(Π.Κ. 59 / 10-12-2009)
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝΕθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών των πρωτοβαθμίων σωματείων της Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος όλης της χώρας. (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 59/10-12-2009)
Στην Αθήνα σήμερα την 21/10/2009, στα γραφεία του ΟΜΕΔ, Πλ. Βικτωρίας 7, ενώπιον του Μεσολαβητή κ. Ιωάννη Ληξουριώτη, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, Τάκης Παννίρης και οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος, Ελευθέριος Παπαδόπουλος Πρόεδρος, Ιωάννης Βασιλόπουλος Γεν. Γραμματέας, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1 Πεδίο Ισχύος
Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί εσωτερικής – εξωτερικής καύσης και οι συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμαστές, αρχιθερμαστές, οι κατέχοντες τα υπό του Ν. 6422/ 1934 και του Β.Δ. της 16.3.1950, όπως ισχύουν σήμερα, διπλώματα ή άδειες, καθώς και οι ψυκτικοί, πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών όλων των ειδικοτήτων του Π.Δ. 87/1996, που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας. Στις διατάξεις αυτής της ρύθμισης υπάγονται επίσης και οι εργοδηγοί μηχανολόγοι, κάτοχοι πτυχίου μέσων τεχνικών σχολών ή τεχνικών λυκείων Ν. 576/1977, όπως ισχύει σήμερα, ειδικότητας μηχανολόγου και κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος εργοδηγού μηχανολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 12/9.6.1964 (ΦΕΚ 8/Α’/18.1.1964).
Άρθρο 2 Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στο άρθρο 1 της παρούσας, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2008 σύμφωνα με την από 07/10/2008 (Πρ. Κατάθ. Υπ. Απασχ. 143/29-10-08) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αρχιθερμαστών, θερμαστών και ψυκτικών πτυχιούχων τεχνικών σχολών που εργάζονται   στις   πάσης   φύσεως   κλινικές   όλης   της   χώρας,   αυξάνονται   από 05.02.2009 κατά ποσοστό 3% και στη συνέχεια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.09.2009 αυξάνονται από 01.10.2009 κατά ποσοστό 3,25%.
Με βάση τις παραπάνω αυξήσεις οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα διαμορφώνονται ως εξής:
Αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί Α’, αδειούχοι τεχνικοί ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών του Π.Δ.87/1996, εργοδηγοί ψυκτικοί Γ’ και Θ’ ειδικότητας και μηχανολόγοι που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοδηγού Α’ βαθμίδας του Π.Δ.87/1996: 785,25 ευρώ από 05.02.2009 και 810,77 ευρώ από 01.10.2009.
Αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί Β’ τάξης και ψυκτικοί με άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας του Π.Δ.87/1996: 748,50 ευρώ από 05.02.2009 και 772,83 ευρώ από 01.10.2009.
Αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί Γ’ τάξης, αρχιθερμαστές και ψυκτικοί που κατέχουν άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 87/ 1996: 708,64 ευρώ από 05.02.2009 και 731,67 ευρώ από 01.10.2009.
Μηχανοδηγοί: 701,80 ευρώ από 05.02.2009 και 724,61 ευρώ από 01.10.2009.
Θερμαστές: 676,27 ευρώ από 05.02.2009 και 698,25 ευρώ από 01.10.2009.
Άρθρο 3 Επιδόματα
Στους μισθωτούς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από τη Δ.Α. 28/2002 και την από 28.3.2003 Σ.Σ.Ε., κατά κατηγορία υπολογιζόμενα επί των κάθε φορά ισχυόντων βασικών μισθών της κατηγορίας τους, πλην του επιδόματος οικογενειακών βαρών (συζύγου, τέκνων) και του τεχνικού επιδόματος, τα οποία υπολογίζονται όπως ορίζεται παρακάτω αντίστοιχα:
Αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί Α’, Β’ και Γ κατηγορίας, εργοδηγοί ψυκτικοί Γ και Θ’ ειδικότητας, ψυκτικοί με άδεια του Υπουργείου Βιομηχανίας, τεχνίτες ψυκτικών εγκαταστάσεων, τεχνικοί ψυκτικοί 1ης, 2ης και 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 87/1996, θερμαστές, αρχιθερμαστές, μηχανολόγοι και μηχανοδηγοί που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοδηγού Α’ βαθμίδας του Υπουργείου Βιομηχανίας:
1. Πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 10% για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και την τέταρτη τριετία και 5% για τις υπόλοιπες έξι (6) τριετίες, του χρόνου υπολογιζόμενου από της το πρώτον άσκησης ομότιμων ή συναφών καθηκόντων που παρασχέθηκαν σε κλινικές ή σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγούμενων εργοδοτών, οι οποίοι υποχρεούνται στη χορήγηση αυτών εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση μη υποβολής των πιστοποιητικών εντός της άνω τασσόμενης τρίμηνης προθεσμίας από την πρόσληψη των ενδιαφερόμενων, η αναπροσαρμογή των μισθών θα γίνεται από την ημέρα υποβολής αυτών στον νέο εργοδότη.
