Έχετε πρόστιμο φόρου και πρόστιμο χαρτοσήμου στην απόδοση φόρου απολυμένου. Πώς θα τα δηλώσετε για να ενημερωθεί το έντυπο της αποζημίωσης; Γιατί δεν σας αφήνει να βάλετε ποσό μεγαλύτερο του 100;
Θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Απόδοση φόρου απολυομένου. Στο πεδίο Πρόστιμο Φόρου και Πρόστιμο Χαρτοσήμου Θα βάλετε το αντίστοιχο ποσοστό του πρόστιμου.
Σημείωση: Είναι ποσοστό με μέγιστο το 100, αν π.χ. βάλετε 120 θα σας φέρει το 20% ( το ποσοστό που θα βάλετε θα πρέπει να είναι μικρότερο του 100%).