ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/3/2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. 2/14708/0022ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση µισθολογικής πολιτικής έτους 2005».
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις περί µισθολογικής πολιτικής έτους 2005, που έχουν περιληφθεί στο προς ψήφιση σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή, προκειµένου να ενηµερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρµογή τους µε τη δηµοσίευση του νόµου, που θα σας γνωστοποιήσουµε µε νεώτερο έγγραφό µας, προκειµένου η πληρωµή των αυξηµένων αποδοχών, µαζί µε τα αναδροµικά από 1-1-2005, να πραγµατοποιηθεί στο τέλος του µηνός Απριλίου έτους 2005.
I.- Με τις διατάξεις του άρθρου «Μισθολογική Πολιτική έτους 2005» του παραπάνω νόµου αναπροσαρµόζονται, από 1.1.2005, οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί, που αποτελούν τη βάση για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών όλων των κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., και των Ο.Τ.Α, καθώς και των µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος.
Ειδικότερα:
1.- Με τη διάταξη του u949 εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Πρωτοδίκη (άρθρο 29 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) ορίζεται σε χίλια πενήντα επτά ευρώ (1.057 €) και εποµένως οι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας των ∆ικαστικών Λειτουργών, διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.∆.∆. 2,00 2.114 € Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.∆.∆. 1,80 1.903 € Σύµβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π., Σύµβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ.∆.∆., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων 1,60 1.691 € Πάρεδρος του Σ.τ.Ε., Εφέτης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων 1,40 1.480 € Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α’ Τάξης 1,20 1.268 € Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Β΄ Τάξης 1,00 1057 € ∆όκιµος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης 0,80 846 € Ειρηνοδίκης ∆’ Τάξης 0,72 761 € 2.- Με τη διάταξη του εδαφ. (β) της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ο βασικός µισθός του Ανθυπολοχαγού (άρθρο 50 παρ.1, 2 και 3 του ν.3205/2003) σε επτακόσια σαράντα έξι ευρώ (746 €) και οι βασικοί µισθοί της ιεραρχίας των µόνιµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, διαµορφώνονται ως κάτωθι:
ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) 2,60 1.940 €
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος 2,30 1.716 €
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, ∆ιοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας 2,10 1.567 €
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 1,95 1.455 €
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 1,83 1.365 €
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 1,68 1.253 €
Συνταγµατάρχης και αντίστοιχοι 1,44 1.074 €
Αντισυνταγµατάρχης και αντίστοιχοι 1,28 955 €
Ταγµατάρχης και αντίστοιχοι 1,19 888 €
Λοχαγός και αντίστοιχοι 1,13 843 €
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,08 806 €
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,00 746 €
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι 0,96 716 €
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι 0,93 694 €
Επιλοχίας και αντίστοιχοι 0,89 664 €
Λοχίας και αντίστοιχοι 0,76 567 €
∆εκανέας και αντίστοιχοι 0,57 425 €
Μόνιµος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 0,32 239 €
3.- Με τη διάταξη του εδαφ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ο βασικός µισθός του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρο 48 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια εβδοµήντα τέσσερα ευρώ (1.074 €) και οι νέοι βασικοί µισθοί των Αρχιερέων διαµορφώνονται ως κάτωθι:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Αρχιεπίσκοπος 1,40 1.504 €
Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης 1,20 1.289 €
Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος 1,00 1.074 €
4.- Με τη διάταξη του εδαφ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο µηνιαίος βασικός µισθός του βαθµού του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου Ν.Σ.Κ. (άρθρο 32 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) ορίζεται σε χίλια πενήντα επτά ευρώ (1.057 €) και οι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., διαµορφώνονται ως ακολούθως:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Πρόεδρος 2,00 2.114 €
Αντιπρόεδρος 1,80 1.903 €
Σύµβουλος 1,60 1.691 €
Πάρεδρος 1,40 1.480 €
∆ικαστικός Αντιπρόσωπος Α’ Τάξεως 1,20 1.268 €
∆ικαστικός Αντιπρόσωπος 1,00 1.057 €
∆όκιµος ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος 0,80 846 €
5.- Με το εδαφ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ιατροδικαστή ∆’ Τάξεως (άρθρο 34, παρ.1 και 2 του Ν.3205/2003) σε χίλια πενήντα πέντε ευρώ (1.055 €) και εποµένως, όλοι οι βασικοί µισθοί της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών, διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Ιατροδικαστής Α’ Τάξεως 1,60 1.688 €
Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως 1,40 1.477 €
Ιατροδικαστής Γ’ Τάξεως 1,20 1.266 €
Ιατροδικαστής ∆’ Τάξεως 1,00 1.055 €
6.- Με τη διάταξη του εδαφ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ο µηνιαίος βασικός µισθός του Λέκτορα ΑΕΙ (άρθρο 36 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια εξήντα δύο ευρώ (1.062 €).
