Πρόστιμο μη υποβολής της ΑΠΔ :Για την μη υποβολή της ΑΠΔ το πρόστιμο ορίζεται στο 45% επί του ποσού των εισφορών που ο εργδοτότης θα έπρεπε να είχε υποβάλλει εντός των προθεσμιών υποβολής ΑΠΔ στο internet.