Σε τι χρησιμεύει η εκτύπωση προϋπολογιστικό Ε3;
Η συγκεκριμένη λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε συγκεντρωτικά, ποσά που αφορούν το έντυπο Ε3, έτσι ώστε να κάνετε προϋπολογιστικά σενάρια για τα κέρδη με λογιστικό προσδιορισμό και βάσει περαίωσης, και κατ΄επέκταση για το χρεωστικό ή πιστωτικό φόρου, αν η εταιρία είναι νομικό πρόσωπο. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ανεξάρτητη από τα πραγματικά αποτελέσματα του εντύπου Ε3 και Ε5. Προσοχή!! Για να υπολογιστούν κέρδη βάσει περαίωσης, πρέπει να δηλωθούν στο καταχωρητικό και οι μεσοσταθμικοί συντελεστές εμπορίας, παροχής υπηρεσίας ή ελευθ. επαγγέλματος (κωδικοί 128, 133, 138). Για να υπολογιστεί το ποσό χρεωστικού ή πιστωτικού φόρου, πρέπει να δηλωθεί το ποσοστό φόρου στα σταθερά στοιχεία του Ε5 και να έχουν καταχωρηθεί οι εταίροι της εταιρίας (Κύριες Εργασίες – Μέτοχοι).