Σε κάθε ομάδα εργασίας (βάρδια) ορίζεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη υπεύθυνος πρακτικός μηχανικός, στον οποίο καταβάλλεται επίδομα βάρδιας σε ποσοστό 10% επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού του μισθού. To επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους θερμαστές και αρχιθερμαστές που ορίζονται υπεύθυνοι βάρδιας, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τον Ν.6442/1934 και το σχετικό Διάταγμα της 17.12.1953 (άρθρο 17, παρ. 13).
Οι από την επιχείρηση χαρακτηριζόμενοι ως υπεύθυνοι προϊστάμενοι πρακτικοί μηχανικοί δικαιούνται πρόσθετου επιδόματος σε ποσοστό 10%. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούνται του εν λόγω επιδόματος και οι μηχανικοί μόνο των ατμομηχανών και μηχανών εσωτερικής καύσης.
Σε περίπτωση σύμπτωσης στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του υπεύθυνου βάρδιας και του υπεύθυνου προϊσταμένου, τα δύο παραπάνω επιδόματα καταβάλλονται σωρευτικά.
Στους εργαζόμενους σε υπόγειους χώρους που στερούνται φυσικού φωτισμού, ανεξαρτήτως χρόνου εργασίας στους χώρους αυτούς ή εντός πλωτών κλινικών, χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10%.
Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή όλων των ειδικοτήτων χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 20% και υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως ισχύουν κάθε φορά, προσαυξημένων με τα επιδόματα οικογενειακών βαρών και πολυετούς υπηρεσίας. To παραπάνω επίδομα συμψηφίζεται με τις τυχόν ανώτερες της παρούσας καταβαλλόμενες αποδοχές.
Σε όλους τους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται τεχνικό επίδομα 16% και υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς όπως διαμορφώνονται κάθε φορά με βάση τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους και οικογενειακών βαρών (γάμου και τέκνων).
Στους αρχιθερμαστές οι οποίοι, κατά το άρθρο 5 του Β.Δ. της 11-3/4.4.1955 «πε-ρί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων», ορίζονται από τον εργοδότη ως υπεύθυνοι για το σύνολο των φυλακών (βάρδιες), χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 10%.
Σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς τους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% για την ή τον σύζυγο και 5% για κάθε ανήλικο παιδί. Ειδικότερα, το επίδομα γάμου χορηγείται και στους χήρους -χήρες, διαζευγμένους – διαζευγμένες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον έχουν την επιμέλεια των παιδιών. To επίδομα παιδιών χορηγείται μέχρι συμπλήρωσης υπό των μεν αρρένων του 18ου έτους της ηλικίας τους, των δε θήλεων ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον όμως αμφότερα είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Στην περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα έτη όσα τα απαιτούμενα κατά σχολή για την απόκτηση πτυχίου. Για τα ανάπηρα, σωματικά ή πνευματικά, τέκνα η επιδότηση παρατείνεται επ’ αόριστον.
Σε όλους τους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς χορηγείται νοσοκομειακό επίδομα σε ποσοστό 20% και υπό τις προϋποθέσεις του Ν.201/1975, που υπολογίζεται επί των κάθε φορά διαμορφούμενων βασικών τους μισθών.
