(Π.Κ. 96/31-7-2006)
ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΥΘΟΥΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ, ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΣΕ περί των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών, επιχειρήσεων Αναψυκτικών, Οινοποιίας, Ποτοποιίας, Οξοποιίας, Ζυθοποιίας όλης της χώρας. (Π.Κ. 96/31-7-2006)
Στην Αθήνα σήμερα 26 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και αφετέρου Π. Τσίχλης, Πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, Γενικός Γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στην παρούσα ΣΣΕ υπάγονται οι απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις Αναψυκτικών, Οινοποιίας, Ποτοποιίας, Οξοποιίας και Ζυθοποιίας ολόκληρης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις Αναψυκτικών, Οινοποιίας, Ποτοποιίας, Οξοποιίας και Ζυθοποιίας, ολόκληρης της χώρας και όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 σε ποσοστό 3%. Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους περιοδεύοντες πωλητές.
Άρθρο 3
Τριετίες
Στους υπαγόμενους σ’ αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας που διανύθηκε στον κλάδο και μέχρι (9) εννέα τριετίες.
Άρθρο 4
Επίδομα γάμου
Σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου χορηγείται επίδομα γάμου 10%. Επίσης το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
Άρθρο 5
Επίδομα προϊσταμένου
Στους αναφερόμενους στην παρούσα ΣΣΕ περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%. Επίσης στους περιοδεύοντες πωλητές που διαχειρίζονται χρήματα και εφ΄ όσον κάνουν εισπράξεις – πληρωμές, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών εκ 30 ευρώ το μήνα.
Άρθρο 6
Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναμόρφωσης της παρούσας Σ.Σ.Ε. με στόχο να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο. Από κοινού τα δύο μέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε. που θα περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες του κλάδου.
Άρθρο 7
Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 12-4-2006 ΕΓΣΣΕ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγομένους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς.
Άρθρο 8
Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες ΣΣΕ ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις καθώς και από την παρούσα υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων και μισθών αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγουμένων ΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ.
Άρθρο 10
Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.