Ποιές είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου μια εταιρία να ενταχθεί σε ΛΑΕΚ:Προϋποθέσεις συμμετοχής:

– Οι συμμετάσχοντες στο πρόγραμμα να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και να υπάγονται τουλάχιστον σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
– Θα πρέπει να έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,45% ΙΚΑ για τους εργαζόμενους.
– Όσο διαρκεί η κατάρτιση δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται από άλλο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τους εργαζόμενούς της που θα καταρτιστούν
– Η εταιρία δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Δικαιούμενα χρηματικά ποσά:

-Αν οι δαπάνες κατάρτισης που θα καταβάλλει η επιχείρηση είναι μεγαλύτερες ή ίσες με την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ τότε θα λάβει το συνολικό ποσό της εισφοράς ΛΑΕΚ.
-Αν οι δαπάνες κατάρτισης είναι μικρότερες από την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ τότε θα λάβει ποσό ίσο με το συνολικό ποσό των δαπανών που κατέβαλε
-Αν η εταιρία δεν πραγματοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης ή έχει υπόλοιπο της εισφοράς μέσα στο έτος, μπορεί να το μεταφέρει για το επόμενο έτος.