Αρθρο 4
Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:
α) Γάμου, σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού, ανεξάρτητα από το αν ο/η σύζυγος εργάζεται.
β) Τέκνου, σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών, εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και δεν εργάζεται. Προκειμένου περί τέκνων ανίκανων για εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, το επίδομα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
Το επίδομα αυτό, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλεται στους μισθωτούς και των δύο φύλων.
γ) Σπουδών, σε ποσοστό: 1) 8% για τους πτυχιούχους αντίστοιχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης ή ΤΕΙ και 2) 11% για τους απόφοιτους αντίστοιχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ και 3) 4% για τους πτυχιούχους αντίστοιχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ ή σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης ή ΤΕΙ που φέρουν μεταπτυχιακό τίτλο.
Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών ηχοληπτών, ηλεκτρονικών, εικονοληπτών και μουσικής, για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, θεωρούνται αντίστοιχες.
δ) Πρόσθετης εργασίας, στους εργαζόμενους στους οποίους η διεύθυνση του Ρ/Σ, με έγγραφη εντολή της, αναθέτει καθήκοντα οδηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της εργασίας του, οριζόμενο σε ποσοστό 10% και υπολογιζόμενο στον μισθό τού κατεχόμενου βασικού μισθού.
ε) Ανθυγιεινό, που ανέρχεται σε 25% επί των καταβαλλόμενων στους τεχνικούς που εργάζονται πλησίον κεραιοσυστημάτων (συστημάτων εκπομπής), οποιασδήποτε μορφής, του Ρ/Σ.
στ) Θέσεως, που ανέρχεται σε 20% για τους τεχνικούς διευθυντές και 10% για τους προϊσταμένους τμημάτων.
ζ) Το από το άρθρο 4ζ της από 9.5.2007 Σ.Σ.Ε. ΕΙΙΡΑ – ΕΤΕΡ οριζόμενο επίδομα συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη ανέρχεται σε ποσοστό 3% με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας, 6% με τη συμπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας, 10% με τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών υπηρεσίας, 12,5% με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών υπηρεσίας και 15% με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών υπηρεσίας.
Αρθρο 5
α) Οι τεχνικοί (ηχολήπτες και ηλεκτρονικοί) δικαιούνται άδεια γάμου, με πλήρεις αποδοχές, η οποία ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.
β) Η άδεια τοκετού καθορίζεται κατά δύο (2) εβδομάδες μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπει η εκάστοτε κείμενη εργατική νομοθεσία. Ο χρόνος κύησης και λοχείας συνυπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας, αν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση. Η επιχείρηση οφείλει να απαλλάσσει την εργαζόμενη από νυχτερινές βάρδιες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Στις γυναίκες που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω τοκετού, θα καταβάλλονται οι αποδοχές ενός 15νθημέρου, επιπλέον από εκείνες που προβλέπει ο νόμος.
Κάθε άντρας τεχνικός ραδιοφωνίας που αποκτά παιδί, δικαιούται εφάπαξ άδεια τεσσάρων (4) ημερών.
γ) Στον εργαζόμενο του οποίου η εργασιακή σχέση λύεται λόγω συνταξιοδότησης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσοστό 70% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας τού Ν.2112/1920 και ανεξάρτητα από την υπαγωγή του σε ασφαλιστικό φορέα επικουρικής ασφάλισης. Το παραπάνω ποσοστό από 1.1.2008 γίνεται 80%.
δ) Σε περίπτωση θανάτου του τεχνικού πριν αυτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο ή η επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από τον Ρ/Σ που εργαζόταν το 70% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας τού Ν.2112/1920. Εάν η αποζημίωση αυτή, λόγω του χρόνου υπηρεσίας του συγκεκριμένου τεχνικού, ανέρχεται σε έναν (1) έως και έξι (6) μισθούς αποζημίωσης, καταβάλλεται εφάπαξ. Το τυχόν επιπλέον των έξι (6) μισθών ποσό αποζημίωσης (λόγω αυξημένου χρόνου υπηρεσίας) θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσης καθεμίας με το 70% του μισθού αποζημίωσης.
