Πώς μεταφέρονται τα σταθερά στοιχεία του Ε3 από την προηγούμενη χρήση στην επόμενη;

Επειδή η διαχείριση των στοιχείων του Ε3 (και άλλων σταθερών στοιχείων όπως στοιχεία εντύπου Ν κλπ.) γίνεται ανά έτος εργασίας, για να μεταφερθούν τα στοιχεία από την προηγούμενη χρήση στην επόμενη, εκτελούμε την εργασία Άνοιγμα Χρήσης, στις Βοηθητικές-Εργασίες Αρχείων για τη χρήση που θέλουμε. Αυτή η εργασία γίνεται μια φορά για το σύνολο των εταιριών και όχι ανά εταιρία.

Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη εργασία παράγεται το μήνυμα “ΠΡΟΣΟΧΗ!!! – Η εργασία θα δημιουργήσει εγγραφές Ε3, Ν, Πιστωτικών Περιόδων του έτους που έχει επιλεγεί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν εργάζεται άλλος χρήστης στο πρόγραμμα”. Επομένως πριν συνεχίσει ο χρήστης στην εκτέλεση της εργασίας επιλέγοντας το button ΝΑΙ, θα πρέπει να ακολουθούνται οι παραπάνω οδηγίες.