(Δ.Α. 29/2009 – Π.Κ. 3/23-7-2009) 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.Α. 29/2009 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης και Ηλεκτρονικών μέσων Ενημέρωσης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης. (Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Κεντρ. Θεσ/νικης 3/23-7-2009) (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑ 43/2005)
Σήμερα την 18-7-09 ο Μεσολαβητής – Διαιτητής Κωνσταντίνος Κρεμαλής, που αναδείχθηκα Διαιτητής στην υπόθεση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών-Διαιτητών ΟΜΕΔ (βλ. το από 3-7-09 Πρακτικό Ανάδειξης Διαιτητή με Κλήρωση και το από 8-7-09 Πρακτικό Ανάληψης Καθηκόντων), προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης και Ηλεκτρονικών μεσών Ενημέρωσης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης, εκδίδω την παρούσα Διαιτητική Απόφαση, αφού κάλεσα από 8-7-09 τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν με τους νόμιμους εκπροσώπους τους στη σχετική συζήτηση της υπόθεσης και να αναπτύξουν τις απόψεις τους επί της από 19-6-09 αιτήσεως της εργατικής πλευράς (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΜΕΔ 033/1213 εισ./22-6-09) για την έκδοση της Διαιτητικής Απόφασης.
Στις 16-7-09 προσήλθαν στα γραφεία του ΟΜΕΔ από την εργατική πλευρά ο εκπρόσωπος της Ένωσης Προσωπικού Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης και από την εργοδοτική πλευρά ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης.
Οι εκπρόσωποι των εν διενέξει μερών ανέπτυξαν τις απόψεις τους και ζήτησαν να γίνουν αυτές δεκτές.
Ύστερα από τα παραπάνω
Αφού έλαβα υπόψη μου
1. Την με αριθμ. 033Δ/22-6-2009 αίτηση της Ένωσης Προσωπικού Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης για παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας.
2. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο μεσολάβησης και ιδίως την από 11-12-2008 Εξώδικη Δήλωση και Πρόσκληση της εργατικής πλευράς προς την Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης για την έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να θεσπιστεί τοπική συλλογική ρύθμιση στο συγκεκριμένο κλάδο.
3. Την από 11-6-09 με αριθμ. πρωτ. 1088/09 Πρόταση του Μεσολαβητή Ιωάννη Τουτζιαράκη, την οποία απέρριψε η εργοδοτική πλευρά και αποδέχτηκε η εργατική πλευρά, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6844/15-6-09 (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1148/16-6-09) έγγραφο της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.
4. Το από 16-7-09 Υπόμνημα της Ένωσης Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης, καθώς και το από 17-7-09 Υπόμνημα της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης.
5. Το σύνολο των οικονομικών στοιχείων που υπέβαλε ηλεκτρονικά από 17-7-09 η εργοδοτική πλευρά, μέσα στη χορηγηθείσα 24ωρη προθεσμία, καθώς και τα συγκριτικά στοιχεία αφενός της ισχύουσας κλαδικής ΣΣΕ για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και αφετέρου της από 15-12-08 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων – μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Αθηνών μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.).
6. Το δεδομένο ότι κανονικά η αναδρομικότητα των Διαιτητικών Αποφάσεων ανάγεται στην επόμενη ημέρα από την υποβολή της αίτησης για Μεσολάβηση (άρθρο 16§3 Ν. 1876/90), η οποία στην περίπτωσή μας υποβλήθηκε στον ΟΜΕΔ με το υπ’ αρ. πρωτ. 7Μ/66 εισ./19-1-09 έγγραφο.
7. Τα όσα προφορικά κατά τη διαδικασία αναπτύχθησαν από τα εν διενέξει μέρη και τα όσα δηλώθηκαν εκ μέρους τους και καταχωρήθηκαν στο από 16-7-09 Πρακτικό Διαιτησίας (άρθρ. 16 Ν. 1876/90).
Εξέδωσα την εξής Απόφαση:
Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος
Στους όρους της παρούσας ρύθμισης υπάγονται οι εργαζόμενοι / εργαζόμενες που είναι μέλη της Ένωσης Προσωπικού Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης και απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη από μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης (Ε.Ι.Ι.Ρ.Θ.)
Άρθρο 2
Μισθολογικές Κατηγορίες
Οι εργαζόμενοι, μέλη της Ένωσης Προσωπικού Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης, κατατάσσονται ανάλογα με την ειδικότητά τους στις εξής μισθολογικές κατηγορίες:
1) Διευθυντές, Προϊστάμενοι / Υπεύθυνοι τμημάτων, Λογιστές, Αναλυτές / Προγραμματιστές πληροφορικής, Σύμβουλοι προγράμματος, Αναλυτές έρευνας αγοράς, Οικονομικοί αναλυτές, Γραμματείς διοικήσεως / διευθυντών.
