Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 45 της 8.10.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50/22.12.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον Κορωνοϊό COVID-19» (Α’ 260)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 45 της 8.10.2021

(ΦΕΚ Α’ 188/11-10-2021)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126),
ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
η) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),
θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’155),
ι) του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162) και
ια) της υπ’ αρ. 50/22.12.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον Κορωνοϊό COVID-19» (Α’ 260).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 50/22.12.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όσον αφορά στη συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον Κορωνοϊό COVID-19, προκειμένου να προσαρμοσθεί στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εν τω μεταξύ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την εισήγηση του Υπουργού Υγείας.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

Άρθρο μόνο
Ανασυγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον Κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50/22.12.2020 Π.Υ.Σ.

Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50/22.12.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου τροποποιείται ως προς τη συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον Κορωνοϊό COVID-19 και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Συγκρότηση
1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως Πρόεδρο,
β) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
γ) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
ε) τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Γ.Ε.Θ.Α.) ή έναν εκπρόσωπο του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. που ορίζεται από τον Αρχηγό του, ως μέλη.
2. Στην Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρο:
α) ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
β) ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
γ) μέλη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελλάδα.
3. Στην Επιτροπή μετέχουν επίσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργοί, μετακλητοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες, ανάλογα με το αντικείμενο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