Ο ανήλικος υποβάλλει δική του χωριστή φορολογική δήλωση: α) για τα εισοδήματα από την προσωπική του εργασία (δηλαδή για τα εισοδήματα από εξαρτημένη ή από ανεξάρτητη εργασία ή από μίσθωση έργου). β) Για τα εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από κληρονομιά ή από δωρεά (εκτός από τις δωρεές και τις γονικές παροχές που του έγιναν από τους γονείς του , το οποία φορολογούνται στο όνομα του γονέα που του το παραχώρησε γ) Για τα εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές παροχές (δωρεές) τρίτων, εκτός μόνο, από τα εισοδήματα εκείνα από περιουσιακό στοιχεία που προήλθαν από χαριστικές παροχές (δωρεές, γονικές παροχές του γονέα του (διότι τα εισοδήματα αυτών των περιπτώσεων δηλώσεων για τα Εισοδήματα αυτών των περιπτώσεων δηλώvovται στην ατομική δήλωση του γονέα που τα παραχώρησε). Αν όμως, ο ανήλικος είναι υποχρεωμένος έστω και από μία άλλη περίπτωση, να υποβάλλει δική του ατομική δήλωση, το εισόδημα που αποκτά ο ανήλικος αυτός από ακίνητο που περιήλθε σε αυτόν από γονική παροχή του γονέα του το δηλώνει ο ανήλικος στην γονική παροχή του γονέα του το δηλώνει ο ανήλικος στην δική του ατομική δήλωση. δ) Τα εισοδήματα από περιουσιακό στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο οπό γονικές δωρεές ή από γονικές παροχές, που έγιναν σε αυτό από γονέα του, ο οποίος είχε πεθάνει κατά το χρόνο που προκύπτει το εισόδημα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, ε) τα εισοδήματα από συντάξεις που απονεμήθηκαν στο τέκνο λόγω θανάτου της μητέρας του. στ) Για τα εισοδήματα που αποκτά το ανήλικο τέκνο από περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιήλθαν στο ανήλικο τέκvο μετά από εκποίηση, με βάση δικαστική απόφαση, άλλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκαν πριν από την εκποίηση στο ανήλικο τέκνο λόγω δωρεάς ή κληρονομιάς κλπ. του παππού, της γιαγιάς, του θείου κλπ. (όχι των γονέων διότι αυτό φορολογούνται στο όνομα του αντίστοιχου γονέα). Τα εισοδήματα αυτά ονομάζονται εισοδήματα από υποκατάστατα περιουσιακά στοιχεία. Πχ. Δωρεά ακινήτου από παππού ή γιαγιά στον εγγονό, πωλείται στη συνέχεια αντί 500.000 ευρώ και με τα χρήματα αυτά αγοράζεται άλλο ακίνητο αξίας 800.000 ευρώ, πάλι στο όνομα του εγγονού. Στην περίπτωση αυτή, το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό έσοδο ενοικίου δηλώνεται και φορολογείται κατά το110σοστό 62,50/0 (500.000/800.000 = 62,50/0) στο όνομα του εγγονού (παιδιού) και το άλλο37,50/0 (300.000/800.000 = 37,50/0) στο όνομα του γονέα του που έχει το μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος (άρθρο 5 παρ. 4m Ν. 2238/94).

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τόσο για τη δαπάνη(χρήματα) αγοράς ακινήτου που τυχόν αγοράστηκε από οποιονδήποτε στο όνομα του ανήλικου τέκνου, όσο και για τα εισοδήματα του ακινήτου αυτού, έχει ο γονέας με το μεγαλύτερο εισόδημα, ο οποίος και βαρύνεται με την αντίστοιχη τεκμαρτή δαπάνη (και όχι το ανήλικο τέκνο) (Εγκ. Υπ. Οικ. 1075643/πολ. 1198/2.7.96). Φυσικά, στην περίπτωση αυτή, τα τυχόν χρηματικά ποσά των δωρεών που καταβλήθηκαν στο ανήλικο τέκνο από τρίτα πρόσωπα, εφόσον αποδεικνύεται vομότυπα η καταβολή τους, λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση της διαφοράς εισοδήματος του γονέα που τυχόν ήθελε προκύψει, λόγω τεκμηρίου (πολ. 1198/2.7.96). Αν όμως δωριθεί το ακίνητο (και όχι τα χρήματα για την αγορά του ακινήτου) στο ανήλικο τέκνο εκτός από γονείς, τότε το έσοδο από τα ενοίκια αυτά φορολογείται στο όνομα του ανήλικου τέκνου. Αντίθετα, αν το ακίνητο δωριθεί από γονέα, τότε για το έσοδο από τα ενοίκια του ακινήτου αυτού φορολογείται ο γονέας που το παραχώρησε στο ανήλικο τέκνο του και για την τυχόν αξία του υποκατάστατου φορολογείται ο γονέας με το μεγαλύτερο συvολικό εισόδημα

Στη διάρκεια του γάμου, οι σύζυγοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Δηλαδή, αν τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου 2014 είναι παντρεμένοι, τότε οι σύζυγοι αυτοί έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους που απόκτησαν μέσα στο προηγούμενο έτος 2013, ανεξάρτητα αν ο γάμος έχει τελεστεί στην αρχή ή στο τέλος του έτους 2013. Στην περίπτωση αυτή, όταν η ατομική δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, την υπογράφουν και οι δύο σύζυγοι, αλλά υποχρεωμένος όμως να την υποβάλλει είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του και των ανήλικων παιδιών του. Αν είναι αγράμματος τότε υπογράφουν δύο μάρτυρες.

Αν ο ανήλικος την 1.1 του έτους φορολογίας έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος), τότε αυτός θα υποβάλλει δική του δήλωση για τα εισοδήματά του. Δηλαδή, θα φορολογηθεί για τα εισοδήματα εκείνα που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο έτος που ο προαναφερόμενος συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του. Ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές, υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα του κάθε συζύγου, χωρίς να υπάρχει η ευχέρεια συμψηφισμού του τυχόν αρνητικού αποτελέσματος (ζημίας) του εισοδήματος του ενός συζύγου με το εισόδημα του άλλου συζύγου. Υπεύθυνος για την καταβολή του φόρου είναι ο κάθε σύζυγος για τα δικά του εισοδήματα και για τα εισοδήματά του που τυχόν προστέθηκαν στον άλλο σύζυγο (άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 2238/94). Αν η φορολογική δήλωση υποβλήθηκε με λανθασμένα ποσά, τότε ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος συμπληρωματική (ανακλητική) δήλωση για τη διόρθωση των λανθασμένων αυτών ποσών. Σε περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης αυτής από τη Δ.ΟΥ., ο φορολογούμενος μπορεί: να κάνει προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο μέσα στην προθεσμία του άρθρου 66 του Ν. 2717/99 από την ημέρα που λαμβάνει γνώση της, απόρριψης αυτής. Επίσης, αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους, τότε η ανάκληση δε γίνεται αποδεκτή. Στην περίπτωση αυτή όμως, έχει δικαίωμα ο φορολογούμενος μέσα σε 20 μέρες, μετρούμενες από την ημέρα που θα του γνωστοποιηθεί από τη Δ.Ο.Υ. η απόρριψη της ανάκλησης να κάνει προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία και βγάζει απόφαση μέσο σε 3 μήνες από την κατάθεση της προσφυγής (άρθρο 61παρ). παρ. 4 Ν. 2238/94). Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει αθροιστικά στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή το οποίο αποκτάται από κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.