Πώς μπορώ σε μία λογιστική εγγραφή να προσθέσω ή να αποφορολογήσω τον αναλογούν ΦΠΑ;
Στην Αξία Φόρου δίδεται δεξιά ο αναλογούν φόρος.

Τον καταχωρείτε ή με F7 ( εισάγετε ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ) ή με F8 ( ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ).