13/5/2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.2/36028/0022
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & Οικονομικών            Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα,            13/5/2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ            Αρ.Πρωτ.    2/36028/0022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟ TOY ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     :   22η Μισθολογίου
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών
Ταχ.Δ/νση      :   Πανεπιστημίου 37 101 65-Αθήνα
Τηλέφωνο       :   33 38 402-404
Α’ΤΜΗΜΑ            33 38 478,218 33 38 422
Β’ΤΜΗΜΑ            33 38 391,392 33 38 477, 474 33 38 418,419, 33 38 227
Γ ΤΜΗΜΑ            33 38 350, 351 33 38 237
ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2008».
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις περί εισοδηματικής πολιτικής έτους 2008, που έχουν περιληφθεί στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις», το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους με τη δημοσίευση του νόμου, που θα σας γνωστοποιήσουμε με νεότερο έγγραφό μας, προκειμένου η πληρωμή των αυξημένων αποδοχών, μαζί με τα αναδρομικά από 1-1-2008, να πραγματοποιηθεί στο τέλος του μηνός Μαΐου έτους 2008.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του παραπάνω σχεδίου νόμου αναπροσαρμόζονται σε ποσοστό 4,5%, για το έτος 2008, οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί, που αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών όλων των κατηγοριών των λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Η ανωτέρω αύξηση θα χορηγηθεί σταδιακά, ως εξής : ποσοστό 2,5% από 1-1-2008 και 2% από 1-10-2008.
Ειδικότερα:
1.- Με τη διάταξη του εδαφίου (α) της παρ. 1, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Πρωτοδίκη (άρθρο 29 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) ορίζεται σε χίλια εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (1.155 €) από 1-1-2008 και σε χίλια εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ (1.178 €) από 1-10-2008 και επομένως οι βασικοί μισθοί όλης της ιεραρχίας τωνΔικαστικών Λειτουργών, διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2.-Με τη διάταξη του εδαφ. (β) της παρ. 1, ορίζεται ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού (άρθρο 50 παρ.1, 2 και 3 του ν.3205/2003 και άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3620/2007) σε οχτακόσια ογδόντα δύο ευρώ (882 €) από 1-1-2008 και σε οχτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (899 €) από 1-10-2008 και συνεπώς οι 2 βασικοί μισθοί της ιεραρχίας των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
3.-Με τη διάταξη του εδαφ. (γ) της παρ. 1, ορίζεται ο βασικός μισθός του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρο 48 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ (1.174 €) από 1-1-2008 και σε χίλια εκατόν ενενήντα επτά ευρώ (1.197 €) από 1-10-2008 και συνεπώς οι νέοι βασικοί μισθοί των Αρχιερέων διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
4.-Με τη διάταξη του εδαφ. (δ) της παρ. 1, ο μηνιαίος βασικός μισθός του βαθμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου Ν.Σ.Κ. (άρθρο 32 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) ορίζεται σε χίλια εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (1.155 €), από 1-1-2008 και σε χίλια εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ (1.178 €) από 1-10-2008 και συνεπώς οι βασικοί μισθοί όλης της ιεραρχίας του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
5.- Με το εδαφ. (ε) της παρ.1 ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ιατροδικαστή Δ’ Τάξεως (άρθρο 34, παρ.1 και 2 του Ν.3205/2003) σε χίλια εκατόν πενήντα τρία ευρώ (1.153 €), από 1-1-2008 και σε χίλια εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (1.176 €), από 1-10-2008 και επομένως, όλοι οι βασικοί μισθοί της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών, διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
6.- Με τη διάταξη του εδαφ. (στ) της παρ. 1, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα ΑΕΙ (άρθρο 36 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια εκατόν εξήντα ευρώ (1.160 €), από 1-1-2008 και σε χίλια εκατόν ογδόντα τρία ευρώ (1.183 €), από 1-10-2008 και επομένως οι βασικοί μισθοί των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων   με  πλήρη   απασχόληση,   των   Επιμελητών,   Βοηθών   και Επιστημονικών Συνεργατών και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ.118/2002) διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
7.- Με το εδάφ. (ζ) της παρ. 1, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. (άρθρο 37 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια είκοσι οκτώ ευρώ (1.028 €), από 1-1-2008 και σε χίλια σαράντα οκτώ ευρώ (1.048 €), από 1-10-2008 και συνεπώς, οι βασικοί μισθοί των μελών του Εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι., διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Για  το  εκπαιδευτικό   και   ειδικό  εκπαιδευτικό  προσωπικό  της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3205/03.
