(Π.Κ.Υ.Ε. 35 / 2-11-2010)
ΨΥΚΤΙΚΟΙ – ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΘΕΡΜΑΣΤΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΣΕ Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερμαστών κλπ. και των Ψυκτικών Μέσων Σχολών όλης της χώρας (ΣΣΕ από 4-10-2010 Π.Κ. 35/2-11-2010). Δευτέρα, Οκτωβρίου 04, 2010, 12:00 ΠΜ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών  μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κλπ. και των ψυκτικών μέσων σχολών όλης της χώρας

Στην Αθήνα σήμερα 4 Οκτωβρίου 2010, οι αναφερόμενοι εκπρόσωποι των παρακάτω οργανώσεων των:

1. Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος, Μιχάλης Σωτηρίου, Πρόεδρος και Ιωάννης Βασιλόπουλος, Γενικός Γραμματέας.
2. ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής
3. Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Eλλάδας, Δημήτριος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός Γραμματέας και
4. Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Γεώργιος Αναστασόπουλος νομικός σύμβουλος,

Συμφώνησαν στην υπογραφή της παρακάτω ΣΣΕ που έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί εσωτερικής – εξωτερικής καύσεως και οι συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμαστές, αρχιθερμαστές οι κατέχοντες τα υπό του Ν. 6422/34 και του ΒΔ της 16/3/50 όπως ισχύουν σήμερα, διπλώματα ή άδειες καθώς και οι εργοδηγοί ψυκτικοί, πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών, που απασχολούνται στα πάσης φύσεως βιομηχανικά εργοστάσια, βιοτεχνίες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις εν γένει όλης της χώρας. Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγονται επίσης και οι εργοδηγοί μηχανολόγοι κάτοχοι πτυχίου μέσων τεχνικών σχολών ή τεχνικών λυκείων Ν. 576/77 όπως ισχύει σήμερα, ειδικότητας μηχανολόγου και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εργοδηγού μηχανολόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΔ 12/9-6-1964 (ΦΕΚ 8, τ.Α. της 18-1-1964), καθώς και οι ψυκτικοί του ΠΔ 87/96 και εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι αντίστοιχες προς τον τομέα ή την κατεύθυνση που αναγράφεται στο πτυχίο τους και στην άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, που απασχολούνται στις πάσης φύσεως βιομηχανικές, βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Βασικοί μηνιαίοι μισθοί
Α. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με βάση τη διετή ΣΣΕ από 19/5/08, αυξάνονται από 1/7/2011 κατά το ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Β. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1/7/2011 με βάση την παράγραφο Α της παρούσας ΣΣΕ, αυξάνονται από 1/7/2012 κατά το ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων Α και Β, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών καταναλωτή (Harmonised Index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

Άρθρο 3

Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος Αδείας
Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα Αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15-7-2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-7-2010).

Άρθρο 4

Διατήρηση διατάξεων – Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτές Διαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010.