ε) Ο Ρ/Σ υποχρεούται στην εγκατάσταση οθονών μηδενικής ακτινοβολίας (TFT) σε όλα τα στούντιο, καθώς και όπου αλλού χρησιμοποιείται Η/Υ από το τεχνικό προσωπικό.
στ) Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση της εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού ανά ειδικότητα, ώστε αυτό να χειρίζεται τον εκάστοτε τεχνολογικό εξοπλισμό.
ζ) Ο Ρ/Σ υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε ηχολήπτη ένα ζευγάρι ακουστικά για χρήση μόνο στον Ρ/Σ, τα οποία θα χρεώνονται στον ίδιο και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο.
η) Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας, για τον καθορισμό των οποίων συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία με στέρεο τρόπο αποδεικνυόμενη, καθορίζονται ως εξής:
Όσοι έχουν μέχρι και οκτώ (8) χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, δικαιούνται τόσες ημέρες άδειας όσες προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.
Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα ανά έτος και μέχρι να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας.
Και μετά από την αύξηση των ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας των τεχνικών το επίδομα άδειας δεν αυξάνεται, αλλά παραμένει στα νόμιμα όρια.
Στις ημέρες κανονικής άδειας των τεχνικών δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες αυτοί δεν εργάζονται, λόγω της εφαρμογής του συστήματος της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας.
Από 1.1.2008 οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας, για τον καθορισμό των οποίων συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία με στέρεο τρόπο αποδεικνυόμενη, καθορίζονται ως εξής:
Όσοι έχουν μέχρι και οκτώ (8) χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, δικαιούνται τόσες ημέρες άδειας όσες προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.
Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες ανά έτος και μέχρι να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας.
Και μετά από την αύξηση των ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας των τεχνικών το επίδομα άδειας δεν αυξάνεται, αλλά παραμένει στα νόμιμα όρια.
Στις ημέρες κανονικής άδειας των τεχνικών δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες αυτοί δεν εργάζονται, λόγω της εφαρμογής του συστήματος της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας.
θ) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού (όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία) δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας.
ι) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
ια) Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. Η παραπάνω άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγμένους, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική δικαστική απόφαση.
Αρθρο 6
Οι καθοριζόμενες με την παρούσα αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχούς ωραρίου, επτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία τριάντα πέντε (35) ωρών.
Η επιχείρηση (Ρ/Σ) θα καταβάλει προσπάθεια να κατανέμει τις νυχτερινές, Κυριακές και αργίες βάρδιες ισομερώς για όλους τους τεχνικούς της ίδιας ειδικότητας.
Η καταβολή των δεδουλευμένων τακτικών αποδοχών γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και συνοδεύεται απαραίτητα από αναλυτική απόδειξη καταβολής δεδουλευμένων προς κάθε εργαζόμενο.
Το ετήσιο επίδομα άδειας σε κάθε εργαζόμενο τεχνικό καταβάλλεται το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της θερινής άδειας αναψυχής ή τμήματός της, δεκαήμερης τουλάχιστον συνεχούς διάρκειας. Θερινή άδεια αναψυχής για την παρούσα, νοείται οποιαδήποτε άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο τεχνικό μετά την 1η Ιουνίου εκάστου έτους.
Τις πάσης φύσεως οικονομικές διαφορές (αναδρομικά) που προκύπτουν από την παρούσα Σ.Σ.Ε. για κάθε τεχνικό (ηχολήπτη ή ηλεκτρονικό), από 1.1.2009 μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, ο κάθε Ρ/Σ υποχρεούται να τις καταβάλει μέχρι και τις 30.6.2009, σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις (30.4.2009, 31.5.2009 και 30.6.2009).
