ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α.

«Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων Φ.Π.Α. εξαιτίας της εισαγωγής του ΕΥΡΩ, από 01/01/2002»

(Α.Υ.Ο. 1117146/7150/756/0014/ΠΟΛ. 1380/21.12.2001)ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

1.Τους κανονισμούς της Ε.Ε. 1103/ 97,974/98, 2866/98 και1478/2000.

2.Τις διατάξεις των Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α΄/27.09.2000) και 2948/01 (ΦΕΚ 242 Α΄/19.10.2001).

3.Τις διατάξεις της κωδικονομοθεσίας Φ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2859/00 ΦΕΚ 248 /7.11.2000.

4.Την ανάγκη προσαρμογής των δραχμικών αξιών σε ΕΥΡΩ, δεδομένου ότι από 01.01.2002 το εθνικό νόμισμα της χώρας μας και στις καθημερινές συναλλαγές θα είναι το ΕΥΡΩ.

5.Την αριθμ.1100383/1330/Α006/ 31.10.01 κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6.΄Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτουν ουσιώδεις επιπτώσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων

Τροποποιούμε τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις ως εξής:

1. Στην Α.Υ.Ο.1031790/2051/ 575/ Α0014 ΠΟΛ.1078/2.4.91 (ΦΕΚ 265Β/ 26.04.91), η οποία αφορά διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α., η φράση του άρθρου 12 «20.000 δρχ.» αντικαθίσταται από τη φράση «60 ευρώ».

2. Στην Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/ 0014/ ΠΟΛ.1005/8.1.93 (ΦΕΚ 52Β.19.2.93), η οποία αφορά τον τρόπο καταβολής Φ.Π.Α. από το λήπτη, η περίπτωση γ΄ της παραγρ.2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

γ) σε όσες περιπτώσεις το ποσό συναλλάγματος αφορά είτε προμηθευτή από κράτος-μέλος, που δεν ανήκει στη ζώνη Ευρώ, είτε προμηθευτή από Τρίτη χώρα και δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 2.000 Ευρώ. Το εν λόγω όριο ισχύει και για τις συναλλαγές, με κράτη-μέλη της Ε.Ε. που ανήκουν στη ζώνη του Ευρώ. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους απλοποίησης των συναλλαγών και δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την καταβολή του φόρου».

3. Στην Α.Υ.Ο. 1143550/12177/0014/ ΠΟΛ.1285/22.12.94 (ΦΕΚ 15Β΄/ 16.01. 95), η οποία αφορά απαλλαγή Φ.Π.Α., η φράση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 «είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «εβδομήντα πέντε (75) Ευρώ.»

4. Στην Α.Υ.Ο. 1013043/618/84/ Β0014/ΠΟΛ.1 085/29.03.01 (ΦΕΚ 425 Β/ 12.04.01) η οποία αφορά επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, η φράση «μετά την 1. 1.2001 αυξάνεται από χίλιες οκτακόσιες (1800) σε δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «μετά την 01.01.2002 καθορίζεται σε πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (5,87)».

5.Στην Α.Υ.Ο. 1145339/6602/140/ Ε 0014/ΠΟΛ.1320/30.12.98 (ΦΕΚ 5 Β’/ 13.01.99), η οποία αφορά τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους αλιείς και σπογγαλιείς, ο πίνακας της παραγράφου 4 του άρθρου 1, αντικαθίστανται από τον παρακάτω πίνακα:

Μήκος σκαφών Ετήσια Ακαθάριστα Ετήσιο Ποσό ΦΠΑ

Έσοδα Ευρώ Ευρώ

μέχρι = 5 4.110 98

Μεγαλύτερα των 5 μέχρι = 6 5.280 126

Μεγαλύτερα των 6 μέχρι = 7 8.510 204

Μεγαλύτερα των 7 μέχρι = 8 11.740 281

Μεγαλύτερα των 8 μέχρι = 9 14.670 352

Μεγαλύτερα των 9 μέχρι = 10 16.440 394

Μεγαλύτερα των 10 μέχρι =11 18.780 450

Μεγαλύτερα των 11 μέχρι =12 19.660 471

Σπογγαλιεία 22.010 198

Στην Α.Υ.Ο. 1003510/102/38/0014 ΠΟΛ.1070/15.03.01, η οποία αφορά την υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας από λογιστή φοροτεχνικό, οι φράσεις της παραγράφου 1 της περίπτωσης β΄, «100.000.000 δρχ» και «50.000.000 δρχ) αντικαθίστανται αντίστοιχα από τις φράσεις «300.000 ευρώ» και «150.000 ευρώ» .

7. Στην Α.Υ.Ο. 1138050/4885/1436/ Α0014 ΠΟΛ.1338/30.12.96, η οποία αφορά διαδικασία απαλλαγής Φ.Π.Α. στις αγορές αγαθών από ταξιδιώτες τρίτων χωρών, οι φράσεις της παραγρ.3 του άρθρου 2, «40.000 δραχμών» αντικαθίστανται από τη φράση «120 ευρώ».

Άρθρο 2

Λοιπές διατάξεις

Όπου στις λοιπές αποφάσεις σχετικά με θέματα Φ.Π.Α., οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο προηγούμενο άρθρο, αναφέρονται αξία ή φόρος σε δραχμές μετατρέπονται σε ευρώ με τη χρήση της σταθερής ισοτιμίας 1 ευρώ = 340,750 δρχ (κανονισμός Ε.Ε. 1478/ 2000 και Ν. 2842/2000).

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από 01.01.02, να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.