(Π.Κ.Υ.Ε. 110/7-8-2006)
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε πτηνοτροφικές και εκκολαπτικές επιχειρήσεις εμπορίας πουλερικών όλης της χώρας – (Π.Κ.: 110/7.8.2006)
 Στην Αθήνα σήμερα 20.6.2006, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, 2) Δημήτρης Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΒΕΕ), 3) Δημήτρης Λειβαδίτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων, 4) Νικόλαος Γκρέκας, αντιπρόεδρος και Γεώργιος Ντότσης, ταμίας, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΠΟΕΚ) «Η Ένωσις», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται:
α) Οι μισθωτοί των πάσης φύσεως πτηνοτροφικών και εκκολαπτικών επιχειρήσεων, εμπορίας πουλερικών, συνεταιριστικών οργανώσεων διατηρουσών πτηνοσφαγεία και επιχειρήσεων παραγωγής πουλερικών που απασχολούνται με τη σφαγή, εκδορά, αποπτέρωση, συσκευασία, ταξινόμηση, τεμαχισμό, ζύγιση, πλύσιμο σε χώρους κατάψυξης, φόρτωσης νωπών και κατεψυγμένων όπως και ζωντανών πουλερικών και οι εργαζόμενοι στην επεξεργασία υποπροϊόντων, στους αποθηκευτικούς χώρους, τα μαγειρεία και τα τμήματα συντήρησης μηχανημάτων, στις ακολουθούσες τη σφαγή εργασίες, όπως και σε κάθε συναφή εργασία, όλης της χώρας.
β) Υπάγονται επίσης και όλοι εν γένει οι εργαζόμενοι των πτηνοτροφικών και εκκολαπτικών επιχειρήσεων εμπορίας πουλερικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι στην παραγωγή (εκκόλαψη), περιποίηση και εκτροφή των νεοσσών, καθώς και οι απασχολούμενοι σε κάθε συναφή εργασία που έχει σχέση με τις πτηνοτροφικές εργασίες.
2. Τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο εργαζομένων διαμορφώνονται ως ακολούθως:
– Γι’αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους:
α) Μέχρι συμπλήρωσης εξάμηνης υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 27,92 ευρώ και από 1.9.2006 28,76 ευρώ.
β) Από συμπλήρωσης εξάμηνης υπηρεσίας και μέχρι συμπλήρωσης ενός (1) έτους υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 28,08 ευρώ και από 1.9.2006 28,93 ευρώ.
γ) Από συμπλήρωσης ενός (1) έτους υπηρεσίας και μέχρι συμπλήρωσης (2) ετών υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 28,30 ευρώ και από 1.9.2006 29,15 ευρώ.
δ) Από συμπλήρωσης δύο (2) ετών υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 29,30 ευρώ και από 1.9.2006 30,18 ευρώ.
ε) Από συμπλήρωσης 4ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 30,16 ευρώ και από 1.9.2006 31,06 ευρώ.
στ) Από συμπλήρωσης 6ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 30,92 ευρώ και από 1.9.2006 31,85 ευρώ.
ζ) Από συμπλήρωσης 8ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 32,02 ευρώ και από 1.9.2006 32,98 ευρώ.
η) Από συμπλήρωσης 10ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 32,84 ευρώ και από 1.9.2006 33,82 ευρώ.
θ) Από συμπλήρωσης 12ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 33,16 ευρώ και από 1.9.2006 34,16 ευρώ.
ι) Από συμπλήρωσης 14ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 34,37 ευρώ και από 1.9.2006 35,40 ευρώ.
ια) Από συμπλήρωσης 16ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 35,24 ευρώ και από 1.9.2006 36,30 ευρώ.
ιβ) Από συμπλήρωσης 18ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 36,72 ευρώ και από 1.9.2006 37,82 ευρώ.
ιγ) Από συμπλήρωσης 20ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2006 38,35 ευρώ και από 1.9.2006 39,51 ευρώ.