Αρθρο 7
Σε περίπτωση υπερωριακής, νυχτερινής απασχόλησης ή απασχόλησης σε αργίες ή απασχόλησης σε Κυριακές, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου. Σε τεχνικούς που απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση σε εξωτερικές μεταδόσεις, δίδεται επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό 5% επί του 1/25ου του βασικού τους μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης σε εξωτερικές μεταδόσεις. Σε περίπτωση που ο τεχνικός, λόγω της συμμετοχής του σε εξωτερική μετάδοση, καταστεί μερικά ανίκανος για εργασία, θα συνεχίσει να λαμβάνει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και τα ένσημά του για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητά του. Ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής του τεχνικού από/στον χώρο της εξωτερικής μετάδοσης θεωρείται χρόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στον χώρο που εργάζεται σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας.
Σε περίπτωση μεταβίβασης, συγχώνευσης ή απόσχισης της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή αλλαγής προσώπου του εργοδότη, η όποια αλλαγή δεν έχει καμία βλαπτική ή δυσμενή συνέπεια για κάθε φύσεως εργασιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό ή εθιμικό δικαίωμα του εργαζόμενου τεχνικού (ηχολήπτη ή ηλεκτρονικού), αναγνωρίζεται δε ως προϋπηρεσία του το σύνολο της διανυθείσας στον προηγούμενο εργοδότη προϋπηρεσίας, η δε σύμβαση εργασίας του θεωρείται ως ενιαία και μηδέποτε διακοπείσα.
Αρθρο 8
Οι μισθωτοί, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται από τον Ρ/Σ ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν γραπτής εντολής της επιχείρησης, ευρισκόμενοι σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης, δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το 1/50 του μηνιαίου βασικού μισθού για κάθε βάρδια.
Αρθρο 9
Προκειμένου για Ρ/Σ μικτού ή ειδησεογραφικού προγράμματος, οι εργαζόμενοι στα στούντιο συγχρόνου εκπομπής του Ρ/Σ σε καμία περίπτωση δεν εργάζονται στα στούντιο αυτά περισσότερες από τέσσερις (4) ώρες ανά βάρδια, ενώ το υπόλοιπο της βάρδιας αναπληρώνεται με εργασία ηχολήπτη Ρ/Σ σε στούντιο παραγωγής προγράμματος μέσα στην κύρια κτιριακή εγκατάσταση του Ρ/Σ. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ώρες 22:00 έως 06:00, στην περίπτωση κατά την οποία στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα του Ρ/Σ είναι ηχογραφημένο κατά το ήμισυ τουλάχιστον ή συμφωνεί η πλειοψηφία των εργαζόμενων στα στούντιο ηχοληπτών.
ΚαθΆ όλο το 24ωρο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του ηχολήπτη που ρυθμίζει τον ήχο τουλάχιστον μία φορά την ώρα.
Aρθρο 10
Για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δώδεκα (12) ώρες. Η περίοδος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα.
Αρθρο 11
Ως ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται: α) Η 1η του έτους, β) τα Θεοφάνια, γ) η Καθαρή Δευτέρα, δ) η 25η Μαρτίου, ε) η Μεγάλη Παρασκευή, στ) το Μεγάλο Σάββατο, ζ) η Δευτέρα του Πάσχα, η) η 1η Μαΐου, θ) του Αγίου Πνεύματος, ι) η Κοίμηση της Θεοτόκου, ια) η 28η Οκτωβρίου, ιβ) τα Χριστούγεννα, ιγ) η 26η Δεκεμβρίου και ιδ) όλες οι Κυριακές.
Σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό.
Σε περίπτωση που τεχνικός (ηχολήπτης ή ηλεκτρονικό) εργαστεί σε ημέρα αργίας που συμπίπτει με προγραμματισμένο ρεπό, θα του δοθεί ρεπό εντός της επόμενης εβδομάδας και η προσαύξηση κατά την ημέρα εργασίας θα είναι 75% επί του 1/25 των νόμιμων αποδοχών του.
