(Π.Κ. 31 / 13-10-2010)
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Πρακτικοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί, θερμαστές κλπ. καθώς και ψυκτικοί μέσων σχολών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας (ΣΣΕ από 24/9/2010 Π.Κ. 31/13-10-2010) Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 24, 2010, 12:00 ΠΜ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κλπ. καθώς και των ψυκτικών μέσων σχολών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Στην Αθήνα σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2010 οι παρακάτω αναφερόμενοι:
1.Μιχάλης Σωτηρίου, Πρόεδρος και Βασιλόπουλος Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος, και
2. Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος, Αριστοτέλης Θωμόπουλος, Αντιπρόεδρος και Σπυρίδων Γαλιατσάτος, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων,
όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, με την παρουσία του Μεσολαβητή κ. Χρήστου Α. Ιωάννου, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί εσωτερικής – εξωτερικής καύσεως και οι συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμαστές, αρχιθερμαστές οι κατέχοντες τα υπό του Ν. 6422/1934 και του ΒΔ της 16.3.1950 όπως ισχύουν σήμερα, διπλώματα ή άδειες καθώς και οι ψυκτικοί, πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών όλων των ειδικοτήτων του ΠΔ 87/1996, που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υπάγονται επίσης οι εργοδηγοί μηχανολόγοι κάτοχοι πτυχίου μέσων τεχνικών σχoλών ή τεχνικών λυκείων Ν. 576/1977 όπως ισχύει σήμερα, ειδικότητας μηχανολόγου και είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος εργοδηγού μηχανολόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΔ 12/9.6.1964 (ΦΕΚ 8, τ.Α. της 18.1.1964). Οι τεχνίτες ψυκτικοί που στερούνται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυκτικού δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας (ΣΣΕ 6.6.2008 – ΠΚ Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 42/24.6.2008).
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
2.1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση όπως ίσχυαν την 31.12.2009 βάσει της από 6.6.2008 ΣΣΕ (ΠΚ Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 42/24.6.2008) εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31.12.2010, σύμφωνα με τη στήλη (α) του πίνακα που ακολουθεί.
2.2. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2010, αυξάνονται από 1-1-2011 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται σύμφωνα με την στήλη (β) του πίνακα που ακολουθεί.
2.3. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2011, αυξάνονται περαιτέρω από 1-1-2012, κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται σύμφωνα με την στήλη (γ) του πίνακα που ακολουθεί. (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους μισθωτούς που υπάγονται στη παρούσα ρύθμιση χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα και προσαυξήσεις, που προβλέπονται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις του επαγγέλματος κατά κατηγορία υπολογιζόμενα επί των κάθε φορά ισχυόντων βασικών μισθών της κατηγορίας τους, πλην των επιδομάτων γάμου και τέκνων που υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών προσαυξημένων με το δικαιούμενο τυχόν επίδομα τριετιών και του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας το οποίο εξακολουθεί να υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως ισχύουν κάθε φορά, προσαυξημένων με τα επιδόματα γάμου και τέκνων και πολυετούς υπηρεσίας.
3.1. Πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 10% για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη τριετία και 5% για τις υπόλοιπες 7 τριετίες, του χρόνου υπολογιζόμενου από της το πρώτον ασκήσεως επαγγέλματος ομότιμων ή συναφών καθηκόντων.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγουμένων εργοδοτών οι οποίοι υποχρεούνται στην χορήγηση τούτων εντός 3 μηνών από της υποβολής σχετικής αιτήσεως. Στην περίπτωση μη υποβολής των πιστοποιητικών εντός της άνω τασσόμενης τριμήνου προθεσμίας από της προσλήψεως των ενδιαφερομένων η αναπροσαρμογή των μισθών θα γίνεται μόνο από την ημέρα υποβολής αυτών στον εργοδότη.
3.2. Επίδομα υπευθυνότητας: Σε κάθε ομάδα εργασίας (βάρδια) ορίζεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη υπεύθυνος πρακτικός μηχανικός στον οποίο καταβάλλεται επίδομα υπευθυνότητας κατά ποσοστό 10% επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους μισθού. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους θερμαστές που ορίζονται υπεύθυνοι βάρδιας όπου τούτο απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 6442/34 και του σχετικού διατάγματος της 17.12.53 (άρθρο 17 παραγρ. 13). (Δ.Α. 39/91).
3.3. Επίδομα ειδικών συνθηκών: Στους εργαζόμενους σε υπόγειους χώρους που στερούνται φυσικού φωτισμού χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10% (ΣΣΕ 27.7.2004).
3.4. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση εξακολουθεί να χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 20% και εξακολουθεί να υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως ισχύουν κάθε φορά, προσηυξημένων με τα επιδόματα οικογενειακών βαρών (γάμου και τέκνων) και πολυετούς υπηρεσίας. Το παραπάνω επίδομα συμψηφίζεται με τις τυχόν ανώτερες της παρούσας καταβαλλόμενες αποδοχές.
3.5. Τεχνικό επίδομα: Σε όλους τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται τεχνικό επίδομα 15% και υπολογίζεται στους νέους βασικούς μισθούς, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά (ΔΑ 43/96).
