Πώς χρησιμοποιούνται τα πεδία Λογαριασμών στην Απόδοση Φόρων;

Μέσα στις οθόνες διαχείρισης των επιλογών στην Απόδοση Φόρων υπάρχουν πέντε πεδία λογαριασμών, τα οποία χρησιμοποιούνται για να παράγεται και να αποστέλλεται το αρχείο μηνιαίων παρακρατούμενων φόρων και της αντίστοιχης προσωρινής δήλωσης φόρου.

Για τις αποδόσεις των φόρων που αφορούν Επιχειρηματική Δραστηριότητα με παρακράτηση φόρου, χρησιμοποιείται το πρώτο πεδίο, με περιγραφή Λογ. Ελευθ. Επαγγ. και το δεύτερο.

Για τις αποδόσεις των φόρων που αφορούν Τόκους και Δικαιώματα,

Για τη διαχείριση του αρχείου και της αντίστοιχης προσωρινής για τις περιπτώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς παρακράτηση φόρου χρησιμοποιείται το τέταρτο πεδίο με περιγραφή Λογ. Χωρίς Παρακρ., καθώς και το τελευταίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται διαφορετικός λογαριασμός.