(ΑΠΟΦΑΣΗ 11502 /2005) 
ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΗΜΕΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/4/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 11502 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ II
 ΘΕΜΑ: Καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών ημεδαπού προσωπικού ξένων Πρεσβειών.
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 7 του Ν. 1943/91 και του άρθρου 29 Α του ιδίου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154/Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (38/Α΄) και του άρθρου 5 του Π.Δ. 368/89 (163/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4-6-68).
3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
4. Την από 24.5.2004 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης 16/28-5-2004).
5. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά η συνεδρίασή του στις 28-2-2005.
6. Το Π.Δ. 91/94 (ΦΕΚ 68/Α/6-5-94) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
7. Το Π.Δ. αριθ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21-3-2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών»
8. Την αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10-3-2004).
Αποφασίζουμε
1. Καθορίζουμε τα κατώτατα όρια αποδοχών του ημεδαπού προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Πρεσβείες των ξένων κρατών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ως ακολούθως:
α) Λογιστές, βοηθοί λογιστών, ταμίες, γραφείς, δακτυλογράφοι, τηλεφωνητές, αποθηκάριοι, βοηθοί αποθηκαρίων, αρχειοθέτες, βιβλιοθηκάριοι και βοηθοί αυτών, χειριστές τηλετυπικών μηχανημάτων, προϊστάμενοι ταχυδρομείου, υπάλληλοι ταχυδρομείου, επόπτες και προϊστάμενοι γραφείου κινήσεως, υπάλληλοι διανομής εγγράφων, υπάλληλοι διεκπεραίωσης διαβατηρίών, υπάλληλοι προμηθειών, υπάλληλοι ασφαλείας υπάλληλοι ειδικών προξενικών υπηρεσιών, υλικονόμοι, βοηθοί επόπτες, υπάλληλοι τμήματος κρατικών επιδομάτων, πράκτορες αγορών, γραμματείς, υπάλληλοι υποδοχής, υπάλληλοι αποστολών υλικού, υπάλληλοι αποστολών εφοδιασμού, υπάλληλοι αποβάθρας, υπάλληλοι εμπορικού τμήματος, υπάλληλοι διεκπεραιώσεως εκτελωνισμών, σχεδιαστές, υπάλληλοι και βοηθοί τμήματος πληροφοριών, υπάλληλοι και βοηθοί πρωτοκόλλου, προϊστάμενοι εφοδιασμού, προϊστάμενοι τηλεφωνικής υπηρεσίας, ελεγκτές λογαριασμών, υπάλληλοι ελέγχου εργασίας, υπάλληλοι προγραμματιστές, προξενικοί βοηθοί, υπάλληλοι και βοηθοί μορφωτικών υποθέσεων, υπάλληλοι διαχειρίσεως, υπάλληλοι και βοηθοί τμήματος πολιτογραφήσεως, υπάλληλοι βοηθοί ειδικών προξενικών υπηρεσιών, μεταφραστές, ταξινομητές, επιθεωρητές φορτίων αλλοδαπών μεταφορών, ερευνητές ασφαλείας, υπάλληλοι και βοηθοί ταξιδιωτικού τμήματος, υπάλληλοι και βοηθοί προξενικών θεωρήσεων, ειδικοί διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι και βοηθοί οικονομικού τμήματος, υπάλληλοι και βοηθοί προγράμματος στρατιωτικών επενδύσεων και εφοδιασμού στρατιωτικού υλικού, αναλωτές προϋπολογισμού, επόπτες και βοηθοί επιχειρήσεων τερματικού σταθμού, υπάλληλοι ιδιομόρφων προξενικών υποθέσεων και όλοι οι λοιποί που δεν αναφέρονται στην παρούσα πλην όμως εκτελούν εργασία γραφείου:
Βασικός μηνιαίος μισθός: από 1/1/2005 = 585,36 ΕΥΡΩ και από 1/7/2005 = 602,92 ΕΥΡΩ
β) Οδηγοί αυτοκινήτων: Βασικός μηνιαίος μισθός: από 1/1/2005 = 618,61 ΕΥΡΩ και από 1/7/2005 = 643,35 ΕΥΡΩ
γ) Καθαριστές – καθαρίστριες: Βασικό ημερομίσθιο: από 1/1/2005 = 24,56 ΕΥΡΩ και από 1/7/2005 = 25,41 ΕΥΡΩ
δ) Λοιπό Εργατοτεχνικό, Βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό:
Βασικό ημερομίσθιο: από 1/1/2005 = 25,56 ΕΥΡΩ και από 1/7/2005 = 26,41 ΕΥΡΩ
ε) ε1. Ηλεκτροτεχνίτες και βοηθοί αυτών
ε2. Ξυλουργοί, τεχνίτες συντήρησης, τεχνίτες κτιριακών εγκαταστάσεων, υδραυλικοί, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές
ε3. Κηπουροί, επόπτες κηπουροί και βοηθοί αυτών
ε4. Γεωπόνοι και βοηθοί αυτών
ε5. Φύλακες – νυκτοφύλακες
Αμείβονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.) του επαγγέλματος ή του κλάδου που ισχύουν κάθε φορά για τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα.