3.6. Επίδομα γάμου: Χορηγείται επίδομα γάμου, εκ ποσοστού 10% για την ή τον σύζυγο. Ειδικότερα το επίδομα γάμου χορηγείται στους χήρους-χήρες, διαζευγμένους – διαζευγμένες καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
3.7. Επίδομα τέκνων: Στους υπαγόμενους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως υπό των μεν αρρένων του 18ου έτους της ηλικίας τους των δε θηλέων ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον όμως αμφότερα είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Στην περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα έτη όσα τα απαιτούμενα κατά σχολή για την απόκτηση πτυχίου. Για τα ανάπηρα, σωματικά ή πνευματικά, τέκνα η επιδότηση παρατείνεται επ’ αόριστον.
Τα επιδόματα γάμου και τέκνων υπολογίζονται επί των βασικών μηνιαίων μισθών προσαυξημένων με το επίδομα πολυετίας.
Άρθρο 4
Διάφορες παροχές και λοιπές διατάξεις
4.1. Άδεια Γάμου: Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές εάν εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργασίμων ημερών εάν εργάζονται εξαήμερο, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές. (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000).
4.2. Ένδυση: Όσοι ψυκτικοί για την άσκηση των καθηκόντων τους εισέρχονται σε ψυγεία, χορηγείται επιπρόσθετα κάθε τρία χρόνια ένα ειδικό ημίπαλτο ή μπουφάν κατάλληλο για την προστασία τους από ψύξη και υγρασία.
4.3. Γάλα: Χορηγείται στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή μία φιάλη γάλακτος 640 γραμμ. για κάθε ημέρα εργασίας. (28/88 ΔΔΔΔ Αθηνών).
4.4. Aργία 14/9: Καθιερώνεται η ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (14) Σεπτεμβρίου εορτή Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού ως ημέρα προαιρετικής αργίας για τους εργαζομένους, που αφορά η παρούσα δηλ. σε περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να απασχολήσει τον εργαζόμενο, υποχρεούται να τον πληρώσει την ημέρα αυτή με προσαύξηση 75%. (ΔΔΔΔ 12/89).
4.5. Στις επιχειρήσεις που εργάζονται σε τρεις (3) εναλλασσόμενες ομάδες εργασίας (βάρδιες) εφόσον δεν υφίσταται κατά την νυκτερινή ομάδα εργασίας βοηθός του απασχολούμενου πρακτικού μηχανικού ή ψυκτικού, θερμαστού, η επιχείρηση υποχρεούται στην εγκατάσταση εύχρηστου σήματος κινδύνου που να ειδοποιεί είτε άλλους εργαζόμενους σε άλλους χώρους της επιχειρήσεως είτε τον φύλακα ή θυρωρό ή άλλο οποιοδήποτε πρόσωπo ευρισκόμενο εντός του χώρου εργασίας για την πρόληψη του κινδύνου αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος του πρακτικού μηχανικού ή ψυκτικού.(ΔΑ 39/91).
4.6. Ετήσια άδεια με αποδοχές. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000). Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία 25 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 31 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 26 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. (ΕΓΣΣΕ 2.4.2008).
4.7. Τα μέρη συμφωνούν για την λειτουργία σεμιναρίων επιμορφώσεως κάνοντας χρήση των παρεχομένων από την ΕΟΚ ή τον ΟΑΕΔ ή άλλον οιονδήποτε σχετικό φορέα του Δημοσίου χρηματοδοτήσεων σε τρόπο που κάθε χρόνο να μετεκπαιδεύεται το 5% των εργαζομένων στον κλάδο κάθε επιχειρήσεως, εφόσον εγκριθούν τα σχετικά προγράμματα από τους αρμόδιους φορείς. (ΔΑ 39/91).
4.8. Η συνολική διάρκεια της αδείας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις. (ΕΓΣΣΕ 9.6.1993 & 23.5.2000).
4.9. Αυξάνεται σε 30 ημέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του N.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά (ΔΑ 43/96).
4.10. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών. Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών. (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000)
4.11. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω. (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000).
4.12. Άδεια φροντίδας παιδιού (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 2002-2003)
α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επί πλέον μήνες.
β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
4.13. Μονογονεϊκές οικογένειες (άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002-2003)
Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
4.14. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης: Εργαζόμενοι με εξηρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επί πλέον άδεια, με αποδοχές. (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003).
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. (άρθρο 12 ΕΓΣΣΕ 2004-2005).
4.15. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003). Στους εργαζόμενους με εξηρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
4.16. Προστασία της απασχόλησης των «εξηρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003). Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξηρτημένου» ατόμου εξ αιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό, και για μία φορά.
4.17. Άδεια λόγω AIDS (άρθρο 11 EΓΣΣΕ 2004-2005): Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.
Άρθρο 5
Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας
5.1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαϊου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
5.2. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο. Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
Άρθρο 6
Κωδικοποίηση Ρυθμίσεων
Στην παρούσα ρύθμιση έχουν περιληφθεί και κωδικοποιηθεί διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ και Δ.Α. Διατάξεις που τυχόν έχουν εκ παραδρομής παραληφθεί και δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. (ΣΣΕ 6.6.2008).
Άρθρο 7
Ευνοϊκότερες Ρυθμίσεις
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Έναρξη ισχύος της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας ορίζεται η 1.1.2010 με τις επιμέρους διακρίσεις.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Το παρόν προσαρτάται στην σ.σ.ε. των ετών 2010-2011-2012 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λ.π. καθώς και των ψυκτικών μέσων σχολών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
Α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
Β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές από-δοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στη παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποίηθηκε με την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1928) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 19796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.