Πώς ενημερώνεται ο πίνακας Γ’2-ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ του Εντύπου Ε3;

Η ενημέρωση του πίνακα Γ’2-ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ της πρώτης σελίδας του Εντύπου Ε3 γίνεται από τις κινήσεις των δαπανών ενοικίων.

Τα πεδία Διεύθυνση Εγκατάστασης και Χαρακτηρισμός Εγκατάστασης ενημερώνονται από το υποκατάστημα που είναι δηλωμένο στις αντίστοιχες κινήσεις.

Το πεδίο Αριθμός Παροχής Ρεύματος ενημερώνεται από το πεδίο Ηλεκτ. Πληρωμή ΔΕΗ (στην καρτέλα Αναγνώριση της οθόνης καταχώρισης προμηθευτή) του εκμισθωτή με τον οποίο καταχωρούνται οι κινήσεις των ενοικίων.

Το πεδίο Περίοδος Μίσθωσης εξαρτάται από τις ημερομηνίες των κινήσεων των δαπανών ενοικίων.

Τα πεδία Ονομ/νυμο Εκμισθωτή και ΑΦΜ Εκμισθωτή ενημερώνονται από τα αντίστοιχα πεδία του προμηθευτή με τον οποίο γίνονται οι κινήσεις των ενοικίων.