8.- Με τις διατάξεις των εδαφίων (η) και (θ) της παρ. 1, ορίζονται οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί α) του Ερευνητή Δ’ (άρθρο 38 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια εκατόν δέκα ευρώ (1.110 €), από 1-1-2008 και σε χίλια εκατόν τριάντα δύο ευρώ (1.132 €) από 1-10-2008 και β) του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Δ’ (άρθρο 38 παρ.2 του ν.3205/2003) σε χίλια τριάντα εννέα ευρώ (1.039 €), από 1-1-2008 και σε χίλια πενήντα εννέα ευρώ (1.059 €), από 1-10-2008 και συνεπώς οι βασικοί μισθοί των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.), διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
9.- Με το εδάφ. (ι) της παρ. 1, ορίζεται ο βασικός μηνιαίος μισθός του Παρέδρου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με θητεία (άρθρο 42 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ (1.198 €), από 1-1-2008 και σε χίλια διακόσια είκοσι ένα ευρώ (1.221 €), από 1-10-2008 και συνεπώς οι βασικοί μισθοί των συμβούλων και παρέδρων του Π.Ι. διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
10.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ια) της παρ. 1, ο βασικός μηνιαίος μισθός του Συνεργάτη Β’ ΚΕΠΕ (άρθρο 40 παρ.1 του ν.3205/2003) ορίζεται σε εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ (996 €), από 1-1-2008 και σε χίλια δεκαπέντε ευρώ (1.015 €), από 1-10-2008 και συνεπώς οι διαμορφούμενοι νέοι βασικοί μισθοί του ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε., είναι οι εξής:

11.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιβ) της παρ. 1, ορίζεται ο βασικός μηνιαίος μισθός του τακτικού Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) (άρθρο 41 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια εξακόσια εξήντα ένα ευρώ (1.661 €), από 1-1-2008 και σε χίλια εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ (1.693 €), από 1-10-2008.
12.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιγ) της παρ. 1, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ακολούθου Πρεσβείας (άρθρο 46 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) σε εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ (994 €), από 1-1-2008 και σε χίλια δεκατρία ευρώ (1.013 €), από 1-10-2008 και συνεπώς οι νέοι βασικοί μισθοί των διπλωματικών υπαλλήλων διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
13.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιδ) , της παρ. 1 ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β’ ιατρού Ε.Σ.Υ. (άρθρο 43 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) σε χίλια εκατόν ογδόντα ευρώ (1.180 €), από 1-1-2008 και σε χίλια διακόσια τρία ευρώ (1.203 €), από 1-10-2008 και συνεπώς οι νέοι βασικοί μισθοί των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Μετά την αναπροσαρμογή των ανωτέρω βασικών μισθών, τα ωρομίσθια των εφημεριών του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 διαμορφώνονται ως εξής : (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
To μηνιαίο ποσό, ως αποζημίωση εφημεριών, της περ. ε της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, ορίζεται σε εννιακόσια εννέα ευρώ (909 €), από 1-1-2008 και σε εννιακόσια είκοσι έξι ευρώ (926 €), από 1-10-2008.
14.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιε) της παρ. 1, ο βασικός μισθός της κατηγορίας του Μουσικού (άρθρο 49 παρ.1 και 2 του Ν.3205/2003) ορίζεται σε εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ (945 €), από 1-1-2008 και σε εννιακόσια εξήντα τρία ευρώ (963 €), από 1-10-2008 και συνεπώς οι νέοι βασικοί μισθοί ανά βαθμίδα των μουσικών, διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
15.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιστ) της παρ. 1, ο βασικός μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών Α.Ε.Ν. (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3450/2006) ορίζεται σε χίλια είκοσι οκτώ ευρώ (1.028 €), από 1-1-2008 και σε χίλια σαράντα οκτώ ευρώ (1.048 €), από 1-10-2008 και συνεπώς οι βασικοί μισθοί των μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Ο βασικός μισθός του Επιμελητή Α.Ε.Ν. (άρθρο 52 του ν. 3205/2003) ορίζεται σε εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ (974 €), από 1-1-2008 και σε εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ (993 €), από 1-10-2008 και συνεπώς οι βασικοί μισθοί ανά βαθμίδα διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
16.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιζ) της παρ. 1, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα Α.Σ.Ε.Ι. σε χίλια σαράντα ευρώ (1.040 €), από 1-1-2008 και σε χίλια εξήντα ευρώ (1.060 €), από 1-10-2008 και συνεπώς οι διαμορφούμενοι νέοι βασικοί μισθοί των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) (άρθρο 12 παρ.1 και 4 του ν.3413/2005) είναι οι εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
17.- Με τη διάταξη του εδαφίου (ιη) της παρ. 1, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα των Α.Ε.Α. (παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3432/2006 -ΦΕΚ 14 Α) σε χίλια είκοσι οκτώ ευρώ (1.028 €), από 1-1-2008 και σε χίλια σαράντα οκτώ ευρώ (1.048 €), από 1-10-2008 και συνεπώς οι διαμορφούμενοι νέοι βασικοί μισθοί για το τακτικό διδακτικό και ειδικό διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
18.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιθ) της παρ. 1, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 18 Αγροφύλακα (παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3585/2007 – ΦΕΚ 148 Α’) σε εξακόσια τριάντα έξι ευρώ (636 €), από 1-1-2008 και σε εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (648 €), από 1-10-2008 και συνεπώς οι διαμορφούμενοι νέοι βασικοί μισθοί των Αγροφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Αγρονόμων και Αγρονομικών Διευθυντών και Υποδιευθυντών, καθορίζονται ως εξής : (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6, ενσωματώνεται στους βασικούς μισθούς των μισθολογικών κλιμακίων όλων των κατηγοριών των υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2007, ποσό ίσο με το ένα τρίτο του κινήτρου απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003. Ειδικότερα, στους βασικούς μισθούς της Υ.Ε. κατηγορίας ενσωματώνεται ποσό 29 €, της Δ.Ε. κατηγορίας ποσό 32 €, των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. χωρίς πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής ποσό 40 €, της Τ.Ε. κατηγορίας ποσό 45 € και της Π.Ε. κατηγορίας ποσό 50 €.
Οι  νέοι   βασικοί  μισθοί,   όπως  διαμορφώνονται   μετά  την ως  άνω ενσωμάτωση,  αυξάνονται,  για το έτος 2008,   κατά 4,5%.  Η  ανωτέρω αύξηση θα καταβληθεί σταδιακά, ως εξής : α. ποσοστό 2,5% από 1-1-2008 και β. ποσοστό 2% από 1-10-2008.
Τα  ποσά  που  προκύπτουν στρογγυλοποιούνται  στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω,  οι  βασικοί μισθοί όλων των μισθολογικών κλιμακίων όλων των κατηγοριών διαμορφώνονται, ως εξής : (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
20.- Μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή των βασικών μισθών το ωρομίσθιο της υπερωριακής, νυχτερινής και Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, διαμορφώνεται κατά περίπτωση ως ακολούθως: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
22.- Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 καταργούνται, από 1-1-2008, οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3205/2003.
23.- Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6, τα ποσά του κινήτρου απόδοσης,
των περιπτώσεων α έως ε της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003,
διαμορφώνονται, από 1-1-2008, ως εξής :
α. Κατηγορία Υ.Ε. πενήντα επτά ευρώ (57 €).
β. Κατηγορία Δ.Ε. εξήντα τέσσερα ευρώ (64 €).
γ.  Κατηγορία Τ.Ε. ή Π.Ε,, χωρίς πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής, ογδόντα ευρώ (80 €). δ. Κατηγορία Τ.Ε. με πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο, ενενήντα ευρώ (90 €).
ε.   Κατηγορία   Π.Ε.   με   πτυχίο   Πανεπιστημίου   ή   ισότιμο,   καθώς   και εκπαιδευτικοί λειτουργοί, εκατό ευρώ (100 €).
Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ εξακολουθούν να προσαυξάνονται κατά δέκα ευρώ (10 €) με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.
24.-Επισημαίνουμε ότι ανάλογη αναπροσαρμογή θα γίνει στους βασικούς μισθούς που καθορίζονται με: (α) την αριθμ. 2/70481/0022/15-12-2004 (Φ.Ε.Κ.1874/Β716-12-2004) απόφασή μας «Αποδοχές Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Περιφερειών, Δικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Ο.Α.Ε.Δ., Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και υπαλλήλων ειδικών θέσεων» και (β) την αριθμ. 2/70489/0022/15-12-2004 (Φ.Ε.Κ.1874/Β716-12-2004) απόφασή μας «Αποδοχές Οικονομικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων».
Οι   νέοι   βασικοί   μισθοί   όλων   των   ανωτέρω   απεικονίζονται   στον
παρακάτω πίνακα : (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Σε όσους από τους ανωτέρω καταβάλλεται το κίνητρο απόδοσης του
άρθρου 12 του ν. 3205/2003, από 1-1-2008, αυτό θα καταβάλλεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 23 της παρούσας.
25.- Η   κατά   συνεδρίαση   αποζημίωση   συλλογικών   οργάνων   (άρθρο   17 παράγραφος  2  περίπτωση   β’  του  ν.3205/2003)  δεν  μπορεί  να  είναι ανώτερη των επτά εκατοστών (7/100) του βασικού μισθού του 18ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας. Η καταβαλλόμενη στις περιπτώσεις αυτές αμοιβή σε καμία περίπτωση,  δεν  μπορεί να  υπερβαίνει  τις πενήντα  (50)  συνεδριάσεις ετησίως. Για το έτος 2008 η κατά τα ως άνω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 48,79 €, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2008 έως 30-9-2008 και τα 49,77 €, για το χρονικό διάστημα από 1-10-2008 και εφεξής.
Οι αμοιβές για αποζημίωση κατά μήνα (άρθρο 17 παράγραφος 2 περίπτωση γ’ του ν.3205/2003) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες, για μεν τους προέδρους από το βασικό μισθό του 18ου Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας, για δε τα μέλη και τους γραμματείς από το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αμοιβής του προέδρου με τους συντελεστές 0,85 και 0,65 αντίστοιχα. To ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται στη πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2008 έως 30-9-2008, οι κατά τα ως άνω αποζημιώσεις για τον Πρόεδρο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 814 € το μήνα, για δε τα μέλη και τους γραμματείς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 692 € και 529 € αντίστοιχα. Για το χρονικό διάστημα από 1-10-2008 και εφεξής, οι ανωτέρω αποζημιώσεις διαμορφώνονται σε 830 €, 706 € και 540 € αντίστοιχα.
26.- To ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 2768/1999 (αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου), ανέρχεται σε έξι χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (6.512,41 €), από 1-1-2008 και σε έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ένα λεπτό (6.586,01 €), από 1-10-2008.
27.- To ύψος των αποδοχών που αντιστοιχούν στο Βαθμό του Αρεοπαγίτη με 29 έτη υπηρεσίας, για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (5.086,56 €), από 1-1-2008 και σε πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (5.149,60 €), από 1-10-2008.
28.- To επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου Α.3 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, που αναπροσαρμόζεται από 1-1-2008, σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους (2,9%), ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (341,56 €).
29.- Με τις διατάξεις του άρθρου 7, στο προσωπικό που κατέχει οργανική θέση και υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εξαίρεση τους αποσπασμένους σε αυτή, χορηγείται, από 1-1-2009, ειδική πρόσθετη, κατά μήνα, αμοιβή, ύψους εκατόν πέντε ευρώ (105 €). Επιπλέον, στο εν λόγω προσωπικό παρέχεται και έκτακτη αμοιβή, συνολικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €), που καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις την 1-6-2008, την 1-9-2008 και την 1-12-2008 αντίστοιχα.
Οι ανωτέρω αμοιβές καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις της παρ. Β1 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003, υπόκεινται στις συνήθεις κρατήσεις και σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3205/2003.