Εφόσον στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς δεν παρέχεται από την κλινική στην οποία εργάζονται αυτούσια τροφή (ένα γεύμα την ημέρα), χορηγείται σε αυτούς επίδομα τροφής, αποτιμώμενο από 1.10.2009 σε 2 ευρώ για κάθε εργάσιμη ημέρα.
Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς που είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων από το Κράτος τεχνικών σχολών μέσης τεχνικής εκπαίδευσης ή Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), αντίστοιχο της ειδικότητάς τους, πιστοποίησης του πτυχίου τους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους του Υπουργείου Βιομηχανίας, χορηγείται επίδομα πτυχίου σε ποσοστό 10% επί του κάθε φορά βασικού τους μισθού.
Άρθρο 4 Διάφορες παροχές και λοιπές διατάξεις
1. Άδεια γάμου
Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών, με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν. 539/1945. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο.
2.            Ένδυση
Οι κλινικές υποχρεούνται να χορηγούν μία φόρμα εργασίας κάθε εξάμηνο και ένα ζευγάρι υποδήματα μία φορά τον χρόνο, για κάθε μισθωτό. Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη.
Ειδικά σε όσους ψυκτικούς για την άσκηση των καθηκόντων τους εισέρχονται σε ψυγεία, χορηγείται επιπρόσθετα κάθε τρία (3) χρόνια ένα ειδικό ημίπαλτο ή μπουφάν κατάλληλο για την προστασία τους από ψύξη και υγρασία.
3.         Χρόνος εργασίας
Οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας των υπαγόμενων στην απόφαση αυτή ορίζονται σε σαράντα (40) και οι ημέρες σε πέντε (5).
4.         Γάλα
Χορηγείται στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή μία φιάλη γάλακτος 640 γρ. για κάθε ημέρα εργασίας.
5.         Αργία 14ης Σεπτεμβρίου
Η 14η Σεπτεμβρίου, εορτή Ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, ορίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας για τους εργαζόμενους που αφορά η παρούσα, δηλαδή σε περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να απασχολήσει τον εργαζόμενο, υποχρεούται να καταβάλει προσαύξηση 75% επί του 1/25ου του μισθού του.
Στις επιχειρήσεις που εργάζονται σε τρεις (3) εναλλασσόμενες ομάδες εργασίας (βάρδιες), εφόσον δεν υφίσταται κατά τη νυχτερινή ομάδα εργασίας βοηθός του απασχολούμενου πρακτικού μηχανικού ή ψυκτικού, θερμαστή, η επιχείρηση υποχρεούται στην εγκατάσταση εύχρηστου σήματος κινδύνου που να ειδοποιεί είτε άλλους εργαζόμενους σε άλλους χώρους της επιχείρησης είτε τον φύλακα ή θυρωρό ή άλλο οποιοδήποτε πρόσωπο ευρισκόμενο εντός του χώρου εργασίας, για την πρόληψη του κινδύνου αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος του πρακτικού μηχανικού ή ψυκτικού.
Ετήσια άδεια με αποδοχές
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. 
Από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
Κατά τα λοιπά η άδεια με αποδοχές χορηγείται σύμφωνα με τον Α.Ν. 539/1945 όπως ισχύει μετά το άρθρο 1 Ν. 3302/2004.
8.         Άδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
9.            Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά από τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 1483/1984.
10.            Αυξάνεται σε τριάντα (30) ημέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή
χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
11.      Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών
To δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως ισχύει σήμερα μετά από την από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών, με αφετηρία την ημερομηνία υιοθεσίας.
12.       Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών των τριτέκνων και πολυτέκνων
Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
13.       Άδεια φροντίδας παιδιού
α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τον τοκετό είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
γ)   Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
δ) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
14.            Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
15.       Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
16.      Άδεια λόγω θανάτου συγγενή
Στους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
17.      Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του
παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
18.            Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την
περίοδο της απεξάρτησης
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
19.            Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων
γονέων
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
Άρθρο 5 Θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς εκτός και αν ισχύουν για αυτούς ευνοϊκότεροι αντίστοιχοι όροι.
Άρθρο 6 Ευνοϊκότερες προγενέστερες ρυθμίσεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος
Η   παρούσα   ισχύει  από   1.1.2009,  εκτός  και  αν  επί   μέρους διατάξεις ορίζουν διαφορετικά και λήγει την 31.12.2009.