(Π.Κ. 52 / 12-10-2009) 
ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΥΘΟΥΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΛΠ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε. 24/7/2009, Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, ποτοποιίας, οξοποιίας, ζυθοποιίας, εμφιαλωμένων ή τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της χώρας. (Π.Κ. 52/12-10-2009)
Στην Αθήνα σήμερα 24 Ιουλίου 2009 οι υπογράφοντες αφενός Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Δ/ντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου οι Π. Τσίχλης, Πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συνολολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις Αναψυκτικών, Οινοποιίας, Ποτοποιίας, Οξοποιίας, Ζυθοποιίας, Εμφιαλωμένων ή Τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της χώρας με τις παρακάτω ειδικότητες:
α) Ποτοποιοί, οινοποιοί, οξοποιοί, ζυθοποιοί, αναψυκτικοί και η αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων στα εμφιαλωμένα ή τυποποιημένα νερά και χυμούς.
β) Βοηθοί ποτοποιών, οινοποιών, οξοποιών, ζυθοποιών, αναψυκτικών και της αντίστοιχης κατηγορίας εργαζομένων στα εμφιαλωμένα ή τυποποιημένα νερά και χυμούς.
γ) Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής.
δ) Εργάτες ποτοποιείων, οινοποιείων, οξοποιιών, ζυθοποιείων, αναψυκτικών, εμφιαλωμένων ή τυποποιημένων νερών και χυμών.
ε) Περιοδεύοντες πωλητές.
στ) Υπάλληλοι γραφείων.
ζ) Αποθηκάριοι.
η) Οδηγοί – πωλητές.
θ) Καταμετρητές εμπορευμάτων (Checers)
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
α. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των μισθωτών των κατηγοριών από α’ έως θ’ που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2008 με βάση τη ΣΣΕ που υπεγράφη την 15-10-2008, αυξάνονται από 1-1-2009 κατά ποσοστό 2,5% και όπως αυτοί διαμοσφώθηκαν την 31-8-2009, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2009 κατά ποσοστό 3%.
β. Οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις με την ειδικότητα του καταμετρητή εμπορευμάτων (checer), δικαιούνται τις αποδοχές που λαμβάνουν οι μισθωτοί με την ειδικότητα του αποθηκάριου.
γ. Με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. α’ του άρθρου αυτού, αυξάνονται και σε ευρώ χορηγούμενα επιδόματα ή προσαυξήσεις, με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις των προηγούμενων ομοίων ρυθμίσεων (ΣΣΕ ή ΔΑ).
δ. Οι εργάτες της κατηγορίας δ’ του άρθρου 1 μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών εργασίας στην ίδια επιχείρηση λαμβάνουν το αντίστοιχο ημερομίσθιο που προβλέπεται κάθε φορά για την κατηγορία των βοηθών.
ε. Το βασικό ημερομίσθιο των βοηθών οδηγών πωλητών ορίζεται στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη αυτής της σύμβασης συν 1 ευρώ ημερησίως επιπλέον.
Στο καινούργιο βασικό ημερομίσθιο που διαμορφώνεται προσμετρούνται όλες οι προσαυξήσεις που δικαιούνται. (π.χ. επίδομα γάμου, τριετίες κλπ).
Άρθρο 3
α) Το επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΔΑ 1/2008 και που χορηγείται στους οδηγούς-πωλητές που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή όπως έχει διαμορφωθεί στα 118 ευρώ, αυξάνεται από 1-1-2009 στα 120,95 ευρώ και από 1-9-09 σε 124,58 ευρώ. Το επίδομα αυτό αντικαθιστά τα προβλεπόμενα στη συλλογική ρύθμιση (σ.σ.ε και δ.α.) «για τους οδηγούς πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων ολόκληρης της χώρας», επιδόματα:
1) διανομής μικροκιβωτίων, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ. και
2) αμοιβής πρόσθετης εργασίας Οδηγών – Πωλητών
β. Όλα τα λοιπά ποσοστιαία επιδόματα των παραπάνω εργαζομένων της ειδικότητας οδηγών-πωλητών, που προβλέπονται από την ομοιεπαγγελματική ρύθμιση (ΣΣΕ ή ΔΑ) των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων όλης της χώρας, υπολογίζονται στο βασικό μηνιαίο μισθό που ισχύει κάθε φορά, προσαυξημένο με το ποσό των 86,50 ευρώ που αποτελεί μέρος του πιο πάνω επιδόματος των 124,58 ευρώ.
Οι λοιποί όροι αμοιβής και εργασίας των Οδηγών – Πωλητών, καθορίζονται από τις διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας ομοιοεπαγγελματική συλλογικής ρύθμισης που αφορά τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας.
Άρθρο 4
Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην σύσταση τετραμελούς επιτροπής 2+2 εντός 3 μηνών για την μελέτη διερεύνησης της δυνατότητας ένταξης των ειδικοτήτων των χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων, λογιστών, βοηθοί λογιστών, ηλεκτρολόγων, πρακτικών μηχανικών, θερμαστών.
Άρθρο 5
Λοιπές διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικού κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου, αλλά και των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της ρύθμισης αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2009.