Αρθρο 12
Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Π.Δ., πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της Σ.Σ.Ε.
Όλες οι προηγούμενες Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., με οποιονδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν σε όσα θέματα δεν τροποποιούνται από αυτή.
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα (π.χ. υπερωριακή, νυχτερινή και εκτός έδρας απασχόληση κ.ά.), εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.
Αρθρο 13
Από 1.1.2009 στους τεχνικούς που πληρώνονται με υπέρτερους βασικούς μισθούς (μισθολογικά κλιμάκια) από τους προβλεπόμενους ανά κλιμάκιο από το άρθρο 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε. κατώτατους βασικούς μισθούς της ίδιας προϋπηρεσίας, καταβάλλονται οι ακόλουθες αυξήσεις:
α) Στους τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) ανέρχεται μέχρι και το ποσό των 2.000,00 ευρώ και υπερβαίνει έως και 50,00 ευρώ τον αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 50,00 ευρώ.
β) Στους τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) ανέρχεται μέχρι και το ποσό των 2.000,00 ευρώ και υπερβαίνει κατά 51,00 ευρώ και άνω τον αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 40,00 ευρώ.
γ) Στους τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) υπερβαίνει τα 2.001,00 ευρώ και υπερβαίνει τον αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 30,00 ευρώ.
δ) Τυχόν αύξηση που έχει δοθεί από 1.1.2009, χωρίς αυτή να προκύπτει από την παρούσα Σ.Σ.Ε., σε τεχνικό που πληρώνεται με υπέρτερο βασικό μισθό (κλιμάκιο) από τους προβλεπόμενους ανά κλιμάκιο από το άρθρο 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε. κατώτερους βασικούς μισθούς (κλιμάκια) της ίδιας προϋπηρεσίας, αυτή συμψηφίζεται με το ποσό που προκύπτει γιΆ αυτόν από τα αΆ, βΆ και γΆ του άρθρου 13.
Αρθρο 14
α) Στον ή στην πρόεδρο και στον ή στην αντιπρόεδρο της δεύτερης των συμβαλλόμενων χορηγείται άδεια, με πλήρεις αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δώδεκα (12) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στον ή στη γενικό-ή γραμματέα και στον ή στην ταμία της δεύτερης των συμβαλλόμενων χορηγείται άδεια, με πλήρεις αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, οκτώ (8) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται άδεια, με πλήρεις αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δύο (2) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του.
β) Οι ειδικές άδειες χορηγούνται επιπλέον της κανονικής και σε καμία περίπτωση δεν αφαιρούνται από αυτή.
γ) Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. ιδιοκτήτες των Ρ/Σ υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων – μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση (Ρ/Σ). Με την ίδια δήλωση πρέπει το σωματείο να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), καθώς και τον κατάλογο των μελών της Ένωσης στον κάθε Ρ/Σ. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται, με έγγραφη ατομική δήλωσή τους που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Κάθε Ρ/Σ υποχρεούται να αποστέλλει στην εκάστοτε έδρα της ΕΤΕΡ απόδειξη καταβολής και κατάλογο των εργαζομένων για τους οποίους έχει καταβληθεί η παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής, μία (1) εβδομάδα το αργότερο μετά από την καταβολή.
δ) Οι Ρ/Σ αναλαμβάνουν την υποχρέωση της διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης με την ανάρτηση ανακοινώσεων, συγκεντρώσεων εντός του χώρου εργασίας ή άλλου κοντινού χώρου που παρέχεται με δαπάνη της εταιρείας, απρόσκοπτης επίσκεψης από τα μέλη του Δ.Σ. κατά τον χρόνο λειτουργίας του σταθμού, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Ρ/Σ, καθώς επίσης και της μετάδοσης των ανακοινώσεων της ΕΤΕΡ.
Αρθρο 15
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε.