Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Γενικές > Επικεφαλίδες βιβλίων. Εμφανίζεται το παράθυρο με τίτλο Προεκτύπωση βιβλίου εσόδων-εξόδων. Ποια η χρησιμότητα της επιλογής αυτής;
Από αυτή την επιλογή μπορείτε να κάνετε προεκτύπωση των σελίδων του Βιβλίου Απογραφής ώστε να θεωρηθούν από την αρμόδια ΔΟΥ για να εκτυπώσετε σε αυτές το επίσημο Βιβλίο Απογραφής. Με κλικ επάνω σε αυτή την επιλογή εμφανίζεται η οθόνη με τίτλο Προεκτύπωση Βιβλίου Απογραφής. Επιλέγοντας το Υποκατάστημα (ή αποθήκη) που θέλετε, εισάγονται τα στοιχεία της εταιρίας για την προεκτύπωση των επικεφαλίδων, συμπεριλαμβάνοντας και τη διεύθυνση του επιλεγμένου υποκαταστήματος.