Πώς συνδέεται ο λογαριασμός ενοικίων για να ενημερώνεται το Ε3, όπως αυτό ισχύει από τα έτη 2017 και μετά;

Στο πεδίο Σύνδεση Ε3 (Τρέχον) στην οθόνη διαχείρισης λογαριασμών του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και του Λογιστικού Σχεδίου Εταιρίας, πρέπει να υπάρχει η σύνδεση  672, για να ενημερώνεται το πεδίο ποσό στον πίνακα Γ’1-ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ για κάθε γραμμή ανάλογα με το πλήθος των εκμισθωτών, το 123 για να ενημερώνεται το πεδίο Δ9-Λοιπά Έξοδα εξαιρούμενων των τόκων και δικαιωμάτων στο πίνακα Δ’- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και το 18514 για να ενημερώνεται το πεδίο 185-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα και το πεδίο 014-Ενοίκια στον υποπίνακα Ζ2 του πίνακα Ζ΄-Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες.