(Π.Κ.Υ.Ε. 25 / 9-5-2011)
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές Επιχειρήσεις Εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας (Π.Κ. 25/9-5-2011)
Στην Αθήνα σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες αφενός 1) Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ-συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών, 2) Αδαμάντιος Συρίγος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων και 3) Δημήτρης Ασημακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και αφετέρου 1) Νικόλαος Γκρέκας, Αντιπρόεδρος και Απόστολος Μπάτης, Γεν. Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΠΟΕΚ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/90 για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας αυτής ΣΣΕ υπάγονται:
α. Οι μισθωτοί της πάσης φύσεως πτηνοτροφικών και εκκολαπτικών επιχειρήσεων, εμπορίας πουλερικών, συνεταιριστικών οργανώσεων διατηρουσών πτηνοσφαγεία και επιχειρήσεις παραγωγής πουλερικών που απασχολούνται με τη σφαγή, εκδορά, αποπτέρωση, συσκευασία, ταξινόμηση, τεμαχισμό, ζύγιση, πλύσιμο σε χώρους καταψύξεως, φορτώσεως νωπών και κατεψυγμένων όπως και ζωντανών πουλερικών και στους εργαζόμενους στην επεξεργασία υποπροϊόντων, στους αποθηκευτικούς χώρους, τα μαγειρεία και τα τμήματα συντηρήσεως μηχανημάτων, στις ακολουθούσες της σφαγή εργασίες, όπως και σε κάθε συναφή εργασία, όλης της χώρας,
β. υπάγονται επίσης και όλοι εν γένει οι εργαζόμενοι των πτηνοτροφικών και εκκολαπτικών επιχειρήσεων εμπορίας πουλερικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι στην παραγωγή (εκκόλαψη), περιποίηση και εκτροφή των νεοσσών ως και οι απασχολούμενοι σε κάθε συναφή εργασία που έχει σχέση με τις πτηνοτροφικές εργασίες.
Άρθρο 2
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί
Α. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με βάση τη διετή ΣΣΕ από 25/8/08, αυξάνονται από 1/7/2011 κατά το ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Β. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1/7/2011 με βάση την παράγραφο Α της παρούσας ΣΣΕ, αυξάνονται από 1/7/2012 κατά το ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων Α και Β, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών καταναλωτή (Harmonised Index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Άρθρο 3
Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος Αδείας
Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα Αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15-7-2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-7-2010).
Άρθρο 4
Διατήρηση διατάξεων – Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτές Διαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010.