στ) Μηχανικοί αυτοκινήτων και βοηθοί αυτών, τεχνίτες αυτοκινήτων και βοηθοί αυτών, συντηρητές οχημάτων, οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές και σιδηρουργοί:
Αμείβονται σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που ισχύουν για τους εργαζόμενους στη σιδηροβιομηχανία.
ζ) Χειριστές φορτωτικού μηχανήματος:
Αμείβονται σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που ισχύουν για την αντίστοιχη ειδικότητα στην βιομηχανία.
η) Προσωπικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (πληροφορική):
Αμείβονται σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που ισχύουν για το προσωπικό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
2. Επιδόματα: Χορηγούνται τα εξής επιδόματα επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων στις τέσσερις πρώτες από τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων (α έως δ).
α) Τριετίες: Στην α) κατηγορία (διοικητικό κ.λ.π. προσωπικό) χορηγούνται έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 10% για κάθε μία από τις τρεις (3) πρώτες τριετίες και σε ποσοστό 5% για την κάθε μία από τις επόμενες οκτώ (8) τριετίες. Στην β) κατηγορία (οδηγοί) χορηγούνται έντεκα (11) τριετίες εκ ποσοστού 5% εκάστη και στις γ) και δ) κατηγορίες χορηγούνται έξι (6) τριετίες εκ ποσοστού 5% εκάστη τριετία.
β) Επίδομα οικογενειακών βαρών: υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους ως εξής:
10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως ( άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1849/89 ),
5% για κάθε παιδί και έως τρία παιδιά ως επίδομα τέκνων.
Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 18 έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24 έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
γ) Ξένης γλώσσας: Σε ποσοστό 10% σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες εργαζομένων που καταλαμβάνει η παρούσα ρύθμιση, εφόσον γνωρίζουν και ομιλούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
δ) Σπουδών: Στους κατόχους πτυχίων Ανωτέρας και Ανωτάτης Εκπαίδευσης χορηγείται για κάθε έτος και μέχρι πέντε (5) συνολικά έτη σπουδών ποσοστό 5%για κάθε έτος, σε όλους τους μισθωτούς της α΄ κατηγορίας.
ε) Ανθυγιεινής εργασίας: σε ποσοστό 15% στους καθαριστές-τριες (γ΄ κατηγορία)
στ) Επίδομα Οθόνης (Η/Υ): σε ποσοστό 15% στους μισθωτούς της α΄ κατηγορίας εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται αποκλειστικά σε οθόνη οπτικής απεικόνισης (Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές) με την εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων.
3. Λοιποί όροι εργασίας:
α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε στην ειδικότητα που κατέχει ο εργαζόμενος καθώς και κάθε συναφής και ομότιμη προς αυτή σ΄ οποιονδήποτε εργοδότη, αρκεί τούτο να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από τα βιβλιάρια ενσήμων του Ι.Κ.Α. κ.λ.π. εφόσον τούτο είναι ευκρινές. Επίσης υπηρεσία και προϋπηρεσία για μεν το προσωπικό της α) κατηγορίας αναγνωρίζεται και η άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος, για δε τους οδηγούς της β) κατηγορίας αναγνωρίζεται η άσκηση οποιωνδήποτε καθηκόντων στον ίδιο εργοδότη που υπηρετεί ο μισθωτός.
β) Χρονικά όρια: Για το προσωπικό της παρούσας ισχύει σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με 40ωρη εργασία.
Για απασχόληση μεγαλύτερη του παραπάνω ωραρίου καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές όπως η ελληνική νομοθεσία ορίζει. Το αυτό ισχύει και για απασχόληση κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες εορτές του έτους, καθώς επίσης και για απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες.
γ) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες και να περιλαμβάνουν μία τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες.
4. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.
5. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προσδιορίζονται με την απόφαση αυτή, δεν μειώνονται.
Οι ανωτέρω όροι αμοιβής και εργασίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι αυτών που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
6. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας καταργείται.
7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2005.
8. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
9. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.