Πώς αποστέλλεται ηλεκτρονικά η Προσωρινή Δήλωση Φόρου;

Από την επιλογή Απόδοση Φόρων-Προσωρινή Φόρου, επιλέγοντας το εικονίδιο ΟΘΟΝΗ εμφανίζουμε το έντυπο στην οθόνη και στη συνέχεια κλικάρουμε το εικονίδιο ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εμφανίζονται οι επιλογές υποβολής με User Name Λογιστή ή User Name Πελάτη, επιλέγουμε με ποιους κωδικούς θα συνδεθούμε για την υποβολή και βλέπουμε ότι συνδεόμαστε αυτόματα στη σελίδα του TAXIS “Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων και Άλλων Δηλώσεων”.  Στην επιλογή Προσωρινή Δήλωση-Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα, πατάμε το button Συνέχεια, μετά την επιλογή Μήνας και την επιλογή Υποβολή στην περίοδο του μήνα για τον οποίο υποβάλλουμε. Εμφανίζεται η οθόνη του εντύπου της Δήλωσης με επιλεγμένο το είδος αποδοχών που αφορά η υποβολή, πχ. Επιχειρηματική Δραστηριότητα.(παρακράτηση) και παρατηρούμε ότι εμφανίζονται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου υποβληθέντος αρχείου και η Ημερομηνία Υποβολής Αρχείου. Ουσιαστικά, τα δεδομένα ενημερώνονται στα αντίστοιχα πεδία της Δήλωσης από τα δεδομένα του αρχείου που έχει ήδη υποβληθεί. Συνεχίζουμε τη διαδικασία υποβολής πατώντας το button Υποβολή και ακολουθούμε τα προτεινόμενα βήματα από την ιστοσελίδα.