Πως και πότε υποβάλλεται η ατομική δήλωση φoρoλoεισοδήματος (άρθρο 62 Ν. 2238/94) (για εισοδήματα χρήσης 2013, οικον. 2014 και μετά, η ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται υποχρεωτικά, με τήρηση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (άρθρο 61 παρ. 1 2238/94, πολ. 1114/23.5.13). Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία πρόσβαση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε 1, Ε2 και το Ε3 (όταν ο υπόχρεος ασκεί επιχείρησης ή επάγγελμα), ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τaxisnet). Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φoρoλoγoύμενoυ και της συζύγου του προς το λογιστή (άρθρο 62 παρ. 1 Ν. 2238/94). -Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και, την 30η Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους, -Σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου, οι . κληρονόμοι υποβάλλουν αποκλειστικά χειρόγραφα στη Δ.ΟΥ . (αφού πρώτα ενημερωθεί και το τμήμα Μητρώο της Δ.ΟΥ. του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης) κοινή δήλωση για τα εισοδήματά του μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, που θα πρέπει όμως να καλύπτουν τουλάχιστον το χρονικό διάστημα των 6 μηνών από την ημέρα του θανάτου του υπόχρεου φορολογούμενου, και εφόσον η προθεσμία αυτή είναι μέσα στο δίμηνο της προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομιάς, αλλιώς η προθεσμία υποβολής της δήλωσης αυτής παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω εξαμήνου(άρθρο 62 παρ. 1 στ Ν. 2238/94). -Σε περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος μιας επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία (γ κατηγορίας βιβλία), που συμμετέχει ο φορολογούμενος, είναι υπερδωδεκάμηνη, τότε υποβάλλονται από τον φορολογούμενο δύο δηλώσεις, μια για εισοδήματα της δωδεκάμηνης περιόδου και μια για τη μικρότερη περίοδο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για τη δήλωση της δωδεκάμηνης περιόδου ~άpθpo 62παρ. 1ε Ν.2238Ι94), -Αν, πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, ο φορολογούμενος πρόκειται να εγκατασταθεί οριστικά στο εξωτερικό ή να μεταναστεύσει στο εξωτερικό πάνω από ένα έτος, υποχρεώνεται να υποβάλλει δήλωση και να καταβάλλει το φόρο που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα που απόκτησε μέχρι τη χρονολογία της αναχώρησής του ή της μεταφοράς της περιουσίας του στο εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει και για τους αλλοδαπούς που αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα (άρθρο 62 παρ. 2 Ν. 2238/94). Σε περίπτωση που δηλώθηκαν στην ατομική δήλωση λανθασμένα ποσά εισοδημάτων, μπορεί( ο φορολογούμενος να υποβάλλει μέχρι τέλους του οικείου οικονομικού εισοδημάτων, μπορεί ο φορολογούμενος να υποβάλλει μέχρι τέλους του οικείου οικονομικού έτους νέα δήλωση με την οποία να διορθώνει τα λανθασμένα ποσά.. Η δήλωση με επιφύλαξη και η ανακλητική δήλωση γίνονται μόνο χειρόγραφα (άρθρο 61 παρ. 6 Ν. 2238/94, Εγκ. Υπ. ΟΙΚ. 1052025/πολ. 1143/29.5.01). Πιο συγκεκριμένα: Η αρχική εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη δήλωση του φυσικού προσώπου υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (εκτός αν υπάρχει τεχνική αδυναμία οπότε υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.ΟΥ . σε 2 αντίτυπα), ενώ η συμπληρωματική και η τροποποιητική δήλωση θα υποβάλλεται στη Δ.ΟΥ . πάντα χειρόγραφα σε 2 αντίτυπα. β) Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, (αρχικής ή συμπληρωματικής), επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 1% πάνω στο φόρο που προκύπτει· από τη δήλωση, για κάθε μήνα καθυστέρησης (άρθρο 1 παρ. 1α Ν. 2523/97) (βλέπε και πίνακα σελ. 103). γ) Μαζί με την ετήσια δήλωσή του ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση (Evτuπo Ε9) για τα νέα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσα στο συγκεκριμένο έτος για το οποίο υποβάλλεται τοΕ1, καθώς και για τα ακίνητα εκείνα για τα οποία έχουν επέλθει μεταβολές πάνω στην πλήρη κuριότητα, στην επικαρπία ή στην ψιλή κυριότητα κτλ. δ) Αν κάποιος έχει ήδη αλλάξει την κατοικία του μέχρι την ημέρα που υποβάλλει τη δήλωσή του, τότε η δήλωση αυτή υποβάλλεται στη Δ.ΟΥ . της νέας κατοικίας και αναγράφεται πάνω στη δήλωση η Δ.ΟΥ . της παλαιάς κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος πηγαίνει στην παλιό (προηγούμενη) Δ. Ο. γ. και συμπληρώνει το έντυπο Μ 1 “Μεταβολών ατομικών στοιχείων (Εγκ. πολ. 112312.5.01).

ε) Σε κάθε περίπτωση, στην ατομική δήλωση αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεο ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο φόρος που παρακρατήθηκε ή αποδόθηκε κατά περίπτωση (άρθρο 62 παρ. 5 Ν. 2238/94). στ) Δεν επιβάλλεται πρόσημο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος υποβάλλει(εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει διαφορά φόρου με βάση τα νέα δεδομένα (Εγκ. Υπ. ΟΙΚ. 1121987/πολ. 1279/31.12.99). ζ) Φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2238/94). Ως συνήθης διαμονή θεωρείται η διαμoνή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις 183 ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2238/94).