(Δ.Α. 1 / 2008) 
ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΥΘΟΥΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, ποτοποιίας, οξοποιίας, ζυθοποιίας, εμφιαλωμένων ή τυποποιημένων νερών και χυμών, όλης της χώρας, για το έτος 2007 – Δ.Α.: 1/2008
Στις 20.12.2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του ΟΜΕΔ, ο επιλεγείς με κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 4 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, διαιτητής Φώτης Σ. Κλαουδάτος, μετά από πρόσκληση των μερών, σύμφωνα με τον νόμο, εξέτασα την υπόθεση επίλυσης της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, β) Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, γ) Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων Οινοπνευματωδών Ποτών και δ) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών.
Η διαφορά αφορά τη σύναψη Σ.Σ.Ε. ή την έκδοση Δ.Α., που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, ποτοποιίας, οξοποιίας, ζυθοποιίας, εμφιαλωμένων ή τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της χώρας, για το έτος 2007.
Κατέληξα στην απόφαση
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι απασχολούμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, ποτοποιίας, οξοποιίας, ζυθοποιίας, εμφιαλωμένων ή τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της χώρας, με τις παρακάτω ειδικότητες:
α) Ποτοποιοί, οινοποιοί, οξοποιοί, ζυθοποιοί, αναψυκτικοί και η αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων στα εμφιαλωμένα ή τυποποιημένα νερά και χυμούς.
β) Βοηθοί ποτοποιών, οινοποιών, οξοποιών, ζυθοποιών, αναψυκτικών και της αντίστοιχης κατηγορίας εργαζομένων στα εμφιαλωμένα ή τυποποιημένα νερά και χυμούς.
γ) Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής.
δ) Εργάτες ποτοποιείων, οινοποιείων, οξοποιείων, ζυθοποιείων, αναψυκτικών, εμφιαλωμένων ή τυποποιημένων νερών και χυμών.
ε) Περιοδεύοντες πωλητές.
στ) Υπάλληλοι γραφείων.
ζ) Αποθηκάριοι.
η) Οδηγοί – πωλητές.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των περ. α’ έως και ε’ του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006 με την από 26.7.2006 Κλαδική Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 96/31.7.2006), αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν την 31.6.2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2007 σε ποσοστό 3%.
Οι λοιποί όροι αμοιβής και εργασίας των περ. α’ έως και ε’ καθορίζονται από την από 26.7.2006 πιο πάνω αναφερόμενη Κλαδική Σ.Σ.Ε. και τις προηγούμενες αυτής συλλογικές ρυθμίσεις.
Άρθρο 3
Βασικοί μισθοί και όροι εργασίας των οδηγών – πωλητών
Ο βασικός μισθός των οδηγών – πωλητών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, όπως έχει διαμορφωθεί την 31.12.2006 με βάση το άρθρο 2 της Δ.Α.14/2006 «για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας», αυξάνεται με την παρούσα από 1.1.2007 κατά 3% και διαμορφώνεται στο ύψος των 838,42 ευρώ, όπως δε θα έχει διαμορφωθεί στις 30.6.2007, αυξάνεται εκ νέου από 1.7.2007 κατά 3% και διαμορφώνεται στο ύψος των 863,57 ευρώ.
Στους οδηγούς – πωλητές χορηγείται για το έτος 2007 επίδομα ποσού 110,00 ευρώ από 1.1.2007. Το επίδομα αυτό αντικαθιστά τα προβλεπόμενα στη συλλογική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) «για τους οδηγούς πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων ολόκληρης της χώρας» επιδόματα:
α) διανομής μικροκιβωτίων, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ. και
β) αμοιβής πρόσθετης εργασίας οδηγών – πωλητών,
ανερχόμενα για το έτος 2007 σε 37,10 ευρώ και 68,90 ευρώ, αντίστοιχα.
Όλα τα λοιπά ποσοστιαία επιδόματα των παραπάνω εργαζομένων της ειδικότητας αυτής, που προβλέπονται από τη Δ.Α.14/2006 «για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας», υπολογίζονται στον βασικό μηνιαίο μισθό (1.1.2007 και 1.7.2007) προσαυξημένου με το ποσό των 70,00 ευρώ, που αποτελεί μέρος του πιο πάνω επιδόματος των 110,00 ευρώ. Τα επιδόματα που ορίζονται σε σταθερό ποσό ευρώ, αυξάνονται ομοίως κατά τις αντίστοιχες παραπάνω ημερομηνίες αύξησης των βασικών μισθών με τα ως άνω οριζόμενα ποσοστά αυξήσεων.
Οι λοιποί όροι αμοιβής και εργασίας των οδηγών – πωλητών καθορίζονται από τις διατάξεις της από 11.4.2007 Σ.Σ.Ε. για την ίδια ειδικότητα, που αφορά «τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας».
Άρθρο 4
Όροι αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων
γραφείων και αποθηκαρίων
Οι όροι αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων γραφείων και αποθηκαρίων, που απασχολούνται στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 23.6.2006 Σ.Σ.Ε. για τις ίδιες ειδικότητες, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας.
Άρθρο 5
Λοιπές διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της ρύθμισης αυτής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται σε επιμέρους διατάξεις.