Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση του 0,04166 στο Δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων;
Είναι το 0,5 / 12 = 0,04166 που είναι η αναλογία του επιδόματος αδείας στο δώρο.

Παράδειγμα:
Μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου 1200€ και έχει δουλέψει από τον Γενάρη μέχρι και τον Απρίλιο π.χ. 60 πληρωτέες ημέρες .
Άρα το Δώρο Πάσχα θα είναι : για 100 πληρωτέες 12,5 πληρωτέες δώρο. Για 60 θα είναι: 12,5 * 60/100 = 7,5, και: 1200€ * 7,5 /25 = 360€. Και: Αναλογία της αδείας :
360€ + 360€ * 0,04166 = 360€ +15€ = 375€.

Πιο αναλυτικά:
Οι ετήσιες αποδοχές του (μόνο οι μήνες, χωρίς τα δώρα και τα επιδόματα) είναι: 1200€ * 12 = 14400€.
Όμως για να βρεθεί το ποσό των αποδοχών που υπολογίζεται το δώρο Πάσχα θα πρέπει στις ετήσιες αποδοχές του να προστεθεί και το ποσό του πλήρους επιδόματος αδείας (με την παραδοχή ότι θα το πάρει όλο το επίδομα αδείας, έστω κι αν δεν γίνει αυτό).

Άρα οι συνολικές ετήσιες αποδοχές που θα πάρετε ως βάση υπολογισμού για το Δώρο Πάσχα (και Χριστουγέννων) θα είναι:

Επίδομα αδείας : 1200€ * 0,5 = 600€ Άρα συνολικές ετήσιες αποδοχές:
14400€ + 600€ = 15000€.
Και: 15000€ / 12 = 1250€.

Αυτό είναι το αυξημένο του μηνιαίο εισόδημα με τον επιμερισμό του επιδόματος αδείας στον μήνα. Διαφορά 50€, που είναι ακριβώς τα 600€ / 12 μήνες.

Άρα Δώρο Πάσχα: 1250€ * 7,5 / 25 = 375€.

(Ή τα 50€ -που είναι για 25 ημέρες – αυξάνουν το δώρο Πάσχα κατά :
50€ *7,5 /25 = 15€. Και: 360€ + 15€ = 375€).