Έτσι οι βασικοί µισθοί των µελών ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων µε πλήρη απασχόληση, των Επιµελητών, Βοηθών και Επιστηµονικών Συνεργατών και του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) των Α.Ε.Ι., (άρθρα 1 και 3 του Π.∆.118/2002) διαµορφώνονται ως κάτωθι:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Καθηγητής 1,50 1.593 €
Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 1.381 €
Επίκουρος Καθηγητής 1,10 1.168 €
Λέκτορας 1,00 1.062 €
ΜΕΛΗ Ε.Ε.∆Ι.Π. ΚΛΑ∆ΟΣ Ι -ΠΕ ΚΛΑ∆ΟΣ ΙΙ -ΠΕ ΚΛΑ∆ΟΣ ΙΙ -ΤΕ
ΒΑΘΜΙ∆Α ∆ 913 € 850 € 797 €
ΒΑΘΜΙ∆Α Γ 956 € 903 € 850 €
ΒΑΘΜΙ∆Α Β 998 € 956 € 903 €
ΒΑΘΜΙ∆Α Α 1.041 € 1.009 € 956 €
7.- Με το εδάφ. (ζ) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ο µηνιαίος βασικός µισθός του Καθηγητή Εφαρµογών Τ.Ε.Ι. (άρθρο 37 παρ.1 του ν.3205/2003) σε εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ (941 €) και συνεπώς, οι βασικοί µισθοί των µελών του Εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. και του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.) των Τ.Ε.Ι., διαµορφώνονται ως ακολούθως:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Καθηγητής 1,50 1.412 €
Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 1.223 €
Επίκουρος Καθηγητής 1,15 1. 082 €
Καθηγητής Εφαρµογών 1,00 941 €
Μέλος Ε.∆Ι.Π. 1,00 941 €
Για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3205/03. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών βαθµίδων Α’, Β’ και Γ’ (άρθρο 39 παρ.1 περ.β του ν.3205/2003), ορίζεται ως ακολούθως:
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Βαθµίδα Α’ 1.412 €
Βαθµίδα Β’ 1.223 €
Βαθµίδα Γ’ 1. 082 €
8.- Με τις διατάξεις των εδαφίων (η) και (θ) της παρ.1 του άρθρου αυτού, ορίζονται οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί α) του Ερευνητή ∆’ (άρθρο 38 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια δέκα έξι ευρώ (1.016 €) και β) του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα ∆’ (άρθρο 38 παρ.2 του ν.3205/2003) σε εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ (951 €) και συνεπώς οι βασικοί µισθοί των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.), διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Α. α. Ερευνητής Α’ 1,50 1.524 €
β. Ερευνητής Β’ 1,30 1.321 €
γ. Ερευνητής Γ’ 1,10 1.118 €
δ. Ερευνητής ∆’ 1,00 1.016 €
Β. α. Ειδ.Λειτ.Επιστ.Α’ 1,40 1.331 €
β. Ειδ.Λειτ.Επιστ.Β’ 1,30 1.236 €
γ. Ειδ.Λειτ.Επιστ.Γ’ 1,08 1.027 €
δ. Ειδ.Λειτ.Επιστ.∆’ 1,00 951 €
9.- Με το εδάφ. (ι) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ο βασικός µηνιαίος µισθός του Παρέδρου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) µε θητεία (άρθρο 42 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια ενενήντα έξι ευρώ (1.096 €) και οι βασικοί µισθοί των συµβούλων και παρέδρων του Π.Ι. διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Σύµβουλος 1,36 1.491 €
Μόνιµος Πάρεδρος 1,18 1.293 €
Πάρεδρος µε θητεία και Ειδικός
Πάρεδρος 1,00 1.096 €
10.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ια) της παρ.1 του ίδιου άρθρου, ο βασικός µηνιαίος µισθός του Συνεργάτη Β’ ΚΕΠΕ (άρθρο 40 παρ.1 του ν.3205/2003) ορίζεται σε εννιακόσια δώδεκα ευρώ (912 €) και οι διαµορφούµενοι νέοι βασικοί µισθοί του ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε., είναι οι ακόλουθοι:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Ερευνητής Α’ 1,50 1.368 €
Ερευνητής Β’ 1,40 1.277 €
Ερευνητής Γ’ 1,30 1.186 €
Ερευνητής ∆’ 1,20 1.094 €
Ερευνητής Ε’ 1,15 1.049 €
Ερευνητής ΣΤ’ 1,10 1.003 €
Συνεργάτης Α’ 1,05 958 €
Συνεργάτης Β’ 1,00 912 €
Συνεργάτης Γ’ 0,88 803 €
Συνεργάτης ∆’ 0,86 784 €
Συνεργάτης Ε’ 0,82 748 €
11.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιβ) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ο βασικός µηνιαίος µισθός των τακτικών Καθηγητών της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.∆.Υ.) (άρθρο 41 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια πεντακόσια δέκα εννέα ευρώ (1.519 €).
12.- Με τη διάταξη του εδαφ. (ιγ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ακολούθου Πρεσβείας (άρθρο 46 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) σε εννιακόσια δέκα ευρώ (910 €) και οι νέοι βασικοί µισθοί των διπλωµατικών υπαλλήλων διαµορφώνονται ως κάτωθι:
ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Πρέσβης 2,00 1.820 €
Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ Τάξεως, Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής – Σύµβουλος Α’ Τάξεως 1,85 1.684 €
Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ Τάξεως, Νοµικός Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής – Σύµβουλος Β’ Τάξεως 1,70 1.547 €
Σύµβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Αναπληρωτής Νοµικός Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας Α’ Τάξεως 1,55 1.411 €
Σύµβουλος Πρεσβείας Β’ Τάξεως και Εµπειρογνώµονας Β’ Τάξεως 1,40 1.274 €
Γραµµατέας Πρεσβείας Α’ Τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας 1,30 1.183 €
Γραµµατέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως 1,20 1.092 €
Γραµµατέας Πρεσβείας Γ’ Τάξεως 1,10 1.001 €
Ακόλουθος Πρεσβείας 1,00 910 €
13.- Με τη διάταξη του εδαφ. (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ο µηνιαίος βασικός µισθός του Επιµελητή Β’ γιατρού Ε.Σ.Υ. (άρθρο 43 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) σε χίλια ογδόντα ευρώ (1.080 €) και οι νέοι βασικοί µισθοί των γιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
∆ιευθυντής 1,40 1.512 €
Επιµελητής Α’ 1,20 1.296 €
Επιµελητής Β’ 1,00 1.080 €
Επιµελητής Γ’ και Ειδικευόµενος 0,70 756 €
14.- Με τη διάταξη του εδαφ. (ιε) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ο βασικός µισθός της κατηγορίας του Μουσικού (άρθρο 49 παρ.1 και 2 του .3205/2003) ορίζεται σε οκτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (865 €) και οι νέοι βασικοί µισθοί ανά βαθµίδα των µουσικών, διαµορφώνονται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Αρχιµουσικός – Εξάρχων 1,63 1.410 €
Κορυφαίος Α’ 1,55 1.341 €
Κορυφαίος Β’ 1,38 1.194 €
Μουσικός 1,00 865 €
15.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιστ) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ο βασικός µισθός του Επιµελητή Α.Ε.Ν. (άρθρο 52 παρ.1 του ν.3205/2003) ορίζεται σε οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ (891 €) και συνεπώς οι βασικοί µισθοί των µελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. διαµορφώνονται ως κάτωθι:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Καθηγητής 1,25 1.114 €
Επίκουρος Καθηγητής 1,10 980 €
Επιµελητής 1,00 891 €
Καθηγητής Ειδικών Μαθηµάτων 0,98 873 €
16.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιζ) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ο µηνιαίος βασικός µισθός του Λέκτορα Α.Σ.Ε.Ι. σε εννιακόσια επτά ευρώ (907 €), και οι διαµορφούµενοι νέοι βασικοί µισθοί των µελών ∆.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) (άρθρο 30 παρ.1 του ν.3187/2003) είναι οι ακόλουθοι:
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Καθηγητής 1,50 1.361 €
Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 1.179 €
Επίκουρος Καθηγητής 1,10 998 €
Λέκτορας 1,00 907 €
17.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιη) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ο βασικός µισθός του 18ου Μ.Κ. της ΥΕ κατηγορίας του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3205/2003 ορίζεται σε εξακόσια έντεκα ευρώ (611 €) και οι βασικοί µισθοί των υπαλλήλων των κατηγοριών Υ.Ε., ∆.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε., διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον πίνακα 1 που ακολουθεί, ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
19.- Επισηµαίνουµε ότι ανάλογη αναπροσαρµογή θα γίνει στους βασικούς µισθούς που καθορίζονται µε: (α) την αριθµ. 2/70481/0022/15-12-2004
(Φ.Ε.Κ.1874/Β’/16-12-2004) απόφασή µας «Αποδοχές Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Περιφερειών, ∆ικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισµών και του Ο.Α.Ε.∆., Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. και υπαλλήλων ειδικών θέσεων» και (β) την αριθµ. 2/70489/0022/15-12-2004 (Φ.Ε.Κ.1874/Β’/16-12-2004) απόφασή µας «Αποδοχές Οικονοµικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών ∆ηµόσιων Έργων».
