ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣαν αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας του θεωρούνται η κατάσταση-βιβλιάριο ενσήμων, οι μισθολογικές καταστάσεις, η βεβαίωση προϋπηρεσίας από τους εργοδότες κτλ. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να τα προσκομίσει προκειμένου να ενημερωθεί και ο προσωπικός του φάκελος. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας επιστρέφονται στον εργαζόμενο με την λήξη της σύμβασης εργασίας.