3. Τα ημερομίσθια του άρθρου 2 αυξάνονται για το 2007 κατά ποσοστό 5,3%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο (2) δόσεις, δηλαδή την 1.1.2007 σε ποσοστό 2,3% στα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 και την 1.9.2007 σε ποσοστό 3% στα ημερομίσθια όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007.
4. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απασχολούνται υπό τους όρους του Ν.1837/1989 και λαμβάνουν ως ημερομίσθιο το συνολικό κατώτατο όριο αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χωρίς προϋπηρεσία και άγαμου, μειωμένο ανάλογα με τον χρόνο της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας τους.
5. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% που προβλέπεται για τους εργαζόμενους στα πτηνοτροφεία, πτηνοσφαγεία, τους απασχολούμενους με τη σφαγή, εκδορά, αποπτέρωση, πλύση και απεντέρωση (απόφαση 38/1982 του ΔΔΔΔ Πειραιώς), υπολογίζεται επί των εκάστοτε βασικών ημερομισθίων.
Οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στην παρ. 1β� της παρούσας, δεν δικαιούνται επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 35/1990 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών.
6. Στους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. έγγαμους μισθωτούς χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί των άνω βασικών ημερομισθίων, υπολογιζόμενο στα νέα βασικά ημερομίσθια της παρ. 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε., όπως διαμορφώνονται κάθε φορά. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών.
7. Στους υπαγόμενους σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και μέχρι τρία (3) μη εργαζόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως του αν οι σύζυγοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση. Το επίδομα χορηγείται για μεν τα άρρενα τέκνα μέχρι συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση συνέχισης των σπουδών των επιδοτούμενων τέκνων, το επίδομα εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι της συμπλήρωσης του 23ου έτους της ηλικίας αυτών. Το επίδομα τέκνων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, δικαιούνται οι χήροι-ες και οι διαζευγμένοι-ες εργαζόμενοι, εφόσον έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
8. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του κλάδου πρέπει να εφοδιάζεται από τον εργοδότη ετησίως με δύο φόρμες, μία ποδιά και ένα ζευγάρι αδιάβροχα παπούτσια, τα οποία ανήκουν όλα στον εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.
9. Σε όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του κλάδου χορηγούνται:
α) Ένα μεσημβρινό γεύμα για κάθε ημέρα, αξίας 1,80 ευρώ.
β) Ένα κοτόπουλο, βάρους μέχρι 2 κιλών, εβδομαδιαίως.
10. Ως χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας επί τη βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων των υπαγόμενων στην παρ. 2 αυτής της Σ.Σ.Ε. μισθωτών, θεωρείται καταρχήν ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Ως τοιούτος υπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο μισθωτός, αν και δεν παρέχει πραγματική εργασία, διατηρεί κατά νόμο το δικαίωμά του επί των αποδοχών του (κανονική κατ� έτος άδεια ανάπαυσης, ασθένειας, υπερημερίας του εργοδότη κ.λπ.). Ομοίως και ο χρόνος τοκετού των γυναικών.
Περαιτέρω, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται αυτός που διανύθηκε σε ομότιμα καθήκοντα προς αυτά της ήδη κατεχόμενης θέσης.
Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανόμενων αποδεικνύεται δια υπεύθυνης δήλωσης αυτών, συνοδευόμενη υπό των απαραίτητων σχετικών πιστοποιητικών, τα οποία και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους εντός δύο (2) μηνών από της πρόσληψης στον νέο εργοδότη. Ελλείψει των σχετικών πιστοποιητικών, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται και δια των ασφαλιστικών βιβλιαρίων.
