Πού δηλώνονται οι Λογαριασμοί Απόδοσης Φόρων έτσι ώστε να προτείνονται αυτόματα;

Οι λογαριασμοί Ελευθέρων Επαγγελματιών με και χωρίς παρακράτηση φόρου μπορούν να οριστούν μια φορά στο πρόγραμμα ώστε να προτείνονται πάντα στις εργασίες της Απόδοσης Φόρων αντί να ορίζονται από το χρήστη κάθε φορά. Συγκεκριμένα, οι λογαριασμοί δηλώνονται στην επιλογή Βοηθητικές-Γενικές Παράμετροι, στα πεδία Λογ/σμός με παρακράτηση φόρου και Λογ/σμός χωρίς παρακράτηση φόρου.