Πώς παράγεται το αρχείο Μερισμάτων;

Το αρχείο Βεβαιώσεων για Μερίσματα, παράγεται αυτόματα από τα δεδομένα που υπάρχουν στην 4η σελίδα του Εντύπου Ν στον Πίνακα 1-Στοιχεία Εταίρων / Μελών – Κατανομή Κερδών στους Εταίρους / Μέλη Ν.Π. που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία.