(Π.Κ.Υ.Ε. 73/10-7-2006)
ΨΥΚΤΙΚΟΙ – ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών μηχανοδηγών, θερμαστών κλπ και των ψυκτικών μέσων σχολών όλης της χώρας. (Π.Κ. 73 /10-7-2006)
Στην Αθήνα σήμερα στις 4 Ιουλίου 2006 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. και με την παρουσία του Μεσολαβητή Κώστα Παπαδημητρίου, οι αναφερόμενοι εκπρόσωποι
των παρακάτω οργανώσεων των:
1. Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος, Ελευθέριός Παπαδόπουλος Πρόεδρος και Ιωάννης Βασιλόπουλος Γενικός Γραμματέας.
2. Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, Διονύσιος Νικολάου, Γεν. Δ/ντης
3. Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας; Δημήτριος Ασημακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός Γραμματέας και
4. Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Γεώργιος Αναστασόπουλος νομικός σύμβουλος συμφώνησαν στην υπογραφή της παρακάτω ΣΣΕ που έχει ως εξής:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί εσωτερικής – εξωτερικής καύσεως και οι συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμαστές αρχιθερμαστές οι κατέχοντες τα υπό του Ν. 6422/34 ΚΟΙ
του ΒΔ της 16.3.50 όπως ισχύουν σήμερα, διπλώματα ή άδειες καθώς και οι εργοδηγοί ψυκτικοί, πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών, που απασχολούνται στα πάσης φύσεως βιομηχανικά εργοστάσια, βιοτεχνίες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις εν γένει όλης της χώρας. Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται επίσης και οι εργοδηγοί μηχανολόγοι κάτοχοι πτυχίου μέσων τεχνικών σχολών ή τεχνικών λυκείων Ν. 576/77 όπως ισχύει σήμερα, ειδικότητας μηχανολόγου και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εργοδηγού μηχανολόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΔ 12/9.6.1964 (ΦΕΚ 8, Τ.Α. της 18.1.1964), καθώς και οι ψυκτικοί του ΠΔ 87/96 και εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι αντίστοιχες προς τον τομέα ή την κατεύθυνση που αναγράφετε στο πτυχίο τους και στην άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος που απασχολούνται στις πάσης φύσεως, βιομηχανικές και λοιπές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
1. Οι βασικοί μισθοί όλων των παραπάνω μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005 με βάση την από 20-6-2004 διετούς ισχύος ΣΣΕ, αυξάνονται για το έτος 2006 κατά ποσοστό 3,1 % από 1-1-2006 και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006 με την παραπάνω αύξηση, αυξάνονται περαιτέρω από 1 Σεπτεμβρίου 2006 κατά ποσοστό 3,1 %.
2. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται με βάση την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνονται για το έτος 2007 κατά ποσοστό 3% από 1-1-2007 και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2007 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2007 κατά ποσοστό 3% επίσης και διαμορφώνονται ως εξής:
1. Αδειούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α΄, αδειούχοι τεχνικοί Ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών του Π.Δ. 87/96, εργοδηγοί Ψυκτικοί Γ΄ και Θ΄ ειδικότητος κοι Μηχανολόγοι που και κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εργοδηγού Α΄ βαθμίδος:
656,27 ευρώ από 1-1-06 και 676,62 ευρώ από 1-9-2006
696,92 ευρώ από 1-1-07 και 717,82 ευρώ από 1-9-2007.
2. Αδειούχοι Πρακτικοί μηχανικοί Β ΄Tάξεως και ψυκτικοί με άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ας Ειδικότητος του Π.Δ. 87/96:
625,66 ευρώ από 1-1-06 και 645,06 ευρώ από 1-9-2006.
664,41 ευρώ από 1-1-07 και 684,34 ευρώ από 1-9-07.
3. Αδειούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ΄ Τάξεως Αρχιθερμαστές και ψυκτικοί που κατέχουν άδεια τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων ή τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητος του Π.Δ. 87/96:
592,07 ευρώ από 1-1-06 και 610,43 ευρώ από 1-9-2006 ι
628,74 ευρώ από 1-1-07 και 647,60 ευρώ από 1-9-2007.
4. Μηχανοδηγοί
586,52 ευρώ από 1-1-06 και 604,70 ευρώ από 1-9-200§
622,84 ευρώ από 1-1-07 και 641,52 ευρώ από 1-9-2007.