30.- Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8, το επίδομα ειδικής απασχόλησης,
για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν.
3205/2003, αναπροσαρμόζεται, από 1-1-2007, ως εξής :
α. Για το προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων και αφοδευτηρίων,
τους οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και ανοιχτών φορτηγών,
τους χειριστές μηχανικών σαρώθρων, τους εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, νεκροταφείων και ρίψης ασφάλτου, τους απασχολούμενους στην υγειονομική ταφή απορριμμάτων και στους σταθμούς μεταφόρτωσης, καθώς και για τους μηχανοτεχνίτες συνεργείων αυτοκινήτων, σε εκατόν εβδομήντα ευρώ (170 €).
β. Για το εποπτικό προσωπικό καθαριότητας, το τεχνικό προσωπικό, τους τεχνίτες εν γένει, το υγειονομικό προσωπικό, το γεωπονικό προσωπικό, τους περιβαλλοντολόγους, τους συντηρητές έργων τέχνης, τους μουσικούς πνευστών οργάνων, το ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας, τους οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων έργου και για όλους τους κλάδους της κατηγορίας ΥΕ, σε εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). γ. Για το λοιπό προσωπικό, σε εκατόν δέκα ευρώ (110 €)».
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8, ορίζεται ότι το επίδομα της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης) χορηγείται, από 1-9-2007 και στους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8, προστίθεται φράση στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, ως εξής : «με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού».
31.- Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9, αναπροσαρμόζονται, από 1-1-2008, τα ποσά του επιδόματος διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης, καθώς και του ερευνητικού επιδόματος τεχνολογικής έρευνας του εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι., ως εξής :
1.            Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι.
i. Καθηγητής 570 €.
ιι. Αναπληρωτής Καθηγητής 510 €.
iii. Επίκουρος Καθηγητής 394 €.
iv. Καθηγητής Εφαρμογών 272 €.
ν. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 117€.
To  ανωτέρω επίδομα  καταβάλλεται  στους δικαιούχους και  κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας».
2.            Ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας.
Α. Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών: ί.Καθηγητής385€.
ϋ. Αναπληρωτής Καθηγητής 340 €.
iii. Επίκουρος Καθηγητής 285 €.
iv. Καθηγητής Εφαρμογών 194 €.
Β. Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

ί.Καθηγητής230€.
ιι. Αναπληρωτής Καθηγητής 225 €.
iii. Επίκουρος Καθηγητής 185 €.
iv. Καθηγητής Εφαρμογών 136 €».
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, το δεύτερο εδάφιο της περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 και πλέον ορίζεται ρητώς ότι η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις προσαύξηση των τριάντα ευρώ (30 €) καταβάλλεται και στους ειδικευόμενους γιατρούς.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9, αναπροσαρμόζονται, από 1-1-2008, τα επιδόματα των περ. γ και δ της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 3205/2003. Ειδικότερα, το ειδικό μουσικό επίδομα ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων ευρώ (700 €), ενώ το ειδικό επίδομα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντήρησης και επισκευής οργάνων υπολογίζεται στο τριάντα τοις εκατό (30%) του εκάστοτε βασικού μισθού του Κορυφαίου Α’. To ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Κατόπιν αυτών, το ανωτέρω επίδομα διαμορφώνεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα ευρώ (440 €), από 1-1-2008 και στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (448 €), από 1-10-2008.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9, καταργείται, από την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού, η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 201/1975 (ΦΕΚ 228 Α’).
32.- To επίδομα ειδικών συνθηκών, της παρ. Α10 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3408/2005, το οποίο καταβάλλεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας κ.λ.π., διαμορφώνεται ως εξής :
Από   1-1-2008   έως   31-8-2008,   καταβάλλεται   το   ποσό   των   σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (44,70 €).
Από 1-9-2008 έως 30-9-2008, καταβάλλεται το ποσό των εβδομήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (70,56 €). ( ποσοστό 8% επί του β.μ. του Ανθυπολοχαγού ).
Από 1-10-2008 έως 31-12-2008, καταβάλλεται το ποσό των εβδομήντα ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (71,92 €). ( ποσοστό 8% επί του β.μ. του Ανθυπολοχαγού ).
Επισημαίνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.