ΠΟΛ 1312/15.9.1993

Αμοιβές σε υπαλλήλους αλλοδαπών τουριστικών γραφείων (TOUR LEADERS ) και σε ΤΑΞΙ από τουριστικά γραφεία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1993
Αρ.Πρωτ.: 1069684/458/0015

ΘΕΜΑ:
Αμοιβές σε υπαλλήλους αλλοδαπών τουριστικών γραφείων (TOUR LEADERS ) και σε ΤΑΞΙ από τουριστικά γραφεία.
Με αφορμή ερωτήματα ενδιαφερομένων, σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται για καταβαλλόμενες αμοιβές από τουριστικά γραφεία σε αλλοδαπούς υπαλλήλους τουριστικών γραφείων (TOUR LEADERS), καθώς και για την καταβολή αμοιβών σε ΤΑΞΙ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Αμοιβές σε αλλοδαπούς υπαλλήλους (TOUR LEADERS)

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.), για κάθε δαπάνη που πραγματοποιούν και αφορά την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους και για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε έκδοση φορολογικού στοιχείου, εκδίδουν απόδειξη δαπάνης.

2. Όπως από παλιά έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση και επαναλαμβάνεται στην παρ. 15.1 της εγκυκλίου 1118148/936 εγκ. 3/24-11-1992, με την οποία ερμηνεύτηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., ο δικαιούχος της αμοιβής δεν εκδίδει δικό του φορολογικό στοιχείο, εφόσον δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.

Για να μην έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου ο δικαιούχος της αμοιβής πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) να ασχολείται περιστασιακά με τη συγκεκριμένη εργασία και όχι κατά σύστημα. Η περιστασιακή αυτή απασχόληση από την οποία δε δύναται να θεωρηθεί ότι ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παραγρ. 1 του Κώδικα αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα.

β) να λαμβάνει από την απασχόληση αυτή μικρά ποσά. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγρ. 5 για την παροχή υπηρεσιών, τα ποσά αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 500.000 δρχ. ετησίως.

γ) να μην είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία (Σχετ. εγκ. 1101600/2367/ΠΟΛ. 1240/11-11-1991, τ. 192/24-2-1988, ο 4531/244/1987).

3. Ενόψει των ανωτέρω και του γεγονότος ότι τα τουριστικά γραφεία, για την προσέλκυση τουριστών σε εκδρομές που διοργανώνουν, συνεργάζονται με αλλοδαπούς υπαλλήλους αλλοδαπών γραφείων (TOUR LEADERS), οι οποίοι πρόσκαιρα και περιστασιακά εργάζονται στη χώρα μας, παράλληλα με την κύρια απασχόλησή τους, παρέχοντας υπηρεσίες στην Ελλάδα σε τουριστικά γραφεία και εφόσον δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, για τις αμοιβές που δικαιούνται, επιτρέπεται να εκδίδεται απόδειξη δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κ.Β.Σ. από τα τουριστικά γραφεία, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν από άλλη αιτία την ιδιότητα του επιτηδευματία στη χώρα μας, η απασχόλησή τους είναι περιστασιακή και τα ποσά των συνολικών ετήσιων αμοιβών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

Β. Αμοιβές σε εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ.

Οι εκμεταλλευές ΤΑΞΙ είναι επιτηδευματίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα αυτό.

Επειδή όμως παρουσιάζονται πρακτικές αδυναμίες ως προς τηνέκδοση των στοιχείων από τους εν λόγω επιτηδευματίες και με το δεδομένο ότι το εισόδημά τους υπολογίζεται με τεκμαρτό τρόπο, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι, για τις ευκαιριακές μισθώσεις, οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ μπορεί να μην εκδίδουν φορολογικά στοιχεία.

Για την δικαιολόγηση των δαπανών αυτών πρέπει να εκδίδονται από τα τουριστικά γραφεία αποδείξεις δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. Η αναγνώριση των δαπανών αυτών εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα και περιστατικά, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες αυτές.

Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1. Στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση Α, οι αμοιβές των TOUR LEADERS βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2, 3 παράγρ. 1 τρίτο εδάφιο του Ν. 1642/86.

2. Οι εκμεταλλευτές των ΤΑΞΙ είναι πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο. Για τα πρόσωπα αυτά, ο τρόπος απόδοσης του ΦΠΑ, λόγω των πρακτικών αδυναμιών από πλευράς έκδοσης στοιχείων του ΚΒΣ και δεδομένου ότι το εισόδημά τους υπολογίζεται με τεκμαρτό τρόπο καθορίσθηκε με την ΑΥΟ 1098085/8011/0014/ΠΟΛ. 1249/20-7-93.

3. Ύστερα από τα παραπάνω, τόσο στην περίπτωση των προσώπων που αναφέρονται παραπάνω με στοιχείο Α (TOUR LEADERS), όσο και στην περίπτωση των προσώπων που αναφέρονται με στοιχείο Β (εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ) στις αμοιβές των προσώπων αυτών για τις οποίες γίνεται δεκτό παραπάνω να εκδίδονται αποδείξεις δαπανών από το λήπτη των υπηρεσιών, δε θα υπολογίζεται ΦΠΑ, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. α) της παραγρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 1642/86, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 1131481/7043/ΠΟΛ. 1282/23-12-1992.

4. Σημειώνεται ότι τα εκδιδόμενα ως άνω φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις δαπανών) στην περίπτωση των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κόστους των πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων του άρθρου 35 του Ν. 1642/86, εφόσον αποδεικνύεται, με βάση εκδιδόμενες εντολές κ.λ.π. των πρακτορείων ταξιδίων προς τους εκμεταλλευτές των ΤΑΞΙ, ότι οι δαπάνες αυτές έγιναν για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών – πελατών τους.

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών που καταβάλλονται στους αλλοδαπούς υπαλλήλους (TOUR LEADERS) οφείλεται τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 ε΄ του Κώδικα χαρτοσήμου, όπως ισχύει δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, περίπτωση 5.1 της παραγράφου 5 (ΦΠΑ) η συγκεκριμένη δραστηριότητα βρίσκεται εκτός πεδίου εφαρμογής Φ.Π.Α.

Αντίθετα, οι αμοιβές που καταβάλλονται σε εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, οι οποίες όπως επίσης προαναφέρθηκε ανωτέρω περίπτωση Γ2 της παραγρ. Γ (ΦΠΑ) εμπίπτουν στις διατάξεις του ΦΠΑ, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 1β΄ του Ν. 1642/1986.