Τι ισχύει για την Προσωρινή ΦΜΥΤι ισχύει για την προσωρινή ΦΜΥ:
Όσοι παρακρατούν φόρο μισθωτών υπηρεσιών υποχρεούνται να τον αποδίδουν με εφάπαξ καταβολή του στην ΔΟΥ της έδρας του, μέχρι την 20η ημέρα του Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογούμενου, με αρχή για το ψηφίο 1 την 20 ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες.

Αν η εταιρία απασχολεί περισσότερα από 50 άτομα (ανεξάρτητα αν είναι μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες με σταθερή σχέση στην εταιρία, καθώς και ανεξάρτητα της διάρκειας εργασίας τους), θα πρέπει να αποδώσει τον φόρο που κράτησε κάθε μήνα, μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.

Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν προσωρινή δήλωση και καταβάλλουν τον φόρο με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωμής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα. Υπάρχει η δυνατότητα από 27/6/2011 υποβολής Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, δηλαδή για εισοδήματα από Εμπορικές Επιχειρήσεις, Μισθωτές Υπηρεσίες, Ελευθέρια Επαγγέλματα και Λοιπά (τρίτους).

Συχνές ερωτήσεις:

Η υποβολή των δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων.

Κάθε πότε γίνεται η απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε: Η απόδοση του φόρου γίνεται ανά μήνα ή δίμηνο ανάλογα της υποχρεώσεως που προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου.

Παραθέτουμε αναλυτικά τις κατηγορίες εισοδημάτων με τις υποπεριπτώσεις τους:

1) Μισθοί Μελών Δ.Σ. ΑΕ και εταίρων ΕΠΕ που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ
2) Μισθοί Μελών Δ.Σ. ΑΕ και εταίρων ΕΠΕ που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ αλλά συνδέονται με σύμβαση εργασίας.

3)Παρακράτηση Φόρου για αμοιβές που καταβάλλουν Δημόσιες Υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.

Έχουμε:
Εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες.
– Ανά μήνα για τους εργοδότες που απασχολούν πλέον των 50 ατόμων
-Ανά δίμηνο για τους υπολοίπους (λιγότερα από 50 άτομα).

Εισοδήματα από Ελευθέρια Επαγγέλματα
ανά Δίμηνο
-Παρακράτηση Φόρου από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος
-Προκαταβολή φόρου επί των ποσών αναφοράς των εργολαβικών και μερισμάτων των δικηγόρων

Εισοδήματα από Λοιπά ανά Δίμηνο
Εισοδήματα από Λοιπα είναι οι αποδείξεις δαπανών, δηλαδή συνεργαζόμενοι με την εταιρία οι οποίοι όμως δεν είναι επαγγελματίες ώστε αυτοί να τιμολογήσουν την εταιρία για τις υπηρεσίες που παρέχυον. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία εκδίδει Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης και τους κάνει παρακράτηση φόρου 20% καθώς και χαρτοσήμου 3,6% (για παράδειγμα εισηγητές σεμιναρίων, αμοιβές μεσιτείας σε φυσικά όμως πρόσωπα που δεν είναι κατ’ επάγγελμα μεσίτες, φυλλαδιοδιανομείς, συγγραφείς όχι κατ’ επάγγελμα κτλ).