(Π.Κ. 3/28-9-2005) 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – Δ.Α. 43/2005 Δ.Α για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της Διαρκούς Επιτροπής Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης.  (Τμ. Κοιν. Επιθ. Κεν. Θεσ/νικης Π.Κ. 3/28-9-2005)
Στην Αθήνα σήμερα την 16 Αυγούστου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής – Διαιτητής του ΟΜΕΔ,

– που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 12 Ιουλίου 2005 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της Διαρκούς Επιτροπής Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης,

– συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 16 Μαϊου 2005 και αριθμ. πρωτ. 102 αίτηση της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης για υπηρεσίες Μεσολάβησης,

– αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 18 Ιουλίου 2005, σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2005 και αριθμ. πρωτ. 038 αίτησης της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων για υπηρεσίες Διαιτησίας και την επίλυση της εν λόγω συλλογικής διαφοράς,

κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, σε Διαιτητική Απόφαση με τις εξής ρυθμίσεις:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της παρούσας απόφασης υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που είναι μέλη της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης και απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της Διαρκούς Επιτροπής Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 2
Μισθολογικές Κατηγορίες
Καθορίζονται τέσσερις μισθολογικές κατηγορίες στις οποίες υπάγονται:

1η κατηγορία: Διευθυντές, Εσωτερικοί Ελεγκτές, Γενικοί Διευθυντές, Σύμβουλοι Διοίκησης.
2η κατηγορία: Προϊστάμενοι, Υπεύθυνοι Τμημάτων, Λογιστές, Αναλυτές Προγραμματιστές Πληροφορικής, Σύμβουλοι Προγράμματος, Αναλυτές Έρευνας Αγοράς, Οικονομικοί Αναλυτές, Γραμματείς Διοικήσεως/Διευθυντών.
3η κατηγορία: Βοηθοί Λογιστών, Μηχανικοί Η/Υ, Ταμίες, Υπάλληλοι Εμπορικής Διεύθυνσης, Υπάλληλοι Δημοσίων Σχέσεων – Γραφείου Τύπου, Κειμενογράφοι, Αρχειοθέτες Κειμένων – Προγραμμάτων, Γραμματείς, Εισπράκτορες, Υπάλληλοι Μάρκετινγκ.
4η κατηγορία: Υπάλληλοι Αρχείου, Τηλεφωνητές, Χειριστές Τηλετύπων – Η/Υ, Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης, Αποθηκάριοι, Υπάλληλοι Δισκοθήκης, Δακτυλογράφοι, Επιμελητές Ροής.

Οποιαδήποτε ειδικότητα που δεν αναφέρεται σαφώς στις ανωτέρω κατηγορίες, θεωρείται ότι υπάγεται στην 4η κατηγορία.

Ως Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές θεωρούνται αυτοί που ορίζονται στην 146/84 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών όλης της χώρας, όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 3
Κατώτατα Όρια των βασικών μηνιαίων μισθών
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των υπαλλήλων μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της Διαρκούς Επιτροπής Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης καθορίζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας ανάλογα με την μισθολογική κατηγορία που ανήκουν ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 4
Επιδόματα
4.1. Στους έγγαμους εργαζόμενους χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους/ες διαζευγμένους/ες καθώς και στους άγαμους γονείς ανεξαρτήτως αν έχουν ή όχι την επιμέλεια παιδιών.
4.2. Στους εργαζόμενους γονείς καταβάλλεται επίδομα παιδιού σε ποσοστό 5% για το κάθε παιδί. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας, εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται και μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας του παιδιού, εάν σπουδάζει σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλη αναγνωρισμένη από το Κράτος σχολή. Στους/στις διαζευγμένους/-ες το επίδομα τέκνου καταβάλλεται εφόσον ο γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού ή καταβάλλει διατροφή.
4.3. Στους εργαζόμενους κατόχους τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας, ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου, καταβάλλεται επίδομα σε ποσοστό 11%. Το επίδομα αυτό χορηγείται για ένα μόνο πτυχίο.
4.4. Τα ανωτέρω επιδόματα υπολογίζονται στο βασικό μηνιαίο μισθό κάθε εργαζόμενου/ης όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, νόμους, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ και ΔΑ καθώς και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 17 Μαϊου 2005.
Αιτιολογία
Στην Αθήνα σήμερα την 16 Αυγούστου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής – Διαιτητής του ΟΜΕΔ, που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 12 Ιουλίου 2005 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της Διαρκούς Επιτροπής Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης, αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 18 Ιουλίου 2005, σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2005 και αριθμ. πρωτ. 038 αίτησης της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων για υπηρεσίες Διαιτησίας και την επίλυση της εν λόγω συλλογικής διαφοράς, προσκάλεσα τα μέρη, εγκαίρως και εγγράφως, σε κοινή συνάντηση στα γραφεία του ΟΜΕΔ στη Θεσσαλονίκη την 21 Ιουλίου 2005 ώστε να εξετασθεί η τοπική συλλογική διαφορά εργασίας.
Στη συνάντηση προσήλθαν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις τους, προφορικώς και εγγράφως. Και οι δύο πλευρές κατέθεσαν υπομνήματα με θέσεις που επισυνάπτονται στο συνταχθέν Πρακτικό Διαιτησίας και περιλαμβάνονται στον φάκελο της συλλογικής διαφοράς.
Παρά τον διάλογο μεταξύ των μερών δεν κατέστη δυνατόν, στα πλαίσια της υφισταμένης προθεσμίας 30 ημερών (λόγω της προηγηθείσας διαπίστωσης άρνησης Μεσολάβησης εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς) για την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης, να οδηγηθεί η διαπραγμάτευση σε συναίνεση και συμφωνία των μερών για την σύναψη πρώτης ΣΣΕ, έστω και κατά το στάδιο της Διαιτησίας.|
Στην κοινή συνάντηση η εργοδοτική πλευρά υποστήριξε ότι δεν δύναται να προχωρήσει στην σύναψη ΣΣΕ για λογαριασμό των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπροσωπεί καθώς σε αυτούς δεν έχουν ακόμη χορηγηθεί οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 6 και 7 του νόμου 2328/95 άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας.
Η πλευρά των εργαζομένων αντέτεινε ότι σύμφωνα με το μεταγενέστερο άρθρο 53 του νόμου 2778/99 οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που καλύπτονται από τις διατάξεις του, και λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999 θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του νομού Θεσσαλονίκης στον οποίο εξέπεμπαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που τίθεται ως όρος για την εφαρμογή του, μέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του νόμου 2328/95.
Η εργοδοτική πλευρά υποστήριξε ότι τα μέλη της δεν είναι «αδειούχα» και συνεπώς δεν υπάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του νόμου 3166/03 το οποίο αφορά και την υποχρέωση για την σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Την διαφοροποίηση μεταξύ «αδειούχων» και «νομίμως λειτουργούντων» ραδιοσταθμών επικαλέστηκε βάσει εγγράφου του ΕΣΡ με αριθμό πρωτ. 7153/16-5-05 που αποστέλλεται στο Δ΄ τμήμα του ΣτΕ στο οποίο σημειώνεται ότι η «βεβαίωση νομίμου λειτουργίας» απλά «διαπιστώνει το πραγματικό γεγονός της λειτουργίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται σχετικά στον νόμο χωρίς να παράγει καμία περαιτέρω έννομη συνέπεια και χωρίς να έχει ισχύ άδειας».
Αντίθετα η εργατική πλευρά υποστήριξε επικαλούμενη παλαιότερα έγγραφα του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ προς το Υπουργείο Εργασίας με αριθμό πρωτ. 12009/5-6-1998 σύμφωνα με το οποίο η διάταξη (παρ. 23 άρθρ. 1 του νόμου 2328/95) «δεν κάνει διάκριση μεταξύ προσωρινών και οριστικών αδειών. Αρκεί η επιχείρηση αυτή να λειτουργεί νόμιμα με οποιαδήποτε μορφή αδείας και να απασχολεί δημοσιογραφικό και λοιπό προσωπικό».
Επιπλέον η εργατική πλευρά επικαλέσθηκε έγγραφο του ΟΑΕΔ με αριθμό πρωτ. Β120638/23-11-98 σχετικά με το επίδομα παιδιών σε εργαζόμενους σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, το οποίο επαναλαμβάνει την ανωτέρω μη-διάκριση περί «προσωρινών και οριστικών αδειών» και παραπέμπει στην εφαρμογή για των ΣΣΕ που συνάπτει η ΕΡΤ ΑΕ για χορήγηση επιδόματος παιδιών από τον εργοδότη (και όχι από τον ΟΑΕΔ).
Κατόπιν των ανωτέρω, κατέληξα στη Διαιτητική Απόφαση 43/2005 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας αφού έλαβα υπόψη μου και τα εξής:
– Την αίτηση Διαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τα έγγραφα που αφορούν την εξέλιξη της Μεσολαβητικής προσπάθειας.
– Την ανάγκη οι εργαζόμενοι να έχουν συλλογική ρύθμιση για την ρύθμιση των εργασιακών σχέσεών τους, παρά την χρονίζουσα «θεσμική αταξία» που αφορά την επίσημη αδειοδότηση των ραδιοσταθμών του νομού Θεσσαλονίκης, «θεσμική αταξία» για την οποία δεν ευθύνονται ούτε οι νομίμως εργαζόμενοι στους ραδιοσταθμούς, ούτε οι νομίμως λειτουργούντες τους ραδιοσταθμούς.
– Την από 30 Ιουνίου 2005 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς σταθμούς Αθηνών και είναι μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών.
– Την ανάγκη συνυπολογισμού των τοπικών συνθηκών που προέρχονται αφενός από την «θεσμική αταξία» ως προς την επίσημη αδειοδότηση των νομίμως λειτουργούντων ραδιοσταθμών του Νομού Θεσσαλονίκης, αφετέρου από διάφορες οικονομικές συνθήκες λόγω πληθυσμιακών δεδομένων και μεγέθους της αγοράς.
– Οι δυο προαναφερθέντες παράγοντες ελήφθησαν υπόψη αφενός για τον προσδιορισμό του βασικού πλαισίου της ρύθμισης (ένταξη εργαζομένων σε μισθολογικές κατηγορίες, υπολογισμός πολυετίας, επιδόματα) αφετέρου για τον προσδιορισμό βασικών μισθών στο ποσοστό του 85% των συμφωνηθέντων για λογαριασμό των ραδιοσταθμών της Αθήνας.
– Τέλος, τον επικουρικό χαρακτήρα της Διαιτησίας του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα και την δυνητική συμβολή της στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών σχέσεων μεταξύ των μερών της συλλογικής διαφοράς, ιδιαίτερα ενόψει της ανάγκης για έγκαιρη ρύθμιση της «θεσμικής αταξίας» που προκαλείται από την μη-χορήγηση αδειών λειτουργίας σε νομίμως λειτουργούντες ραδιοσταθμούς που νομίμως απασχολούν εργαζόμενους και επιτελούν την οικονομική και ενημερωτική-ψυχαγωγική λειτουργία τους.