Πρόστιμα εργοδότη για μη γνωστοποιήσειςΠροβλεπόμενα πρόστιμα: Αν ο εργοδότης δεν προβεί σε απογραφή, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των εισφορών που αντιστοιχούν στις ΑΠΔ που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν.
Επίσης οι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν στο ΙΚΑ κάθε μεταβολή στα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο εργοδοτών όπως:
1) Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη
2) Οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της
3) Επαναλειτουργία της επιχείρησης και έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα
4) Μεταφοράς έδρας ή παραρτήματος εργοδότη
5) Αλλαγή επωνυμίας εργοδότη
6) Αλλαγή νομικής μορφής
7) Αλλαγή στοιχείων υπευθύνων, τόπου κατοικίας ή διαμονής τους

Σχετικά πρόστιμα:
-300€ για την μη ή εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της αλλαγής στην επωνυμία της επιχείρησης, καθώς και αλλαγής υπεύθυνου μέλους
-150€ για την μη γνωστοποίηση των λοιπών μεταβολών.
Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στα όργανα ελέγχου του ιδρύματος ακριβή και πλήρη στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρησή τους, το ποσό του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομίσθιου, καθώς και κάθε άλλης αμοιβής, τον χρόνο πρόσληψης ή απόλυσης των εργαζόμενων και τέλος για τις εκάστοτε μεταβολές που επέρχονται στην εργασιακή τους σχέση.