Στο Μενού Βοηθητικές Εργασίες (5.Μ) στις  2 επιλογές οι 5.Μ.Λ και 5.Μ.Μ. Από αυτές θα μπορούν οι χρήστες προοδευτικά να αναζητούν τόσο τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από την Anaconda για λογαριασμό τους, όσο και τα έγκυρα (ή πιο πρόσφατα) Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης που έχουν καταχωρηθεί ως “δυνάμει” ενεργά.

Προσοχή τα συμβόλαια αυτά θεωρούνται ενεργά και δεσμεύουν αμοιβαία τους συμβαλλόμενους, για το αναφερόμενο σε αυτά ημερομηνιακό διάστημα και εφόσον έχουν εξοφληθεί ένα μήνα από την έναρξη ισχύος τους.

Σε άλλη περίπτωση, δηλαδή πέραν του ενός μηνός
αλλά εντός διαστήματος συμβολαίου, η Anaconda δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να παρέχει ούτε τεχνική υποστήριξη ούτε φορολογικά επικαιροποιημένες εκδόσεις. Κατά συνέπεια κάθε συνεργάτης μας θα έχει ανά πάσα
στιγμή άμεση και πλήρη εικόνα για τις τρέχουσες σχέσεις του με την Anaconda.

Προοδευτικά η υπηρεσία αυτή θα σας ενημερώνει επίσης για το γεγονός ότι έχει εκδοθεί είτε παραστατικό είτε νέο συμβόλαιο προς αποδοχή.