2) Βοηθοί λογιστών, Ταμίες, Υπάλληλοι εμπορικής διεύθυνσης και marketing, Υπάλληλοι δημοσίων σχέσεων – γραφείου τύπου, Διαχειριστές συστημάτων Η/Υ, Μεταφραστές, Κειμενογράφοι, Αρχειοθέτες κειμένων – προγραμμάτων – εκπομπών, Γραμματείς, εισπράκτορες.
3) Τηλεφωνητές, Χειριστές Η/Υ, Υπάλληλοι διεκπεραίωσης.
Ως λογιστές και βοηθοί λογιστές θεωρούνται αυτοί που προβλέπονται από την αντίστοιχη συλλογική ρύθμιση των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών.
Δεν υπάγονται σ’ αυτή τη Διαιτητική Απόφαση οι κλητήρες, φύλακες, νυχτοφύλακες, οδηγοί αυτοκινήτων, το υπηρετικό και το τεχνικό προσωπικό.
Άρθρο 3
Κατώτατα όρια των βασικών μισθών
Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών των εργαζομένων – μελών της Ένωσης Προσωπικού Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης καθορίζονται από 20-1-09 ανά κατηγορία ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί ισχύουν για απασχόληση 5 ημερών την εβδομάδα και εβδομαδιαίας εργασίας 40 ωρών ή όποιας άλλης εβδομαδιαίας απασχόλησης ορισθεί δια νόμου. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης ισχύουν τα αντίστοιχα κατ’ αναλογία.
Άρθρο 4
Επιδόματα
Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων προσαυξάνονται με τα εξής επιδόματα:
1. Επίδομα προϋπηρεσίας
Για κάθε τριετία προϋπηρεσίας σε συναφή εργασία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας) χορηγείται προσαύξηση 3% επί του βασικού μισθού του αγάμου της αντίστοιχης κατηγορίας, χωρίς προϋπηρεσία και μέχρι 6 τριετίες.
Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας συνυπολογίζονται:
α) ο χρόνος κύησης και λοχείας, εφόσον κατά το αντίστοιχο διάστημα υπήρχε σχέση εργασίας και
β) ο χρόνος στρατιωτικής θητείας
2. Επίδομα γάμου
Σε όλους τους εγγάμους χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού, ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται, έχει συνταξιοδοτηθεί ή ασκεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται οι άγαμοι γονείς, οι εν χηρεία και οι διαζευγμένοι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1849/1989.
3. Επίδομα παιδιών
Χορηγείται επίδομα παιδιών ύψους 5% επί του βασικού μισθού για κάθε παιδί και μέχρι τρία παιδιά. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι τα παιδιά (ανεξαρτήτως φύλου) να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 25ο έτος, εφόσον σπουδάζουν σε κρατικές ή από το κράτος αναγνωρισμένες σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα αυτό δεν καταβάλλεται για περίοδο μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σύμφωνα με τον κανονισμό των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
4. Επίδομα παιδιών με αναπηρία 67% ή και μεγαλύτερη
Το παραπάνω επίδομα παιδιών καταβάλλεται και για παιδιά ανίκανα να εργασθούν λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67%. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ανεξάρτητα από την ηλικία, εφόσον δεν εργάζονται και είναι ανύπαντρα. Η ανικανότητα για εργασία λόγω αναπηρίας διαπιστώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Επίδομα πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Χορηγείται επίδομα πτυχίου σε ποσοστό 13% επί του βασικού μισθού για όσους διαθέτουν πτυχίο ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.) και σε ποσοστό 18% επί του βασικού μισθού για όσους διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) και καταβάλλεται σε όσους διαθέτουν τέτοια πτυχία και στις δύο περιπτώσεις είτε από ελληνικό, είτε από αλλοδαπό, κρατικό αναγνωρισμένο, ως ισότιμο, εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται για ένα μόνο πτυχίο και εάν συντρέχουν δύο πτυχία (Α.Τ.Ε.Ι. & Α.Ε.Ι.) καταβάλλεται αυτό που συνεπάγεται το υψηλότερο ποσοστό μόνο, δηλαδή το 18% (όχι αθροιστικά). Τα επιδόματα καταβάλλονται – όπως και όλα τα επιδόματα – μετά την κατάθεση του τίτλου σπουδών και της τυχόν πράξης αναγνώρισης στη διεύθυνση προσωπικού του εργοδότη.
6. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών
Στους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος από αναγνωρισμένα, δημόσιου χαρακτήρα ή ισότιμα προς αυτά, πανεπιστήμια (ιδιωτικά ή δημόσια) καταβάλλεται επίδομα 8% και 12% επί του βασικού μισθού αντίστοιχα. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών προέρχεται από αλλοδαπό πανεπιστήμιο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της αναγνώρισης του τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
7. Επίδομα θέσης
Χορηγείται επίδομα θέσης ποσοστού 10% επί του βασικού μισθού στους Διευθυντ΄΄ες λογιστηρίου και Προϊσταμένους λογιστηρίου.
