Σε ποιές περιπτώσεις δεν παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι αντίστοιχες εισροές (αγορές, δαπάνες κλπ.)Ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. δεν δικαιούται να εκπέσει το Φ.Π.Α. με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι παρακάτω δαπάνες – αγορές. α) Η αγορά, η εισαγωγή ή η ενδοκοινοτική απόκτηση καπvοβιομηχανικών προϊόντων που αναφέρονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 44 του Ν. 2859/00
Τέτοια προϊόντα είναι τα τσιγάρα, τα πούρα, τα πουράκια, ο καπνός μασήματος κλπ. που αγοράζονται ή εισάγονται από πρατηριούχους, λιανοπωλητές ή από αυτούς που θέλουν να τα κάνουν δώρα σε πελάτες τους κλπ. Για όλα αυτά δεν εκπίπτει ο Φ.Π.Α. των αγορών από το Φ.Π.Α. των εκροών (πωλήσεων), αλλά προστίθεται στην αντίστοιχη αξία αγορών και αυξάνει το κόστος τους.
β) Η αγορά, η εισαγωγή ή η ενδοκοινοτική απόκτηση οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά διατέθηκαν για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων. Π.χ. η αγορά ή η εισαγωγή και στη στη συνέχεια η διάθεση οιvοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών (μπύρα, κρασί, λικέρ, ουίσκυ, τζίν, βότκα κλπ ή οποιουδήποτε άλλου ποτού που περιέχει οινόπνευμα) για μια δεξίωση που κάνει επιχείρηση ή για δώρα που στέλνει στους πελάτες της (άρθρο 30, παρ. 4, περ. Ι, Και σ΄ αυτές τις περιπτώσεις ο Φ.Π.Α. των αγορών προστίθεται στο κόστος τους (δεν εκπίπτει).
γ) Οι δαπάνες για δεξιώσεις, ψυχαγωγία και φιλοξενία γενικά. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στις δαπάνες αυτές δεν εκπίπτει αλλά προστίθεται στο κόστος αγοράς τους.
• δ) Οι δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιxείρησης. Και ο Φ,Π.Α. που αναλογεί στις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση, αλλά προστίθεται και αυξάνει το κόστος των αvτίστoιxων δαπανών.
Εξαιρούνται οι δαπάνες που γίνονται σε εκτέλεση αναγκαστικής υποχρέωσης της επιχείρησης π.χ. η χορήγηση ειδικού κράνους στους τεχνίτες της ΔΕΗ ή η χορήγηση γάλατος στους εργαζόμενους σε τυπογραφεία κλπ. καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς του προσωπικού των επιχειρήσεων με Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 9 θέσε ων από την κατοικία στον τόπο της δουλειάς και την επιστροφή του. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή, η επιχείρηση εκπίπτει το Φ.Π.Α. των δαπανών αγοράς ή μεταφοράς.
Επίσης η επιχείρηση εκπίπτει το Φ.Π.Α. και όταν η μεταφορά του προσωπικού γίνεται με μισθωμένα Δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ΠΟΥΛΜΑΝ (Υπ. ΟΙΚ. Εγκ. Ε. 12748/87). Όταν όμως η μεταφορά του προσωπικού πραγματοποιείται με ΤΑΧΙ τότε για να εκπέσει το Φ.Π.Α. της δαπάνης αυτής θα πρέπει να μην υπάρχει άλλο μεταφορικό μέσο Δημοσίας χρήσης (Αστικό – ΚΤΕΛ κλπ.) (Υπ. ΟΙΚ. 3262/88).
ε) ΟΙ δαπάνες αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) μέχρι 9 θέσεων (μαζί με του οδηγού), μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς επίσης και οι δαπάνες για καύσιμα, επισκευή, συντήρηση, μίσθωση και κυκλοφορία των μέσων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα μικτής χρήσης (Υπ. ΟΙΚ. Εγκ. 118Β/10.9.92). Δη• Δηλαδή, και στα αυτοκίνητα παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που βαρύνει την αγορά τους, τη μίσθωση ή την επισκευή και συντήρησή τους κλπ. (Υπ. ΟΙΚ. 1082903/πολ. 1188/10.9.92) ( για τα φορτηγά εκπίπτει ο Φ.Π.Α. των διοδίων).
Έτσι, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση ο Φ.Π.Α. που έχει καταβληθεί κατά την εισαγωγή, την ενδοκοινοτική απόκτηση ή την αγορά καθώς και για δαπάνες λειτουργίας (καύσιμα, συντήρηση, επισκευή κλπ.) όλων των παραπάνω μεταφορικών μέσων, αλλά προστίθεται και προσαυξάνει το αντίστοιχο κόστος αγοράς ή δαπάνης(άρθρο 30, παράγρ. 4 περ. ε΄ Ν. 2859/00). Οι σχολές οδηγών έχουν δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. με το οποίο επιβαρύνθηκε η αγορά τους και του Φ.Π.Α. με το οποίο επιβαρύνθηκαν οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής και συντήρησης αυτών (Ε. 6028/88 και Ε. 1 Ο 115/88). ) Παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. για τις δαπάνες τροφοδοσίας των πληρωμάτων των πλοίων που εκτελούν δρομολόγια εσωτερικού. (Δ. Πρωτ. Ηρακλ. 501/99). β) Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που αναγράφεται στο πλαστό στοιχείο(τιμολόγιο κλπ.), διότι το συγκεκριμένο αυτό στοιχείο είναι μη νόμιμο (Εγκ. Υπ. Οικ. 1090560/πολ. 1225/28.9.01, γνωμ. Ν.Σ.Κ. 685/00).