Πώς ενημερώνεται ο Πίνακας Η’-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του εντύπου Ε3;

O Πίνακας Η’-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του εντύπου Ε3 ενημερώνεται από τον Πίνακα Β/Η της οθόνης καταχώρισης των στοιχείων του Ε3, η οποία ανοίγει όταν κλικάρουμε το κουμπί Ε3, στο κάτω μέρος της οθόνης καταχώρισης των στοιχείων εταιρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να ενημερωθούν τα στοιχεία του Ε3 για μία συγκεκριμένη χρήση, πρέπει να έχουμε στο πρόγραμμα μια ημερομηνία που να αντιστοιχεί σε αυτή τη χρήση.