8. Επίδομα διαχειριστικών λαθών
Σε όσες και όσους ασχολούνται με τη διαχείριση οικονομικών ζητημάτων και πραγματοποιούν εισπράξεις και πληρωμές καταβάλλεται ειδικό μηνιαίο επίδομα διαχειριστικών λαθών που ανέρχεται στο 5% του βασικού μηνιαίου μισθού τους.
9. Επίδομα ισολογισμού
Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού χορηγείται μία φορά το χρόνο και ένα μήνα μετά από το κλείσιμο του ισολογισμού επίδομα ίσο προς το 75% των νόμιμων αποδοχών.
Άρθρο 5
Χρόνος προϋπηρεσίας
Για τον καθορισμό του χρόνου προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου σε συναφή εργασία λαμβάνεται υπόψη η διανυθείσα υπηρεσία ή προϋπηρεσία του: α) σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, β) σε εφημερίδες, γ) σε πολιτικά και οικονομικά περιοδικά, δ) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου και ε) στις Ενώσεις Ιδιοκτητών (Ε.Ι.Η.Ε.Α., Ε.Ι.Ι.Ρ.Θ., Ε.Ι.Τ.Η.Σ.Ε.Ε. κλπ), στις Ενώσεις Υπαλλήλων (Ένωση Προσωπικού Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης – Ε.Π.Η.Ε.Α.), Συντακτών (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. – Ε.Σ.Η.Ε.Α. κλπ.), σε Πρακτορεία Ειδήσεων και στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Κάθε επίδομα καταβάλλεται μετά την προσκόμιση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, εγγράφων, τίτλων και ποτέ αναδρομικά. Η διανυθείσα προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ταμείου κοινωνικής ασφάλισης ή με το βιβλιάριο ενσήμων ή από την αντίστοιχη καρτέλα του ασφαλιστικού ταμείου.
Άρθρο 6
Μεταβίβαση της εκμετάλλευσης
Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Ραδιοφωνικού Σταθμού, τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων που αποκτήθηκαν από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θίγονται, η δε εργασία τους θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.
Άρθρο 7
Αποζημίωση θανόντος
Σε περίπτωση θανάτου εργαζομένου ο/η σύζυγος και τα τέκνα δικαιούνται ποσοστό 60% της αποζημίωσης που θα ελάμβανε ο/η υπάλληλος, εάν απολυόταν την ημερομηνία του θανάτου του (κατά την αναλογία της εξ αδιαθέτου μερίδας τους στην κληρονομιά του θανόντος ο καθένας).
Άρθρο 8
Μη απόλυση «εξαρτημένου ατόμου»
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα με έγγραφο αρμόδιου δημοσίου φορέα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και υπό την προϋπόθεση συνεχούς παρακολούθησης και συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Άρθρο 9
Χρόνος ασθένειας και αποζημίωση απόλυσης
Η περίοδος ασθένειας του υπαλλήλου – μέλους της Ένωσης Προσωπικού Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης λαμβάνεται υπ’ όψιν στον υπολογισμό των μηνών αποζημίωσης του υπαλλήλου λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του εκ μέρους του εργοδότη.
Άρθρο 10
Διευκόλυνση συνδικαλιστικής δράσης
Οι Ραδιοφωνικοί Σταθμοί διευκολύνουν τη συνδικαλιστική δράση της Ένωσης Προσωπικού Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης (λ.χ. την ανάρτηση ανακοινώσεων σε κατάλληλους χώρους για την επικοινωνία με τους εργαζομένους), καθώς και θα παρέχουν συνδικαλιστική άδεια στους εργαζομένους τους που έχουν τη συνδικαλιστική ιδιότητα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 1264/1982, για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 11
Συνδικαλιστική Συνδρομή
Οι Ραδιοφωνικοί Σταθμοί θα παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των υπαλλήλων – μελών της Ένωσης Προσωπικού Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης και θα την αποδίδουν σε αυτήν εντός του επόμενου μήνα από αυτόν που αφορά η μισθοδοσία, υπό τον όρο προσκόμισης υπεύθυνων δηλώσεων των μελών της Ένωσης Προσωπικού Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης ότι αποδέχονται την παρακράτηση. Οι δηλώσεις αυτές μπορούν να ανακληθούν εγγράφως οποτεδήποτε ένα χρόνο μετά την υποβολή τους.
Άρθρο 12
Υποχρέωση τήρησης της συλλογικής ρύθμισης και επίλυσης διαφορών με διαβούλευση
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε μονομερή παραβίαση των όρων αυτής της Διαιτητικής Απόφασης και να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν θα προκύψει με μεταξύ τους διαβουλεύσεις.
Άρθρο 13
Καταβολή αναδρομικών του έτους 2009
Τα αναδρομικά που προκύπτουν από την αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων από 20-1-09 και εντεύθεν θα καταβληθούν εντός διμήνου από την κατάθεση της παρούσας στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Άρθρο 14
Διάρκεια Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης αρχίζει την 20 Ιανουαρίου 2009 και λήγει με κάθε νόμιμο τρόπο.