5. Θερμαστέs
565,52 ευρώ από 1-1-06 και 583,06 ευρώ από 1-9-2006
600,55 ευρώ από 1-1-07 και 618,56 ευρώ από 1-9-2007.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Στους μισθωτούς που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή΄ χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα και προσαυξήσεις. που προβλέπονται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις του επαγγέλματος κατά κατηγορία υπολογιζόμενα, επί των κάθε φορά ισχυόντων βασικών μισθών της κατηγορίας τους πλην του επιδόματος οικογενειακών Βαρών (συζύγου, τέκνων) το οποίο υπολογίζεται επί των ανωτέρω βασικών μισθών προσαυξημένων με το δικαιούμενον τυχόν επίδομα τριετιών,
α) Αδειούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας Εργοδηγοί Ψυκτικοί Γ΄ και Θ΄ Ειδικότητας Ψυκτικοί με άδεια του Υπ. Βιομηχανίας Τεχνίτες ψυκτικών εγκαταστάσεων, τεχνικοί ψυκτικοί 1ης 2ης και 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 87/96, Θερμαστές Αρχιθερμαστές Μηχανολόγοι και Μηχανοδηγοί που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εργοδηγού Α΄ βαθμίδος του Υπ. Βιομηχανίας.
1. Πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη τριετία, 6 % για την τέταρτη τριετία και 5% για τις υπόλοιπες 6 τριετίες του χρόνου υπολογιζόμενου από της το πρώτον ασκήσεως ομότιμων ή συναφών καθηκόντων.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των πρoηγoυμένων εργοδοτών οι οποίοι υποχρεούνται στην χορήγηση τούτων εντός 3 μηνών από της υποβολής σχετικής αιτήσεως. Στην περίπτωση μη υποβολής των πιστοποιητικών εντός της άνω τασσόμενης τριμήνου προθεσμίας από της΄ προσλήψεως των ενδιαφερομένων η αναπροσαρμογή των μισθών θα γίνεται μόνο από την ημέρα υποβολής αυτών στον εργοδότη.
2. Υπευθυνότητας: Σε κάθε ομάδα εργασίας (βάρδια) ορίζεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη υπεύθυνος πρακτικός μηχανικός στον οποίο καταβάλλεται επίδομα υπευθυνότητας κατά ποσοστό 10% επί του κάθε φόρο ισχύοντος βασικού τους , μισθού.” Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους αρχιθερμαστές που ορίζονται υπεύθυνοι βάρδιας όπου τούτο απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 6442/34 και του σχετικού διατάγματος της 17.12.53 ( άρθρο 17 παραγρ. 13 ).
Σε περίπτωση συμπτώσεως στο ίδιο πρόσωπο της παραπάνω ιδιότητας (υπευθύνου βάρδιας) και υπευθύνου προϊσταμένου εργοστασίου, στον οποίο καταβάλλεται επίδομα προϊσταμένου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 της αρ. 53/82 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, τα δύο παραπάνω επιδόματα καταβάλλονται σωρευτικός.
3. Ειδικών συνθηκών: Στους εργαζομένους σε υπόγειους χώρους που στερούνται φυσικού φωτισμού ανεξαρτήτως χρόνου εργασίας των μισθωτών στους χώρους αυτούς ή εντός ελλιμενισμένων πλοίων χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10%
4. Ανθυγιεινής Εργασίας: Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση πρακτικούς μηχανικούς εργοδηγούς μηχανολόγους τους εγγεγραμμένους στα μητρώα εργοδηγών-μηχανολόγων του Υπουργείου Βιομηχανίας αδειούχους εργοδηγούς μηχανολόγους εργοδηγούς ψυκτικούς Γ΄ και Θ΄ ειδικότητας θερμαστές, αρχιθερμαστές και μηχανοδηγούς εξακολουθεί να χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 20% και εξακολουθεί να υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών όπως ισχύουν κάθε φορά, προσαυξημένων με τα επιδόματα οικογενειακών βαρών και πολυετούς υπηρεσίας. Το παραπάνω επίδομα συμψηφίζεται με τις τυχόν ανώτερες της παρούσας καταβαλλόμενες αποδοχές.
5. Τεχνικό Επίδομα: Σε όλους τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση, χορηγείται τεχνικό επίδομα 15% (και υπολογίζεται στους νέους μισθούς όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
6. Γάμου: Στους πρακτικούς μηχανικούς κλπ. που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, χορηγείται επίδομα γάμου, εκ ποσοστού 10% για την ή τον σύζυγο. Ειδικότερα το επίδομα γάμου χορηγείται στους χήρους-χήρες διαζευγμένους διαζευγμένες καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
7. Τέκνων: Στους υπαγόμενους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως υπό των μεν αρρένων του 180υ έτους της ηλικίας τους των δε θηλέων ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον όμως αμφότερα είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Στην περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα έτη όσα τα απαιτούμενα κατά σχολή για την απόκτηση πτυχίου. Για τα ανάπηρα, σωματικά ή πνευματικά, τέκνα η επιδότηση παρατείνεται έπ΄ αόριστον.
Τα επιδόματα γάμου και τέκνων υπολογίζονται επί των βασικών μηνιαίων μισθών προσαυξημένων με το επίδομα πολυτελείας.
