Στα στοιχεία της εταιρίας, στο tab Παραστατικά, στην τελευταία στήλη (Χαρακ) δηλώνετε τον χαρακτηρισμό του παραστατικού, όπως προβλέπεται από το MyData. Πλέον, κατά τη δημιουργία νέας εταιρίας δημιουργούνται ενενήντα έξι παραστατικά με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ως προς το MyData.