Η αμοιβή των πρακτικά ασκούμενων μαθητών του ΟΑΕΔ.Σύμφωνα με την 1186/A5/24.01.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, η αμοιβή των πρακτικά ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ανακαθορίστηκαν στο 70% επί του γενικού κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, της ΕΓΣΣΕ, για όλα τα εξάμηνα άσκησης, ανεξάρτητα από την ηλικία των μαθητών.

Με το Ν.4046/2012 την 6/28-2-2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου , και την ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το κατώτατο μικτό ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη μειώθηκε από 14/2/2012 κατά 22% και διαμορφώθηκε στα 26,18 €.
Με βάση τα παραπάνω, το μικτό ημερομίσθιο των πρακτικά ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ, διαμορφώνεται πλέον από 14/2/2012 στα 18,33 € (26,18 Χ 70%). Η μείωση αυτή ακολουθεί και τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

– Ποσοστό εισφορών ασκούμενου μαθητή : 4,28% και ύψος εισφορών 0,39 € (18,33:2Χ4,28%)
– Ποσοστό εισφορών εργοδότη: 40,78% και ύψος εισφορών 3,74 € (18,33:2Χ40,78%)
Το ποσό της επιδότησης του ΟΑΕΔ δεν μειώθηκε και παραμένει στα 12 € την ημέρα.Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.