Πώς ενημερώνεται το πεδίο 060 του πίνακα Γ1-ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ του εντύπου Ε3;

Το πεδίο 060 ενημερώνεται αθροιστικά από τα επιμέρους ποσά των γραμμών του Πίνακα Γ’1.