Εάν δεν προσκομιστούν τα πιο πάνω πιστοποιητικά, κατατεθείσα δήλωση δεν δημιουργεί για τον εργοδότη υποχρέωση, εκτός και αν κατά τη κατάθεση της σχετικής δήλωσης ο μισθωτός γνωστοποίησε στον εργοδότη του την εξ αποχρώντος λόγου αδυναμία προσαγωγής των αποδεικτικών της προϋπηρεσίας δικαιωμάτων του, δυνάμενος αργότερα να του αποδείξει με κάθε μέσο την προϋπηρεσία. Αν τα πιστοποιητικά κατατεθούν μετά την παρέλευση του δηλωθέντος ή τέλος δεν είχε προηγηθεί κατάθεση της σχετικής δήλωσης, ο εργοδότης του υποχρεώνεται να χορηγήσει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για την οποία η κατάθεση των πιστοποιητικών. Αν η προϋπηρεσία είναι μικρότερη από αυτή που δηλώθηκε για μεν τη χρονική περίοδο από τον διορισμό μέχρι την κατάθεση των δηλωτικών της προϋπηρεσίας πιστοποιητικών, ο βασικός μισθός καθορίζεται ανάλογα με τον δηλωθέντα χρόνο και μετά με τη βάση των πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κατά τη λύση της εργασιακής σχέσης επιστρέφονται στον μισθωτό.
11. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές.
12. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
13. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ανέρχεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993.
14. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
15. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
16. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού σαν να ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
17. Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, έχει καθοριστεί σε τριάντα (30) ημέρες και χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα, σύμφωνα με την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
18. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
19. Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών, χωρίς αποδοχές, σε εργαζόμενους-ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης, εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από είκοσι (20) άτομα σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον εκατό (100) εργαζόμενους.
Επίσης, η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα (1) άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως χίλιους (1.000) εργαζόμενους. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
20. Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
21. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
22. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
23. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συγγενή. Η διάταξη αφορά στον σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς και στους αδελφούς.
24. Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό.
25. Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ές προς εργασία, δικαιούνται, από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
26. Οι αποζημιώσεις του Β.Δ.16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1989 (άρθρο 7) και των ετών 1994-1995 (άρθρο 4), 1996-1997 (άρθρο 6), 1998-1999 (άρθρο 4), 2000-2001 (άρθρο 5), 2002-2003 (άρθρο 4), 2004-2005 (άρθρο 4) και 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:
 Προϋπηρεσία                        Αποζημίωση
Από 2 μήνες έως 1 έτος                         5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη                         7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη                         15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη                       30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη                     60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη                     100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη                     120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη                     145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω                         165 ημερομίσθια
27. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους, προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.
28. Οι εργοδότες που διέπονται από τη σύμβαση αυτή, έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τους μισθωτούς, ύστερα από αίτηση των ίδιων των εργαζομένων, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους προς το ή τα σωματεία στα οποία είναι μέλη. Το ποσό των εισφορών αποδίδεται κάθε μήνα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες με έγγραφη δήλωσή τους προς τον εργοδότη καθορίζουν το ύψος των εισφορών.
Η θετική δήλωση των εργαζομένων περί παρακράτησης της εισφοράς τους μπορεί να γίνει και μέσω της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης ονομαστικά για τον καθένα.
29. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές εν γένει, σε είδος ή σε χρήμα, ανώτερες από αυτές που προβλέπονται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., δεν μειώνονται.
30. Όποια παροχή, σε χρήμα ή σε είδος, χορηγείται οικειοθελώς ή κατ� έθιμο, εξακολουθεί να καταβάλλεται και δεν συμψηφίζεται με τις παροχές σε χρήμα ή σε είδος που αναφέρει η παρούσα Σ.Σ.Ε.
31. Κατά πάσα περίπτωση, τα υπό της παρούσας Σ.Σ.Ε. καθοριζόμενα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων δεν δύνανται να υπολείπονται των εκάστοτε ισχυόντων γενικών κατώτατων ορίων ημερομισθίων.
32. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές γενικά, σε είδος ή σε χρήμα, ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα Σ.Σ.Ε., δεν μειώνονται από αυτή.
33. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.