8. Προϊσταμένου : Οι υπό της επιχειρήσεως έως χαρακτηριζόμενοι. ως υπεύθυνοι προϊστάμενοι πρακτικοί Μηχανικοί δικαιούνται πρόσθετου επιδόματος, εκ ποσοστού 10% επί του ως άνω βασικού μισθού! Υπό τας αυτάς προϋποθέσεις δικαιούνται του εν λόγω επιδόματος και οι μηχανικοί μόνον των ατμομηχανών και μηχανών εσωτερικής καύσεως.
9. Αρχιθερμαστών : Στους αρχιθερμαστές, οι οποίοι κατά το άρθρον 5 του Β.Δ. της 11-3/4-4-55 ”περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβητών ορίζονται από τον εργοδότη υπεύθυνοι για το σύνολο των φυλακών χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο επί του ες άνω βασικών τους μισθών.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Άδεια Γάμου: Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που συνάπτουν γάμοι δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές εάν εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργασίμων ημερών εάν εργάζονται εξαήμεροι η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.
2. Ένδυση: Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγούν μία φόρμα εργασίας κάθε εξάμηνο και ένα ζευγάρι υποδήματα μία φορά το χρόνο για κάθε μισθωτό. Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότου.
Ειδικά όσοι ψυκτικοί για την άσκηση των καθηκόντων τους εισέρχονται σε ψυγεία χορηγείται επιπρόσθετα κάθε τρία χρόνια ένα ειδικό ημίπαλτο ή μπουφάν κατάλληλο για την προστασία τους από ψύξη και υγρασία.
3. Χρόνος Εργασίας: Ο χρόνος εργασίας κατά εβδομάδα των μισθωτών που αφορά η ρύθμιση αυτή ορίζεται σε 40 ώρες. Για τους εργαζόμενους σε βιομηχανίες που είναι μέλη του ΣΕΒ ισχύει η με αριθ. 25/83 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών σε ό,τι αφορά την εβδομάδα των πέντε ημερών και την ρύθμιση των ημερών της εβδομαδιαίας ανάπαυσης Γάλα: Χορηγείται στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή μία φιάλη γάλακτος 640 γραμμ. για κάθε ημέρα εργασίας.
5. Αργία 14/9: Καθιερώνεται η 14η Σεπτεμβρίου κάθε έτους (εορτή Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού) ως ημέρα πρoαιρετικής αργίας για τους εργαζομένους, που αφορά η παρούσα. Δηλαδή σε περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να απασχολήσει τον εργαζόμενοι υποχρεούται να τον πληρώσει την ημέρα αυτή με προσαύξηση 75%.
6. Στις επιχειρήσεις που εργάζονται σε τρεις (3) εναλλασσόμενες ομάδες εργασίας (βάρδιες) εφόσον δεν υφίσταται κατά την νυκτερινή ομάδα εργασίας βοηθός του απασχολούμενου πρακτικού μηχανικού ή ψυκτικού θερμαστού η επιχείρηση υποχρεούται στην εγκατάσταση εύχρηστου σήματος κινδύνου που να ειδοποιεί είτε άλλους εργαζόμενους σε άλλους χώρους της επιχειρήσεως είτε τον φύλακα΄ θυρωρό ή άλλο οποιοδήποτε πρόσωπο ευρισκόμενο εντός του χώρου εργασίας για την πρόληψη του κινδύνου αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος του πρακτικού μηχανικού ή ψυκτικού.
7. Ετήσια άδεια με αποδοχές. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) μήνες, συμπληρωμένους.
8. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατήσουν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας την συνδρομή των μελών Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς απαιτείται έγγραφη δήλωση του Σωματείου προς την επιχείρηση.
Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, την συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένον ποσοστό ή ποσόν, υπέρ των δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ.
Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση Αυτής της δήλωσης, μπορεί: να γίνει έσω του σωματείου, το οποίο εξουσιοδοτείται για την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη. Η γνησιότητα της υπογραφής της δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό γραμματέα του Σωματείου
9. Η συνολική διάρκεια της αδείας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται κα μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις
10. Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της αδείας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των τριών ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως και τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 , 3 , 4 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 1483/198 4.
11. Άδεια φροντίδας παιδιού
α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επί πλέον μήνες.
β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας:και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην΄ απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
12. Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδία ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας
13. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επί πλέον άδεια, με αποδοχές.
14. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένης σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
15. Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης. Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξ αιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό, και για μία φορά.
16. Αυξάνεται σε 30 ημέρες η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
17. Εργαζόμενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές. αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από 6 ώρες την ημέρα.
18. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών. Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 19993,εχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.
19. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ΄ έτος εφόσον ο/η εργαζόμενος, /η έχει τρία παιδιά και πάνω.
20. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους απ΄ αυτές που. καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, Κανονισμούς εργασίας, έθιμα, κλπ. δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1.1.2006.