Οι νέοι βασικοί µισθοί όλων των ανωτέρω απεικονίζονται στον
παρακάτω πίνακα :
ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 3824
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 3175
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 2742
Α΄ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2222
Β΄ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2063
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΟ Μ.Κ. 1 1876
20.- Η κατά συνεδρίαση αποζηµίωση συλλογικών οργάνων (άρθρο 17
παράγραφος 2 περίπτωση β΄ του ν.3205/2003) δεν µπορεί να είναι ανώτερη των επτά εκατοστών (7/100) του βασικού µισθού του 18ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας. Η καταβαλλόµενη στις περιπτώσεις αυτές αµοιβή σε καµία περίπτωση, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως.
Για το έτος 2005 η κατά τα ως άνω αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 42,77 €.
Οι αµοιβές για αποζηµίωση κατά µήνα (άρθρο 17 παράγραφος 2 περίπτωση γ΄ του ν.3205/2003) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερες, για µεν τους προέδρους από το βασικό µισθό του 18ου Μ.Κ. της ∆.Ε. κατηγορίας, για δε τα µέλη και τους γραµµατείς από το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της αµοιβής του προέδρου µε τους συντελεστές 0,85 και 0,65 αντίστοιχα. Το ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται στη πλησιέστερη µονάδα ευρώ.
Για το έτος 2005 οι κατά τα ως άνω αποζηµιώσεις για τον Πρόεδρο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερες από 715 € το µήνα, για δε τα µέλη και τους γραµµατείς δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερες από 608 € και 465 € αντίστοιχα.
21.- Το ύψος των αποδοχών που αντιστοιχούν στο Βαθµό του Αρεοπαγίτη µε 29 έτη υπηρεσίας, για την εφαρµογή της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά (4.817,12 €).
22.- Με τη διάταξη της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου αναπροσαρµόζεται η προσαύξηση της οικογενειακής παροχής για το τρίτο παιδί από 35 € σε 47 €.
Ακολουθεί διευκρινιστικός Πίνακας περιπτώσεων χορήγησης της οικογενειακής παροχής.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ €
Υπάλληλος χωρίς ή µε ενήλικα τέκνα 35 (βασικό ποσό)
Υπάλληλος µε 1 παιδί 53 (35+18)
Υπάλληλος µε 2 παιδιά 71 (35+18+18)
Υπάλληλος µε 3 παιδιά 118 (35+18+18+47)
Υπάλληλος µε 4 παιδιά 165 (35+18+18+47+47)
Υπάλληλος µε 5 παιδιά 238 (35+18+18+47+47+73)
Υπάλληλος µε 6 παιδιά 311 (35+18+18+47+47+73+73)
23.- Με τη διάταξη της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου καθορίζεται ότι, από 1/1/2005, δικαιούχοι της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3205/2003 είναι όλοι οι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. οι οποίοι διορίστηκαν ή µετατάχτηκαν µετά την 1/1/2004 σε Υπηρεσίες, των οποίων οι υπάλληλοι ελάµβαναν µέχρι 31/12/2003 τα ποσά του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 49 του ν. 2956/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 και της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3050/2002. Η εν λόγω προσωπική διαφορά θα καταβληθεί στους ανωτέρω µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που τη λαµβάνουν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι των Υπηρεσιών στις οποίες µετατάχθηκαν ή διορίσθηκαν.
24.- Τέλος, σας γνωστοποιούµε ότι το επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της παραγράφου Α.3 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, που αναπροσαρµόζεται από 1-1-2005, σύµφωνα µε το ποσοστό του πληθωρισµού του προηγούµενου έτους (2,9%), ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτών (310,76 €).
Επισηµαίνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (www.mof-glk.gr).