Σε ποιες περιπτώσεις οι πωλητές δεν ασφαλίζονται στην 14η τεκμαρτή κλάση:-Όταν υπάρχε συμφωνηθείς μισθός χωρίς ποσοστά και προμήθειες
-Όταν έχει και σταθερό μισθό αλλά και ποσοστά , προμήθειες, και οι σταθερές αποδοχές υπερβαίνουν τθς τεκμαρτές του