Προσθήκη στην Τιμολόγηση (1.1) των πλήκτρων/εντολών F6 και Alt+F6. Το πρώτο, στα πεδία
κωδικού Πελάτη, Προμηθευτή και Είδους ενεργοποιεί αναζήτηση καρτέλας ειδών σε σχέση
με το πεδίο από όπου καλείται. Πχ στο πεδίο Πελάτη προβάλει τις πωλήσεις του πελάτη
κατά την διάρκεια του χρόνου αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη. Ομοίως στο πεδίο Προ-
μηθευτή δείχνει τις αγορές μας από τον συγκεκριμένο προμηθευτή.
*Στους κωδικούς Ειδών δείχνει τις κινήσεις (αγορές και πωλήσεις) του Είδους ανεξάρτητα
πελάτη ή προμηθευτή (συνολική καρτέλα είδους).
*Στα Είδη το Alt+F6 συσχετίζει την καρτέλα του Είδους αλλά σε συνδυασμό με τον κατα-
χωρημένο Πελάτη (ή Προμηθευτή) της τρέχουσας εγγραφής.